Vy sa pýtate, my odpovedáme. Ako plniť povinnosť pri uvádzaní pôvodu mäsa v zariadeniach školského stravovania?

Kravky

Vy sa pýtate, my odpovedáme. Ako plniť povinnosť pri uvádzaní pôvodu mäsa v zariadeniach školského stravovania?

1555
06 feb 2020

Pripravili sme pre Vás odpovede na Vaše otázky a nové informácie ohľadom povinnosti zverejňovania pôvodu mäsa v školských jedálňach.

Do redakcie Jedálne.sk dostávame od vás denne otázky ohľadom povinnosti zverejňovania pôvodu mäsa v školských jedálňach, o ktorej sme vás informovali v článku dňa 1.10.2019.

 

DO POZORNOSTI: NOVÁ POVINNOSŤ PRE ZŠS.

 

Je pravdou, že novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov je platná už od minulého roka, konkrétne od 14. decembra, avšak podrobnosti o označovaní hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa nie sú dodnes ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) pripravilo návrh vyhlášky o požiadavkách na označovanie potravín, do úvahy však treba zobrať legislatívny proces a proces notifikácie Európskou komisiou, ktorý trvá zvyčajne tri až šesť mesiacov, a ktorým musí vyhláška pred nadobudnutím účinnosti prejsť.

 

Vybrali sme z návrhu vyhlášky

Ak ide o pokrm alebo jedlo obsahujúce mäso, ktoré sú ponúkané konečnému spotrebiteľovi formou samostatného jedálneho lístka, označenie krajiny mäsa musí byť uvedené pri každom pokrme alebo jedle. Alternatívne je možné krajinu pôvodu označiť poradovým číslom s vysvetlením na viditeľnom mieste v jedálnom lístku, alebo umiestniť údaj o krajine pôvodu mäsa na viditeľnom a spotrebiteľovi ľahko prístupnom mieste tak, aby z neho bolo možné určiť krajinu pôvodu mäsa pri každom pokrme alebo jedle.

Na označenie krajiny pôvodu možno použiť celý názov krajiny alebo zaužívané skrátené označenie názvu krajiny tak, aby nedošlo k zámene alebo omylu.

 

Prečo Slovensko prijalo takéto opatrenie?

Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 obsahuje údaje, ktorých poskytovanie nie je povinné, iba ak členské štáty prijmú vnútroštátne opatrenia, podľa ktorých sa ich poskytovanie povinným stáva. Ide o údaje obsiahnuté v čl. 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011; jedným z nich je aj údaj o krajine pôvodu alebo mieste pôvodu podľa čl. 9 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

Už v súčasnosti existuje pri predaji čerstvého, chladeného alebo mrazeného mäsa povinnosť informovať spotrebiteľa o krajine pôvodu mäsa, ktoré kupuje. Právo získať rovnakú informáciu má i zariadenie spoločného stravovania, ktoré nakupuje mäso s cieľom jeho ďalšej úpravy a ponuky spotrebiteľom – konečným konzumentom, stravníkom.

 

Zabezpečenie povinnosti označenia pôvodu mäsa

Zariadeniu spoločného stravovania vznikla povinnosť zabezpečiť údaj o pôvode mäsa od dodávateľa a vzťahuje sa na klasické reštauračné zariadenia, bufety, ale aj na jedálne v nemocniciach či školské jedálne, z dôvodu, aby zariadenie mohlo poskytnúť tento údaj spotrebiteľovi. Vzhľadom na špecifickú povahu mäsa v porovnaní s inými potravinami, s prihliadnutím na zvýšené zdravotné riziká v prípade konzumácie nevhodného mäsa a s tým súvisiacimi zvýšenými nárokmi na nakladanie s ním je informovanosť spotrebiteľa o to viac dôležitá.

Povinnosťou dodávateľa mäsa je zariadeniu spoločného stravovania poskytnúť údaje o jeho pôvode. V zmysle európskej legislatívy musí predmetnými údajmi dodávateľ mäsa disponovať (podmienka vysledovateľnosti pôvodu pre kontrolné orgány).

V prípade nákupu baleného mäsa získajú prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania údaj o krajine alebo mieste pôvodu mäsa z etikety.

 

Povinnosť informovania

Informovanie spotrebiteľa prostredníctvom stručnej informácie v jedálnom lístku alebo iným vhodným spôsobom sa vzťahuje na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny. Povinnosť nevzniká pri jedlách pripravovaných z polotovarov.

Informácia o krajine pôvodu mäsa musí spĺňať nároky na:

  • overiteľnosť,
  • prístupnosť,
  • viditeľnosť,
  • priraditeľnosť.

 

Overiteľnosť

  • Overiteľnosť zabezpečuje písomná forma, ktorá nemusí byť vždy totožná s listinou formou, t.j. na jedálnom lístku, ale aj uvedením informácií na banneri, nástenke a pod.).

 

Prístupnosť a viditeľnosť

  • Prístupnosť a viditeľnosť musí byť zabezpečená vyobrazením na konkrétnom mieste tak, že ju stravník nemusí aktívne vyhľadávať, ale pri oboznámení sa s ponukou jedál a nápojov je s ňou oboznámený automaticky.
  • Informácia musí byť priamo na mieste, kde je zobrazený jedálny lístok, alebo v bezprostrednej blízkosti tohto miesta.

 

Priraditeľnosť

  • Ak zariadenie školského stravovania z určitého dôvodu (napr. nedostatok priestoru) nemôže informáciu uviesť pri každom konkrétnom jedle v jedálnom lístku, v takomto prípade musí byť pri jedle zrejmá nezameniteľná legenda (číselná, skratková a pod.), ktorá stravníkovi umožní konkrétnu informáciu priradiť ku konkrétnemu jedlu.

 

Záver

Prijaté opatrenie treba vnímať pozitívne najmä z pohľadu zvyšujúceho sa záujmu o produkciu slovenských potravín, mäso nevynímajúc. Novela zákona o potravinách má motivovať zariadenia spoločného stravovania, aby nakupovali a preferovali najmä slovenské mäso, za ktoré je spotrebiteľ ochotný zaplatiť.

 

Odpoveď: Jedálne.sk

Podrobnosti a spôsob označovania hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine jeho pôvodu budú ustanovené vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. O jej účinnosti vás budeme včas INFORMOVAŤ.


 

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


 

Diskusia (0x)

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok