V zariadeniach školského stravovania máme dve vyhlášky k dokumentácii

lejstra

V zariadeniach školského stravovania máme dve vyhlášky k dokumentácii

2679
10 feb 2022

Ak sme si mysleli, že zámerom je zjednodušenie práce zamestnancov jedálne, odbúranie „papierovej“ práce a odstránenie zbytočnej byrokracie, chyba, mýlili sme sa.

Nová vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ak ste očakávali vyhlášku, ktorá ustanovuje organizáciu prevádzky zariadenia školského stravovania, musíme vás sklamať. S účinnosťou od 1.februára 2022 vyšla z dielne ministerstva školstva (samozrejme okrem iných, ktoré nájdete na webovom sídle ministerstva TU ), vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (ďalej len vyhláška o dokumentácii).

Napriek tomu, že vyhláška o zariadení školského stravovania (330/2009 Z. z.) je stále platná a v §9 ustanovuje Dokumentáciu stravovacieho zariadenia, máme tu novú vyhlášku o dokumentácii, ktorá v § 4 ods. 9, písm. a) až d) definuje ďalšiu dokumentáciu zariadenia školského stravovania:

9)
Ďalšiu dokumentáciu zariadenia školského stravovania tvorí najmä dokumentácia o

a)
príprave jedál, najmä jedálny lístok, dodacie listy a skladová karta,

b)
správnej výrobnej praxi vrátane evidencie odberu vzoriek z hotových jedál,

c)
evidencii stravníkov,

d)
finančných transakciách spojených s prípravou jedál.

Už v minulých článkoch sme vás informovali o tom, že dokumentácia stravovacieho zariadenia bude z novej vyhlášky „o účelových zariadeniach“ vyňatá a zapracuje sa do spoločnej vyhlášky o dokumentácii v školách a školských zariadeniach. Zároveň sme očakávali logický postup prijatia novej vyhlášky o účelovom zariadení, ktorá zruší starú a následne prijatie vyhlášky o dokumentácii. Nestalo sa, a máme vyhlášky k dokumentácii dve.

Zaujímavé je, že tvorcovia novej vyhlášky o dokumentácii dokázali „vtesnať“ pôvodných 20 dokumentov do štyroch ustanovení, z ktorých nie je celkom jasné o aké konkrétne dokumenty sa jedná.

Ako si definovať dokumentáciu o príprave jedál?

Ide o normovací hárok, stravný list, obratovú súpisku. Čo ešte? Zamestnanci, ktorí pracujeme v školskom stravovaní roky, vieme o ktorú nevyhnutnú dokumentáciu sa jedná, ale čo tí novoprijatí...

Ak sme si mysleli, že zámerom je zjednodušenie práce zamestnancov jedálne, odbúranie „papierovej“ práce a odstránenie zbytočnej byrokracie, chyba, mýlili sme sa. Všetky pôvodné dokumenty zostávajú a ich evidencia je zadefinovaná v iných všeobecne záväzných predpisoch:

  • Zriaďovacia listina- vydáva zriaďovateľ zariadenia podľa § 16 zákona č.596/2003 Z.z..
  • Prevádzkový poriadok - vypracuje prevádzkovateľ podľa § 26 ods.4 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. a predloží ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
  • Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov- vyžaduje § 22 vyhlášky č. 585/2008 Z. z..
  • Zápisný lístok stravníka - je súčasťou evidencie stravníkov a predchádza vydaniu Rozhodnutia o prijatí dieťaťa alebo žiaka na stravovanie podľa § 5 ods. 6 písm. a).
  • Evidencia odpadu- v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
  • Prehľad inkasa stravného, čerpanie finančných limitov - finančné transakcie spojené s prípravou jedál.
  • Kniha prijatých faktúr a odoslaných faktúr, peňažný denník, kniha objednávok, dodací list – podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.
  • Kniha pracovných porád a preškolení, Záznamy z kontrol - interné - Potravinový kódex - Druhá časť 8. hlava, Nariadenie EP a R (ES) č. 852/2004.
  • Záznamy z kontrol- externé- zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole – kontrolovaný subjekt je povinný predložiť oprávnenej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly.

 

Záver

Bude aj naša „ďalšia“ dokumentácia zariadenia školského stravovania, takto všeobecne zadefinovaná vo vyhláške o dokumentácii, zapracovaná do vzorov tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie?

Diskusia (0x)

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok