Zaradenie zamestnanca do platovej triedy. VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME.

mzda

Zaradenie zamestnanca do platovej triedy. VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME.

3384 25 jún 2021

Na voľné pracovné miesto kuchárky sme prijali uchádzačku, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa so zameraním bezpečnosť a kontrola potravín a 7 rokov praxe v reštauračnom stravovaní ako prevádzkarka. Aké najvyššie platové ohodnotenie môže dosiahnuť?

Zamestnanci v školskom stravovaní sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a zaraďujú do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú majú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť.

Z uvedeného vyplýva, že uvedenú zamestnankyňu je potrebné najskôr zaradiť do príslušnej platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú bude vykonávať, následne sa jej určí započítaná prax a v závislosti od jej dĺžky sa zaradí do jedného zo 14 platových stupňov.

Pracovné činnosti kuchárky sú od 1. januára 2019 zaradené v 1., 2. a 3. platovej triede v časti 01 Spoločné pracovné činnosti prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z.

Poznámka redakcie: bližšie informácie k zaraďovaniu zamestnancov do platovej triedy nájdete v článku DO AKEJ PLATOVEJ TRIEDY MÁME ZARADIŤ KUCHÁRKU A PRACOVNÍČKU V PREVÁDZKE.

Podľa zaradenia do platovej triedy a platového stupňa sa zamestnankyni určí tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. Okrem tarifného platu môžu nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení poberať aj niektoré príplatky určené § 4 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Je to najmä osobný príplatok. Zamestnanci vykonávajúci práce s prevahou fyzickej práce môžu zároveň v súlade s § 14a zákona poberať v závislosti od množstva a kvality vykonávanej práce aj výkonnostný príplatok. Osobný príplatok aj výkonnostný príplatok sú nenárokovými zložkami platu, čiže zamestnanec nemá na ich priznanie právny nárok. Súčet tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou tvorí funkčný plat zamestnanca. Výšku funkčného platu zamestnávateľ oznamuje zamestnancovi vydaním písomného oznámenia o výške a zložení funkčného platu.

Druh práce v pracovnej zmluve: kuchár
Požadované ukončené vzdelanie: stredné
Popis pracovnej činnosti: 03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál
Prax v odbore: 7 rokov
Tarifný plat: 2/4

Vzhľadom na to, že v základnej stupnici platových taríf sú nižších platových triedach, platové tarify pod úrovňou minimálnej mzdy, zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom doplatok do minimálnej mzdy. Za tabuľkovú mzdu pod minimálnou mzdou pracujú kuchári v školských jedálňach, školníci, údržbári a upratovačky (v tabuľke zvýraznené červeným písmom).

Suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou na kalendárny rok 2021 je určená na 623 eur. Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou, čo je v prípade uvedenom v otázke rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutým funkčným platom. Teda v prípade, ak by funkčný plat, nie tarifný plat, zamestnanca bol nižší, ako je minimálna mzda ustanovená na príslušný kalendárny rok, zamestnávateľ je povinutý poskytnúť zamestnancovi doplatok k minimálnej mzde. Doplatok k minimálnej mzde sa uvedie zamestnancovi, ktorého funkčný plat je nižší, ako je minimálna mzda ustanovená na príslušný kalendárny rok, v oznámení o výške a zložení funkčného platu.

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Takto vypočítaná suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Príklad určenia platu od 1. 1. 2021:

Plat zamestnanca zaradeného do 2. platovej triedy so započítanou praxou nad 7 rokov, kuchárka, bez výkonnostného príplatku

Platová trieda/Platový stupeň - 2/4 601,50 €
Osobný príplatok 10,00 €
Funkčný plat spolu 611,50 €
Doplatok do minimálnej mzdy 11,50 €
Plat spolu 623,00 €

 

 

 

 


V súkromnom sektore sa nemôže stať, aby mal zamestnanec plat 623 eur, ak pracuje na pozícii vyžadujúcej vyššiu kvalifikáciu. Kuchár v školskej jedálni má tak nižšiu minimálnu mzdu ako kuchár v reštaurácii (údaj prevzatý z portálu pracovných ponúk na voľné pracovné miesto v reštaurácii - pomocný kuchár, kuchár, od 900€ do 1500€) .

Pri porovnaní platov zamestnancov na podobných pozíciách, verejní zarábajú v priemere o 30 % menej ako súkromní. V susednej Českej republike sa platy zamestnancov v školských jedálňach pohybujú v rozpätí od 21000 Kč do 26000 Kč; t.j v prepočte od 822 eur do 1 018 eur.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok