ZMENY V „ŠKOLSKOM“ MLIEKU, OVOCÍ A ZELENINE

Dievčatko pije mlieko shutterstock_156824687

ZMENY V „ŠKOLSKOM“ MLIEKU, OVOCÍ A ZELENINE

2994 07 okt 2019

Zaznamenali ste legislatívnu zmenu platnú od 1.8.2019? Prinášame Vám prehľadné zhrnutie aj úplné znenie nového Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.200/2019 Z.z.

Ruší sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 Z. z.

Nadobúda účinnosť NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 3. júla 2019 č. 200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Upravuje poskytovanie finančnej pomoci na:

 1. dodávanie alebo distribúciu mlieka a mliečnych výrobkovuvedených v prílohe č. 1 pre:

 1. deti v materskej škole
 2. žiakov v základnej škole
 3. deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole (ďalej len „žiak“)

S účinnosťou od 1. augusta 2019 sa pre žiakov stredných škôl finančná pomoc na realizáciu školských programov neposkytuje!

 1. dodávanie ovocia a zeleninypre žiakov uvedených v prílohe č. 2 pre žiakov
 2. sprievodné opatrenia
 • ochutnávka mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny žiakmi,
 • exkurzia žiakov u pestovateľa zeleniny, do ovocného sadu určeného na produkciu ovocia, do chovu hospodárskych zvierat, v ktorom sa produkuje mlieko, do podniku, v ktorom sa vykonáva spracovanie ovocia a zeleniny, alebo do podniku, v ktorom sa vykonáva spracovanie mlieka,
 • vzdelávacie aktivity pre žiakov súvisiacu s cieľmi školského programu,
 • súťaž propagujúcu pred žiakmi spotrebu mliečnych výrobkov alebo spotrebu ovocia a zeleniny,
 • výsadba rastlín určených na produkciu ovocia a zeleniny vo vonkajších priestoroch školy podľa písmena a) za účasti žiakov, obhospodarovanie týchto rastlín alebo starostlivosť o tieto priestory školy za účasti žiakov,
 1. propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike.

„ Mliečne výrobky a ovocie a zelenina musia spĺňať požiadavky na výživovú hodnotu, kvalitu, bezpečnosť a hygienu potravín.

Mliečne výrobky nesmú obsahovať pridanú jedlú soľ okrem syrov, ktoré môžu obsahovať pridanú soľ v najvyššom prípustnom množstve 25 000 mg.kg-l.

Mliečne výrobky uvedené v prílohe č. l tabuľke B môžu obsahovať najviac 7 % pridaného cukru alebo medu.

Pri zabezpečovaní dodávky nemožno s mliečnymi výrobkami dodávať alebo distribuovať inú potravinu v samostatnom balení alebo v balení spojenom s balením tohto mliečneho výrobku.

Žiadateľom o poskytovanie pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach môže byť:

 • podnikateľ na dodávanie mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny;
 • fyzická osoba alebo právnická osoba na sprievodné aktivity a propagáciu školského programu.

 

ZÁVÄZKY OPRÁVNENÝCH ŠKÔL

ŠKOLSKÉ MLIEKO

Každá zásobovaná škola, ktorá realizuje dodávky školského mlieka a mliečnych výrobkov cez zariadenie školského stravovania, splnomocní ho na jeden školský rok na plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z realizácie školského programu.

Škola v predpísaných formulároch (Čestné vyhlásenie školy a Hlásenie školy o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov, o vykonaní sprievodných vzdelávacích opatrení, o zabezpečení informačného plagátu) uvedie svoje jedinečné identifikačné číslo – kód školy, ktorý je uvedený na stránke Centra vedecko-technických informácií SR.

Čestné vyhlásenie školy vyplní a potvrdí škola pre každého dodávateľa, v ktorom sa zaviaže, že:

 1. sa zúčastní školského programu a uvedie činnosti, ktoré jej dodávateľ plánuje zabezpečovať;
 2. uvedie, ktorý dodávateľ jej bude zabezpečovať informačný plagát (aj v prípade, že je škola zapojená súčasne do školského ovocia a zeleniny a aj do školského mlieka);
 3. bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách za mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc;
 4. nebude používať mlieko a mliečne výrobky na prípravu jedál;
 5. platba žiakom/rodičom za školské mlieko a mliečne výrobky neprekročí najvyššiu úhradu stanovenú podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z.;
 6. zabezpečí, že mlieko a mliečne výrobky budú spĺňať predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a nebudú vykazovať zjavné kvalitatívne nedostatky zapríčinené dlhodobým nevhodným skladovaním mlieka a mliečnych výrobkov;
 7. že poskytne dodávateľovi informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách mlieka a mliečnych výrobkov žiakmi;
 8. písomne oznámi dodávateľovi každú zmenu údajov; umožní vykonanie akejkoľvek kontroly oprávneným osobám v súvislosti so správnym vykonávaním školského programu;
 9. dodávky mlieka a mliečnych výrobkov schválené podľa zoznamu v rámci tohto programu bude odoberať len od jedného schváleného dodávateľa a poskytovať v súlade s týmto programom anad rámec bežného stravovania;
 10. že má pre príslušný školský rok uzatvorenú zmluvu na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov školského programu len s jedným dodávateľom. Ak škola (resp. zriaďovateľ školy) už zmluvu uzatvorila, o tejto skutočnosti informuje ďalšieho žiadateľa.

Splnomocnené zariadenie školského stravovania, ak mlieko a mliečne výrobky podáva spolu s jedlami je povinné:

 1. zverejniť informáciu o distribuovanom mlieku a mliečnych výrobkoch na jedálnom lístku, ako aj na mieste distribúcie;
 2. viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách za mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc;
 3. nepoužívať mlieko a mliečne výrobky na prípravu jedál;
 4. zabezpečiť, že mlieko a mliečne výrobky budú spĺňať predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a nebudú vykazovať zjavné kvalitatívne nedostatky zapríčinené dlhodobým nevhodným skladovaním mlieka a mliečnych výrobkov.

Ako zverejniť informáciu

Jedálny lístok - pri konkrétnych dávkach mlieka a jeho výrobkov uvedie hviezdičku * s dobre čitateľným odkazom:

* Mlieko a mliečne výrobky „Školského programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie.

Miesto distribúcie - výdajné okienko v školskej jedálni alebo vstup do školskej jedálne označí formou laminovaného propagačného plagátu vo veľkosti A4 s veľkosťou písma 1cm a so znakom Európskej únie:

„Výrobky „Školského programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie“.

Aj predajný mliečny automat musí byť označený informáciou o distribuovaných mliečnych výrobkoch školského programu!

Každá zásobovaná škola po realizácii dodávok mlieka a mliečnych výrobkov za jednotlivé realizačné obdobia vyplní Hlásenie školy o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov, o vykonaných sprievodných vzdelávacích opatrení, o zabezpečení informačného plagátu a zašle ho svojmu dodávateľovi.

 

ŠKOLSKÉ OVOCIE

Zásobovaná škola, ktorá realizuje dodávky školského ovocia a zeleniny a výrobkov z nich cez zariadenie školského stravovania, splnomocní ho na jeden školský rok na plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z realizácie školského programu.

Škola uvedie v predpísaných formulároch (Čestné vyhlásenie školy a Hlásenie školy o spotrebe ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, o vykonaní sprievodných vzdelávacích opatrení, o zabezpečení informačného plagátu svoje jedinečné identifikačné číslo – kód školy, ktorý je uvedený na stránke Centra vedecko-technických informácií SR.

Čestné vyhlásenie školy vyplní a potvrdí škola na predpísanom tlačive, v ktorom sa zaviaže, že:

 1. sa zúčastní školského programu a uvedie činnosti, ktoré jej dodávateľ plánuje zabezpečovať;
 2. uvedie, ktorý dodávateľ jej bude zabezpečovať informačný plagát (aj v prípade, že je škola zapojená súčasne do školského ovocia a zeleniny a aj do školského mlieka);
 3. bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách za ovocie a zeleninu, na ktoré sa vzťahuje pomoc;
 4. nebude používať ovocie a zeleninu a výrobky z nich na prípravu jedál;
 5. pri platbe žiakom/rodičom za ovocie a zeleninu dodané v rámci tohto programu do škôl sa neprekročí najvyššia úhrada stanovená podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z.;
 6. zabezpečí, že ovocie a zelenina bude spĺňať predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a nebude vykazovať zjavné kvalitatívne nedostatky zapríčinené dlhodobým nevhodným skladovaním;
 7. že poskytne dodávateľovi informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách ovocia a zeleniny žiakmi;
 8. písomne oznámi dodávateľovi každú zmenu údajov;
 9. umožní vykonanie akejkoľvek kontroly oprávneným osobám;
 10. dodávky ovocia, zeleniny a výrobky z nich schválené podľa zoznamu v rámci tohto programu bude odoberať len od jedného schváleného dodávateľa a poskytovať v súlade s týmto programom a nad rámec bežného stravovania;
 11. že má pre príslušný školský rok uzatvorenú zmluvu len s jedným dodávateľom.

Splnomocnené zariadenie školského stravovania, ak ovocie a zeleninu a výrobky z nich podáva spolu s jedlami je povinné:

 1. zverejniť informáciu o distribuovanom ovocí a zelenine a výrobkoch z nich na jedálnom lístku, ako aj na mieste distribúcie;
 2. viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách za ovocie a zeleninu a výrobkoch z nich, na ktoré sa vzťahuje pomoc;
 3. nepoužívať ovocie a zeleninu a výrobky z nich pri príprave jedál;
 4. zabezpečiť, že ovocie a zelenina bude spĺňať predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a nebude vykazovať zjavné kvalitatívne nedostatky zapríčinené dlhodobým nevhodným skladovaním
 5. dodržať 50% porcií spracovaného ovocia a zeleniny na celkovom množstve ovocia a zeleniny.

Ako zverejniť informáciu

Na jedálnom lístku uvedie pri školskom ovocí a zelenine v daný deň hviezdičku * s dobre čitateľným odkazom:

*Ovocie a zelenina „Školského programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie.

Miesto distribúcie – výdajné okienko alebo vstup do školskej jedálne označí formou laminovaného propagačného plagátu vo veľkosti minimálne A4, s písmom min. 1 cm, a so znakom Európskej únie:

„Výrobky „Školského programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie“.

Každá zásobovaná škola po realizácii dodávok ovocia a zeleniny a výrobkov z nich za jednotlivé realizačné obdobia vyplní Hlásenie školy o spotrebe ovocia, zeleniny a výrobkov z nich / vykonaní sprievodných vzdelávacích opatrení /  zabezpečení informačného plagátu a zašle ho svojmu dodávateľovi.

 

Stiahnite si úplné znenie Nariadenia vlády Slovenskej republiky z 3. júla 2019 č. 200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z.z.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok