Do akej platovej triedy máme zaradiť kuchárku a pracovníčku v prevádzke?

manažerka I

Do akej platovej triedy máme zaradiť kuchárku a pracovníčku v prevádzke?

1783 04 jún 2021

Vy sa pýtate, my odpovedáme.

Mám záujem o pozíciu hlavnej kuchárky v školskej jedálni, nie som vyučená v odbore kuchár, potrebujem doplňujúce vzdelanie?
Do akej platovej triedy máme zaradiť kuchárku a pracovníčku v prevádzke?

Kuchári a pomocní kuchári a prevádzkoví zamestnanci, t.j. zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti v oblasti stravovania s prevahou fyzickej práce sa zaraďujú do platových tried podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti v Katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone prace vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2 nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“).

Prevádzkový zamestnanec

01. PLATOVÁ TRIEDA Vzdelanie neustanovené

Pracovná činnosť

01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

Kuchár

02. PLATOVÁ TRIEDA Stredné vzdelanie ( bez špecifikácie odboru)

Pracovná činnosť

01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.

02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.

03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

Výhodou je - stredné odborné vzdelanie so zameraním na stravovanie ukončené výučným listom a prax v oblasti verejného stravovania.

Hlavný kuchár

03. PLATOVÁ TRIEDA Stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie

Pracovná činnosť

01 Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na banket a recepciu, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.

03 Zabezpečovanie výroby cukrárskych výrobkov, múčnikov a cukrárskych špecialít na osobitné akcie prevažne podľa vlastných receptúr a kalkulácií s použitím rôznej technológie, prípadná účasť na výrobe.

05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

Výhodou je - stredné odborné vzdelanie so zameraním na stravovanie ukončené výučným listom alebo - úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou so zameraním v oblasti stravovania alebo - úplné stredné všeobecné vzdelanie - doplnené o výučný list v odbore kuchár, resp. skúška z technológie výroby jedál a náuky o výžive a prax v oblasti verejného stravovania.

Vedúci zamestnanci zariadení školského stravovania sa do platových tried zaraďujú podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a podľa dosiahnutého stupňa vzdelania podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti v Katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády.

VEDÚCI ZAMESTNANEC ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

05. PLATOVÁ TRIEDA Úplné stredné vzdelanie (bez špecifikácie odboru)

01 „Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení“ so zaradením do 5. platovej triedy prílohy č. 1 nariadenia vlády;

Výhodou je - úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou so zameraním v oblasti stravovania; alebo - úplné stredné všeobecné vzdelanie - doplnené o výučný list v odbore kuchár, resp. skúška z technológie výroby jedál a náuky o výžive a prax v oblasti verejného stravovania.

06. PLATOVÁ TRIEDA Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.

02 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.

07 Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní so zaradením do 6. platovej triedy prílohy č. 1 nariadenia vlády.

Vedúci zamestnanec môže byť zaradený do platovej triedy 06. , ak spĺňa kvalifikačné prepoklady a vykonáva uvedené činnosti

Zdôrazňujeme, že zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi vykonávať činnosti, na ktoré podľa nariadenia vlády nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania.

 

OSOBITNÁ PODMIENKA pri prijatí zamestnanca

Osobitnou podmienkou na vykonávanie činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadení školského stravovania je podľa §22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov požadovaná od zamestnancov zdravotná spôsobilosť a odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje zamestnanec potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré na základe lekárskej prehliadky vydá lekár ( zdravotný preukaz).

Odbornú spôsobilosť preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností:

- diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií alebo

- osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, ktoré vydáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva po absolvovaní skúšky.

Bližšie informácie nájdete v článku AKÉ SÚ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCOV ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok