Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – ako s nimi nakladať?

odpady

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – ako s nimi nakladať?

1299 17 jan 2021

Ako sa dotýkajú zmeny zákona o odpadoch prevádzkovateľov školských jedální?

Prinášame Vám stručný prehľad legislatívnych zmien z oblasti odpadového hospodárstva.

 

Od 1. 1. 2021 nadobudla účinnosť novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.  Novelizovaný zákon priniesol mnohé zmeny, ktoré sa prevažne dotýkajú samospráv a ich povinností pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, odpadov z obalov, použitých batérií a akumulátorov, elektroodpadov z domácností, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami, a to s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok.

Zákon o odpadoch ďalej ukladá obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO”).

Rozsah BRKO, ktoré je obec povinná triediť:

  • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ - a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne”),
  • jedlé oleje a tuky z domácností,
  • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len „BRO”).

Zákon o odpadoch zakazuje zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Pre zaujímavosť

Novela zákona o odpadoch od 1.1.2021 ďalej zavádza nové povinnosti pre školy a školské zariadenia vykonávajúce zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov (tzv. školský zber) a zavádza povinnosť vážiacich zariadení na vozidlách na zber odpadov.

Zmeny účinné k 3.7.2021

Od uvedeného dátumu bude zakázané uvádzať na trh SR jednorazové plastové výrobky.

Distribúcia týchto výrobkov bude možná do 31.12.2021.

Čo platí pre kuchynský odpad zo zariadení školského stravovania?

Už v roku 2013 bola pre každého prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania, ktorý je pôvodcom BRKO daná zodpovednosť za nakladanie a manipuláciu s týmto odpadom, ktorý je zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty.

Súčasnou zmenou zákona o odpadoch sa povinnosti pri nakladaní s kuchynským odpadom pre prevádzkovateľov zariadení školského stravovania nemenia.

V budúcom článku si zopakujeme povinnosti prevádzkovateľov zariadení školského stravovania pri nakladaní s kuchynským odpadom, ktoré im vyplývajú zo zákona o odpadoch.

 

form - napište nám

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok