ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY

škôlkári s príbormi shutterstock_141106657

ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY

3804
11 dec 2019

Zabezpečenie výživových potrieb v praxi. Vzor Vyhodnotenia energetických a nutričných hodnôt za mesiac. Aké chyby sú najčastejšie? Odporúčania pre prax.

Aktualizované Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (9.revízia) vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s platnosťou od 19.6.2015, čím sa stali záväznou smernicou pre riadenie a realizáciu výživovej politiky. Predstavujú teoretické východisko výživy pre vytváranie fyziologických spotrebných dávok pre jednotlivé typy spoločného stravovania v nadväznosti na spotrebný kôš potravín a receptúry jedálnych lístkov.

Odporúčané výživové dávky (ďalej OVD) stanovujú dennú potrebu energie, základných živín, vybraných vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov. Z praktického hľadiska je možné súčasné OVD pokladať za blízke optimálnym hodnotám, vytvárajúcim základný predpoklad správnej výživy jednotlivých skupín obyvateľstva.


ZABEZPEČOVANIE VÝŽIVOVÝCH POTRIEB V PRAXI

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje podľa odporúčaných výživových dávok.

Zabezpečovanie výživových hodnôt v školskom stravovaní upravujú aj ďalšie predpisy:

 • vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (§ 24 ods. 5 písm. b), § 26 ods. 4 písm. i),
 • vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (§ 10),
 • vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (§ 8 ods. 1).

Celodenné stravovanie musí zabezpečiť výživu, ktorá zodpovedá denným výživovým potrebám. Z celkovej dennej výživovej dávky sa počíta v priemere:

18 % na raňajky,
15 % na desiatu,
35 % na obed,
10 % na olovrant,
22 % na večeru.

Zariadenia školského stravovania poskytujú prevažne poldenné stravovanie, ktoré má pokryť príslušný denný podiel príjmu živín (desiata, obeda a olovrant, alebo obed). Všetky referenčné hodnoty nie je možné dosiahnuť denne, napr. konzumáciou jedného obeda v jeden deň. V praxi sa sleduje plnenie odporúčaných výživových dávok za časové obdobie jedného mesiaca a priemerné výsledky plnenia sa môžu od hodnôt OVD odlišovať

 • u energie, cukrov, tukov a ostatných sledovaných nutrientov v priemere ± 15%;
 • u bielkovín v priemere ± 20%.

Základom pre výpočet výživových hodnôt sú údaje uvedené v príslušnej receptúre. Každá receptúra v materiálno-spotrebných normách a pre školské stravovanie, vydaných v roku 2018, uvádza okrem množstva potravín a technologickej prípravy pokrmu aj nutričné zloženie jednej porcie pokrmu podľa vekových kategórií stravníkov.

Na to, aby výsledky prepočtu výživových hodnôt boli vyčíslené správne pri príprave pokrmov je potrebné dodržať

 • druh potravín uvedený v receptúre,
 • množstvo normovaných potravín,
 • správny technologický postup prípravy pokrmov.

Dodržaním receptúry pripravovaného pokrmu a správnou zostavou jedálnych lístkov v sledovanom mesiaci sa predpokladá dosiahnutie priemerných odporúčaných výživových dávok.

Vyhodnotenie energetických a nutričných hodnôt za mesiac - vzor

Obdobie

Energia kJ

Energia kcal

Bielkoviny g

Tuky g

Sacharidy g

Vláknina g

Vápnik mg

Železo mg

Vitamín C mg

02.10.2019-29.10.2019

63000

15040

231

490

2008

172

6052

80

820

Priemer za 20 dní

3150

752

11,55

24,5

100,4

8,6

302,6

4

41

OVD obed žiaci 6-10 rokov

3080

735

18,6

27,3

104

6

315

3,5

28

Plnenie v %

102,3

102,3

62,1

89,7

96,5

143,3

96,1

114,3

146,4

Poznámky:

                 

Hodnoty energie, tukov, sacharidov vápnika a železa sú v požadovanej tolerancii + 15%

   

Hodnoty bielkovín nie sú v požadovanej tolerancii + 20%

         

Hodnoty vlákniny a vitamínu C sú prekročené.

           

 

Chyby pri vyhodnocovaní odporúčaných výživových dávok

 • prepočet výživových hodnôt je spriemerovaný za všetky vekové kategórie, plnenie výživových hodnôt je potrebné vyhodnocovať po skončení mesiaca, za každú vekovú kategóriu samostatne;
 • pri príprave pokrmu nebola dodržaná príslušná receptúra, druh a hmotnosť potravín,
 • nebola dodržaná skladba mesačných jedálnych lístkov podľa zásad;
 • použitý bol nesprávny prepočet hmotnosti a výživových hodnôt u potravín vydaných na kusy (ovocie, jogurty a pod.);
 • pri ručnom prepočte došlo k posunu desatinného miesta;
 • za sledované obdobie bolo zistené nadmerné prekročenie alebo úspora finančného limitu na nákup potravín.


ODPORÚČANIA PRE PRAX

Opatrenia pre oblasť výživy sú aplikované zo skúsenosti, princípov a aktivít, ktoré vychádzajú z Programu ozdravenia výživy obyvateľstva SR, z aktualizovaného Národného programu podpory zdravia v oblasti zdravej výživy, z Národného programu prevencie obezity a mali by smerovať do týchto oblastí:

 • znížiť príjem energie zo všetkých tukov v priamej a skrytej forme (tučné mäso, plnotučné mlieko a mliečne výrobky s vysokým obsahom tuku) a voliť vhodné tepelné úpravy pokrmov;
 • upraviť spotrebu sacharidov obmedzením konzumácie pridaného cukru, sladených nápojov;
 • podporovať konzumáciu potravín bohatých na vlákninu;
 • zaraďovať základný zdroj vápnika- mlieko a mliečne výrobky, kyslomliečne výrobky a tvaroh;
 • vrátiť sa k tradičným potravinám- obilniny, strukoviny, zemiaky, koreňová a hlúbová zelenina;
 • využívať chudé mäso –dôležitý zdroj esenciálnych aminokyselín a železa;
 • nezabúdať na pravidelnú konzumáciu rýb a výrobkov z nich,
 • denne využívať čerstvú zeleninu;
 • zvýšiť spotrebu ovocia z domácich zdrojov;
 • obmedziť príjem soli potravou;
 • pamätať na dostatok tekutín, s nadmerným množstvom tekutín si organizmus poradí ľahko, ich nedostatok však rýchlo vedie k vážnym funkčným poruchám;
 • jesť striedmo, pravidelne, bez náhlenia.
 • Za najlepší spôsob výživy treba považovať energeticky a výživovo vyváženú stravu, čo je možné zabezpečiť konzumáciou rôznych druhov potravín v primeranom množstve. Táto zásada platí v plnom rozsahu najmä vo výžive detí a mládeže.

Školské stravovanie je vhodným a ideálnym prostriedkom na zlepšenie správnej výživy obyvateľstva, a to nielen formou ponuky jedál, ale aj podporou vedomia stravníkov a rodičov detí a žiakov o kvalite, čerstvosti a výživovej hodnote poskytovanej stavy.

 

Použité zdroje:
1. Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo SR, (9.revízia) Vestník MZ, ročník 63, čiastka 4 ‒5, zo dňa 19.6.2015
2. PATAKY Michal, Potravinový podvod páchaný na vašich deťoch, 2019
3. HEJDA, Stanislav, Správna výživa teoreticky a prakticky
4. Potravinový kódex v úplnom znení
6. Program ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky
7. Národný program podpory zdravia
8. Národný program prevencie obezity

Diskusia (1x)

Eva Hučková napísal/a 02 jan 2020

je chybou, keď vápnik a vláknina sú presiahnuté v sledovaných OVD?

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok