Zaraďovanie zamestnancov zariadení školského stravovania do platových tried

happy-cooking-team-wearing-uniform-standing-table-with-chopped-vegetables-posing-camera-re

Zaraďovanie zamestnancov zariadení školského stravovania do platových tried

536 06 aug 2023

Na základe množstva otázok o zaraďovaní zamestnancov, ktoré nám prichádzajú do redakcie Jedálne.sk, sme pre vás pripravili článok.

Dozviete sa:

  • legislatívne predpisy o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme
  • požiadavky na kvalifikačné predpoklady podľa katalógu pracovných činností
  • vzory príkladov činností
  • iné možnosti zvýšenia funkčných platov.

Na odmeňovanie tejto skupiny zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“).

Podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

 

Príklady pracovnej činnosti a kvalifikačné predpoklady vo vzťahu ku stupňu požadovaného vzdelania pre jednotlivé pracovné činnosti vypracované v súlade s charakteristikami platových tried sú uvedené v Katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme a v Katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 1 a č. 2 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“).

 

Vedúci zamestnanci zariadení školského stravovania (ďalej len „školských jedální“) sa do platových tried zaraďujú podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády.

Pracovné činnosti vykonávané vedúcim zamestnancom školskej jedálne sú charakterizované v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v príklade pracovnej činnosti:

01.05.01 „Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení“ so zaradením do 5. platovej triedy s požadovaným kvalifikačným predpokladom vzdelania - úplné stredné vzdelanie.

01.06.07 „Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní“ so zaradením do 6. platovej triedy podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády s požadovaným kvalifikačným predpokladom vzdelania - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pritom zamestnanec musí vykonávať všetky činnosti uvedené v príklade pracovnej činnosti, podľa ktorej je do platovej triedy zaradený. Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti vedúceho školskej jedálne nie je právnym predpisom ustanovený.

 

Technicko-hospodársky zamestnanec sa zaraďuje do 4. platovej triedy podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády s požadovaným kvalifikačným predpokladom vzdelania - úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti nie je právnym predpisom ustanovený.

Pracovné činnosti vykonávané technicko-hospodárskym zamestnancom školskej jedálne sú charakterizované v príklade pracovnej činnosti:

01.04.11 Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku ubytovania, stravovania, v stavebnej alebo špedičnej prevádzke) s plnou hmotnou zodpovednosťou.

Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi vykonávať činnosti, na ktoré podľa nariadenia vlády nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania.

 

Kuchári, pomocní kuchári a prevádzkový zamestnanci, t. j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 uvedeného nariadenia vlády.

Zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce v oblasti stravovania sa zaraďujú do 1. až 3. platovej triedy v závislosti od náročnosti nimi vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania pre výkon pracovnej činnosti kuchára školskej jedálne nie je právnym predpisom stanovený.

 

Hlavný kuchár, kuchár a pracovník v prevádzke školských jedální so základným vzdelaním sa zaradí do 1. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania:

01.01.01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
01.01.02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
01.01.03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.
01.01.04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.“

 

Hlavný kuchár, kuchár so získaným stredným vzdelaním sa zaradí do 2. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania:

01.02.01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.
01.02.02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.
01.02.03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.
01.02.04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.
01.02.05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.
01.02.06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

 

Hlavný kuchár, kuchár so získaným stredným vzdelaním alebo úplným stredným vzdelaním sa zaradí do 3. platovej triedy podľa príkladu pracovnej činnosti z okruhu stravovania:

01.03.01 Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na banket a recepciu, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.
01.03.05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

 

Zaradenie do platových tried podľa predchádzajúceho textu sa vykonáva podľa zamestnancom vykonávanej najnáročnejšej činnosti. Uvedené platí za predpokladu, že zamestnanec vykonáva všetky činnosti uvedené v príklade pracovnej činnosti, podľa ktorého je zaradený do platovej triedy.

 

Zákonné možnosti, ktoré môže zamestnávateľ pri určovaní výšky platu uvedenej skupine zamestnancov využiť a tým zvýšiť ich funkčné platy:

V súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ môže zamestnancovi určiť tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa. Okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorý sa tarifný plat určí podľa prvej vety dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo ich vymedzí vo vnútornom predpise.
To znamená, že zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca aj do 14. platového stupňa tej platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený bez ohľadu na dĺžku jeho započítanej praxe. Podmienkou je, že okruh pracovných činností vykonávajúcich zamestnancami, ktorým sa takto určí plat musí zamestnávateľ vymedziť v kolektívnej zmluve, ak má kolektívnu zmluvu, alebo vo vnútornom predpise, napr. v pracovnom poriadku, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborový orgán a teda nemá kolektívnu zmluvu.

V súlade s § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. môže zamestnávateľ zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností priznať osobný príplatok. Limit osobného príplatku je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.

Ďalšou možnosťou, ktorú môže zamestnávateľ využiť pri určovaní výšky funkčných platov svojich zamestnancov je inštitút výkonnostného príplatku podľa § 14a zákona č. 553/2003 Z. z. podľa množstva a kvality práce. Výkonnostný príplatok môžu poberať len zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, t.j. pracovníčky v prevádzke, pomocné kuchárky, kuchárky, ale aj školníci, údržbári, vodiči a pod. Jeho výška nie je limitovaná. Priznaním výkonnostného príplatku nie je dotknutá možnosť priznať zamestnancovi osobný príplatok podľa § 10.

 

V prípade ďalších otázok nám napíšte na mailovú adresu redakcie info@jedalne.sk, radi Vám odpovieme.

Zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photo/happy-cooking-team-wearing-uniform-standing-table-with-chopped-vegetables-posing-camera-restaurant-s-kitchen_27482732.htm#query=kitchen%20staff&position=17&from_view=search&track=ais">Image by fxquadro</a> on Freepik

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok