Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – ako s nimi nakladať?

odpady

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – ako s nimi nakladať?

1136 17 jan 2021

Ako sa dotýkajú zmeny zákona o odpadoch prevádzkovateľov školských jedální?

Prinášame Vám stručný prehľad legislatívnych zmien z oblasti odpadového hospodárstva.

 

Od 1. 1. 2021 nadobudla účinnosť novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.  Novelizovaný zákon priniesol mnohé zmeny, ktoré sa prevažne dotýkajú samospráv a ich povinností pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, odpadov z obalov, použitých batérií a akumulátorov, elektroodpadov z domácností, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami, a to s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok.

Zákon o odpadoch ďalej ukladá obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO”).

Rozsah BRKO, ktoré je obec povinná triediť:

  • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ - a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne”),
  • jedlé oleje a tuky z domácností,
  • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len „BRO”).

Zákon o odpadoch zakazuje zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Pre zaujímavosť

Novela zákona o odpadoch od 1.1.2021 ďalej zavádza nové povinnosti pre školy a školské zariadenia vykonávajúce zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov (tzv. školský zber) a zavádza povinnosť vážiacich zariadení na vozidlách na zber odpadov.

Zmeny účinné k 3.7.2021

Od uvedeného dátumu bude zakázané uvádzať na trh SR jednorazové plastové výrobky.

Distribúcia týchto výrobkov bude možná do 31.12.2021.

Čo platí pre kuchynský odpad zo zariadení školského stravovania?

Už v roku 2013 bola pre každého prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania, ktorý je pôvodcom BRKO daná zodpovednosť za nakladanie a manipuláciu s týmto odpadom, ktorý je zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty.

Súčasnou zmenou zákona o odpadoch sa povinnosti pri nakladaní s kuchynským odpadom pre prevádzkovateľov zariadení školského stravovania nemenia.

V budúcom článku si zopakujeme povinnosti prevádzkovateľov zariadení školského stravovania pri nakladaní s kuchynským odpadom, ktoré im vyplývajú zo zákona o odpadoch.

 

form - napište nám

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok