Deti prichádzajúce z Ukrajiny. Prijatie do zariadenia školského stravovania a úhrada poplatkov za školské stravovanie.

deti so zeleninou shutterstock_242478283

Deti prichádzajúce z Ukrajiny. Prijatie do zariadenia školského stravovania a úhrada poplatkov za školské stravovanie.

787 28 mar 2022

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách podľa školského zákona za tých istých podmienok ako občanom SR.

Prijímací proces do zariadenia školského stravovania

Po „zaradení“ dieťaťa alebo žiaka do školy, môže zákonný zástupca dieťaťa alebo opatrovník dieťaťa prihlásiť dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania prostredníctvom Zápisného lístka stravníka.

Aj v tomto prípade sa nehovorí o „prijatí“ ale o „zaradení“, teda ide o zaradenie bez rozhodovania o prijatí. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia rozhodne o zaradení dieťaťa do zariadenia školského stravovania.

Úhrada poplatkov za stravovanie

Spôsob úhrady poplatkov za školské stravovanie pre deti prichádzajúce z Ukrajiny je rovnaký ako pre žiakov SR.

Deti a žiaci v hmotnej núdzi a zo sociálne znevýhodneného prostredia majú hradenú stravu zo strany štátu. Štátni občania Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území SR, majú možnosť požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa pobytu, kde sa takýto občan s rodinnými príslušníkmi zdržiava.

Dotácia na podporu stravovacích návykov sa poskytne zriaďovateľovi školy a školského zariadenia. Oprávnené čerpanie dotácie je, ak sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ alebo ŠŠ a odoberie stravu.

V prípade, ak finančný limit (hlavne u detí v MŠ) presahuje výšku dotácie, rozdiel hradí stravník, jeho zákonný zástupca alebo opatrovník. Príspevok na úhradu potravín pri príprave pokrmov nie je možné odpustiť.

Okrem nákladov na nákup potravín majú obce a mestá vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) schválený príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady. Ak ide o dieťa z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo jeho opatrovníka sa neuhrádza - príspevok v materskej škole - príspevok v základnej umeleckej škole - školné a zápisné v jazykovej škole - príspevok v školskom klube detí - príspevok v centre voľného času - príspevok v školskom internáte - príspevky v školskej jedálni (na čiastočnú úhradu nákladov na režijné náklady).

Ďalšie podmienky úplného odpustenia príspevku, resp. podmienky zníženia nad rámec zákona sú vecou určenia zriaďovateľom školy a školského zariadenia (obec a samosprávny kraj ich určujú VZN).

Dotácie na deti

Dieťaťu utečenca, azylanta, alebo iného cudzinca legálne sa zdržiavajúceho na území SR, ktoré bude navštevovať materskú školu alebo základnú školu a splní podmienky pre poskytnutie dotácie (zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, odoberie stravu a patrí do niektorej z oprávnených skupín detí), je možné poskytnúť aj dotáciu na stravu. Na možnosť poskytnutia dotácie na stravu je potrebné informovať už pri zápise dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy.

1. Túto dotáciu je možné poskytnúť deťom z domácností, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi (PHM) alebo navštevujú materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

- doklad potvrdenie o poskytovaní PHM

2. Rodine, ktorá nepožiadala o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, resp. o poskytnutie pomoci v hmotnej požiadala až po začlenení dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu, môže byť dotácia na stravu poskytnutá v prípade, ak dieťa navštevuje základnú školu, alebo posledný ročník materskej školy aj z titulu, že zákonný zástupca dieťaťa si na toto dieťa nemôže uplatniť tzv. zvýšený daňový bonus podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

- doklad Čestné prehlásenie

V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je, má povinnosť neuplatnenie si tzv. zvýšeného daňového bonusu preukázať zriaďovateľovi čestným vyhlásením.
Vzor TU

Povinnosti zriaďovateľa, žiadateľa o dotáciu

V prípade, ak je dieťaťu z Ukrajiny poskytnutá dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si zvýšeného daňového bonusu (2.), a dôjde k zmene statusu dieťaťa na dieťa PHN (1.), najskôr v mesiaci apríl 2022, je zriaďovateľ povinný informovať o zmenách v zoznamoch oprávnených detí príslušný úrad práce, soc. vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).

Potvrdenie o poskytovaní PHN

Aby občania Ukrajiny, ktorým je poskytnutá PHN nemuseli opakovane navštevovať úrad za účelom získania potvrdení o poskytovaní PHN, zriaďovateľ spracuje zoznam detí utečencov v MŠ/ZŠ len na základe informácie od rodiča dieťaťa, že požiadal o PHN (bez predloženia potvrdenia o poskytovaní PHN zo strany rodiča, resp. opatrovníka) a následne tento zoznam zašle úradu. Úrad zoznam detí utečencov overí z pohľadu, či ide o deti v HN a zašle zriaďovateľovi zoznam detí v MŠ/ZŠ, ktorým sa poskytuje PHN.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok