STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

ZUK4d601e_jidlo

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

3302
18 júl 2018

Ak zamestnanec dostáva stravné lístky, tak jeden je v hodnote minimálne 3,60€. Znamená to, že dospelí, stravujúci sa v školskej jedálni dostávajú objem nižšej hodnoty? Je to v poriadku?

Ustanovenie § 152 Zákonníka práce stanovuje, že nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Zamestnávateľ je povinný stravovanie zabezpečiť a nie ho aj sám poskytovať. Svoju povinnosť si teda splní, ak zabezpečí poskytnutie jedného teplého hlavného jedla a vhodného nápoja

  • vo vlastnej školskej jedálni alebo
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (napr. v inej školskej jedálni),
  • príp. ak zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na sprostredkovanie stravovacích služieb (zabezpečí dovoz stravy, prípadne poskytne stravné poukážky).

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom tzv. stravné poukážky v prípade, ak nemá vlastnú školskú jedáleň, alebo ak sa v blízkom okolí nenachádza žiaden iný zamestnávateľ poskytujúci stravovacie služby, prípadne ak stravovanie zamestnancov nemožno zabezpečiť dovozom stravy.

Zamestnávateľ nie je povinný dať zamestnancovi na výber, či sa bude stravovať v jedálni zamestnávateľa, alebo si vyberie stravné poukážky. Zamestnanec má nárok na stravné poukážky napriek tomu, že zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnej školskej jedálni, ale len v prípade, ak zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiaden zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom a tieto svoje zdravotné dôvody preukáže lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára.

Úhrada za poskytované stravovanie:

  • V zmysle §152 ods.3 ZP zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov vo výške minimálne 55 % z ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo predstavuje maximálny príspevok v sume 2,64 eura (55 % zo 4,80 €). Cenou jedla sa rozumie finančný príspevok na nákup potravín a režijné náklady na prípravu jedla. Zamestnanec prispieva na stravovanie maximálne 45% z ceny jedla. Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu znižuje úhradu príspevku zamestnanca.
  • Ak zamestnávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov stravovanie formou stravovacích poukážok, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, teda hodnota stravovacej poukážky musí byť minimálne 3,60 eura. Minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky je v sume 1,98 eura(55% z 3,60 €). Zamestnanec hradí 45% z hodnoty stravovacej poukážky (1,62€).

 

Diskusia (14x)

Zuzana T. napísal/a 22 okt 2020

Dobrý deň, táto otázka tu už bola položená, ale nebolo na ňu zodpovedané. Máme rovnaký prípad u nás v škole, prosím o reakciu. Ďakujem Môže zamestnávateľ posielať na účet zamestnanca za stravné vo výške 55 % z ceny jedla, ktorý má potvrdenie od odborného lekára pre histamínovú intoleranciu? Naša stravná jednotka za jedno jedlo a nápoj je nižšia ako minimálna výška stravných kupónov a výška sumy pri dovoze obedov od iného dodávateľa.

napísal/a 28 okt 2020

Odpoveď Jedálne.sk

Ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume najmenej 55% ceny jedla (cena jedla - príspevok na nákup potravín a režijné náklady), najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. 

To znamená, že zamestnávateľ bude postupovať v prípade všetkých zamestnancov rovnako, a teda, uplatní ten istý základ pre výpočet príspevku (v našom prípade - cenu jedla v školskej jedálni).
 

Marta napísal/a 03 mar 2020

Prajem pekný deň. Zaujímalo by ma, ako je to so stravovaním zamestnancov školy, školského zariadenia, školskej jedálne a pod., pokiaľ sa jedná o diétu zamestnancov.

Monika napísal/a 02 mar 2020

Dobrý deň, prosím Vás bude v poriadku, keď zamestnanci stravujúci sa v ŠJ budú platiť za osobu/deň stravnú jednotku vo výške 1,37 € (tak ako deti) a zvyšnú sumu 1,37 € bude doplácať zamestnávateľ? Čiže v konečnom dôsledku zamestnanci majú stravu za 2,74 €? Ďakujem

napísal/a 06 mar 2020

Z položenej otázky nie je zrejmé, ktorý uvedený údaj o cene stravného je správny.
V prípade, ak deti MŠ majú stanovený finančný limit v prvom finančnom pásme t.j. 1,37€, zamestnanci majú finančný limit  na nákup potravín 1,26€.
Cenu stravného lístka zamestnancov tvorí - limit na nákup potravín (1,26) a  režijné náklady na pripravené jedlo ( tieto náklady z otázky nevieme určiť).
Z celkovej ceny stravného  (potraviny+réžie) uhrádza zamestnávateľ náklady najmenej vo výške 55% a 45% z celkovej ceny hradí zamestnanec. Úhrada zamestnanca sa znižuje o príspevok zo sociálneho fondu, ak bol dojednaný v kolektívnej zmluve.
V znení otázky uvádzate pomer 50%:50%, čo nie je v súlade s ustanovením §152 Zákonníka práce.

Jedálne.sk napísal/a 20 feb 2020

Dobrý večer, mám otázku, pracujem ako vedúca školskej jedálne, ktorá sa nachádza v materskej škole. stravujú sa tu aj zamestnanci materskej školy. Pani učiteľka prišla do práce o 8:15 s tým že si berie ošetrovačku na dieťa, ale že po obed príde manžel. Povedala som jej že kedže nebude v práci nemá nárok na obed, ona sa však ohradila s tým že odhlásiť sa dá len do ôsmej a tým pádom mám obed pre ňu už narátaný. Obed som jej ale nedala trvala som na svojom. Postupovala som správne alebo nárok na obed mala? Ak by nárok mala, ako mi ho zaplatí, plnou sumou?  

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Jedálne.sk napísal/a 20 feb 2020

Podľa ustanovenia §152 zákona č. 311/2001Z.z. Zákonníka práce zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie  poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.
Podmienky  prihlasovania, odhlasovania zo stravy ( vo vašom prípade do 8,00 hod. ráno) sú stanovené interným predpisom a  všetci stravníci (vrátane zamestanancov) boli s podmienkami oboznámení.
V prípade neprítomnosti zamestnanca v práci,  zamestnávateľ nie je povinný uhradiť 55% príspevok na jeho obed, podobne aj príspevok zo sociálneho fondu.
Ak si zamestnanec  nesplnil povinnosť odhlásenia obeda do stanoveného času, náklady na prípravu obeda je povinný uhradiť v plnej výške t.z. náklady na nákup potravín a režijné náklady ( tak ako "cudzí stravník"). Uhradený obed si môže prevziať do prepravnej nádoby vo vyhradenom čase.
Zamestnávateľ však môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci.

Spojená škola internátna napísal/a 14 jún 2019

Dobrý deň. Môže zamestnávateľ prispievať na stravu zamestnancov stravujúcich sa vo vlastnom školskom stravovacom zariadení 57% z ceny jedla?

lenka napísal/a 14 máj 2019

Prosím vás potrebovala by som poradiť. Bolo nám nariadené ekonómkou,že sa kuchárka nesmie odhlásiť z obeda pokiaľ je v práci. No stane sa,že je obed,ktorý nezje napr. sladké. Vraj sa nesmie odhlásiť, lebo jej nikto nemôže dokázať, že ten obed aj tak nezjedla. Čo je na tom pravdy.Ďakujem

bozena napísal/a 24 apr 2019

prosím , ako je to so stravovaním zamestnancov,ak majú bezlepkovú diétu, sme im povinný variť, nemáme na to ani podmienky ani čas, pretože sa strava preváža

silvia tokarova napísal/a 24 apr 2019

Podľa §140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa v školskej jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva. Z uvedeného vyplýva, že diétne stravovanie sa týka len detí a žiakov.

Lizi napísal/a 13 mar 2019

Môže zamestnávateľ posielať na účet zamestnanca za stravné vo výške 55 % z ceny jedla, ktorý má potvrdenie od odborného lekára pre histamínovú intoleranciu? Naša stravná jednotka za jedno jedlo a nápoj je nižšia ako minimálna výška stravných kupónov a výška sumy pri dovoze obedov od iného dodávateľa.

trulka napísal/a 04 aug 2018

Aj dospelí stravníci musia byť v 2 pásme.

referent napísal/a 30 júl 2018

Prosím Vás, ak najvyššie 5. finančné pásmo pre dospelého stravníka je 1,33 eur a úhrada by mala byť 1,62 eur (t.j. 45 % z 3,60 eur), ako vyriešiť problém. Podotýkam, že sme v 2.fin.pásme a neplánujeme zvyšovať fin.pásmo.

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok