Ako nakladať s kuchynským odpadom v zariadení školského stravovania

arrangement-of-leftover-wasted-food-peeled-veggies

Ako nakladať s kuchynským odpadom v zariadení školského stravovania

1219 22 jan 2021

Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia školského stravovania ako pôvodcu kuchynského odpadu

  • Fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie školského stravovania zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom vrátane jedlých olejov a tukov (BRKO) až po jeho spracovanie.
  • Prevádzkovateľovi školskej jedálne sa zakazuje ukladať BRKO do nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu, resp. používať drviče na tento odpad napojené na verejnú kanalizáciu (uvedené je možné len, ak vlastník verejnej kanalizácie súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ jedálne používal drvič).
  • Povinnosťou je tento odpad ukladať do nádob na to určených a najlepšie farebne odlíšených hnedou farbou, musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD”. Po každom použití sa musia riadne vyčistiť a vydezinfikovať, ak sa do kontajnera vkladá obal (napr. vrece) - tento musí byť následne bezpečne odstránený.
  • Prevádzkovateľ školskej jedálne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia hospodárskych zvierat BRKO, okrem kožušinových zvierat, aj tie musia mať povolenie od miestnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
  • BRKO sa môže spracovať len tlakovou sterilizáciou, kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn. Na spracovanie BRKO zo školskej jedálne je možné používať elektrický certifikovaný kompostér, ktorý je umiestnený v zariadení hygienicky bezpečným spôsobom.
  • Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje ďalšie nakladanie s BRKO sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať uzatvorenú zmluvu s registrovaným obchodníkom, ktorý má oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom – schválené činnosti príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
  • Prevádzkovateľ musí primerane zabezpečiť skladovanie BRKO do doby odovzdania sprostredkovateľovi (obchodníkovi) s odpadom tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy (napr. sklad odpadu, chladiace zariadenie na odpad).
  • Prevádzkovateľ musí pri uzatvorení zmluvy preveriť všetky doklady, kam obchodník prepravuje odpad spracovateľovi - kompostáreň, bioplynová stanica. Tieto prevádzky musia byť schválené na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov, majú pridelené úradné číslo a sú zapísané v zozname Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR). Ide o zariadenia na profesionálnej báze, nie o domáce kompostoviská fyzických osôb – nepodnikateľov.
  • Zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s odpadom preberá na základe zmluvy obchodník, sprostredkovateľ. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním odpadu hradí prevádzkovateľ kuchyne.
  • Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu dokumentácie (obchodné doklady) o nakladaní s odpadom 2 roky.

Schválené prevádzkarne na stránke ŠVPS SR

Zmluvné podmienky s registrovaným obchodníkom, prepravcom

zabezpečenie označených kontajnerov, nákup kontajnerov, výmena kontajnerov;

umývanie kontajnerov a dezinfekcia pri opakovanom použití, jednorazové vrecia;

frekvencia, harmonogram zberu - frekvencia musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima) - minimálne jedenkrát týždenne, deň a čas zberu, prázdniny;

cena za l/kg kuchynského odpadu, cena za l oleja - v cene doprava, nakládka, vykládka, zneškodnenie, poskytnutie označených zberných kontajnerov, výmena kontajnerov za čisté a vydenzifikované, váženie odpadu na mieste odberu;

spôsob úhrady, zmeny v harmonograme odberu, odhlasovanie vývozu pri nenaplnení zbernej nádoby a pod.;

vystavenie dokladu o prevzatí odpadu - obchodník pri odobratí odpadu predkladá prevádzkovateľovi doklad o prevzatí odpadu.

Čo do BRKO kontajnerov patrí?

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/food'>Food photo created by freepik - www.freepik.com</a>

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok