V zariadeniach školského stravovania máme dve vyhlášky k dokumentácii

lejstra

V zariadeniach školského stravovania máme dve vyhlášky k dokumentácii

3583
10 feb 2022

Ak sme si mysleli, že zámerom je zjednodušenie práce zamestnancov jedálne, odbúranie „papierovej“ práce a odstránenie zbytočnej byrokracie, chyba, mýlili sme sa.

Nová vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ak ste očakávali vyhlášku, ktorá ustanovuje organizáciu prevádzky zariadenia školského stravovania, musíme vás sklamať. S účinnosťou od 1.februára 2022 vyšla z dielne ministerstva školstva (samozrejme okrem iných, ktoré nájdete na webovom sídle ministerstva TU ), vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (ďalej len vyhláška o dokumentácii).

Napriek tomu, že vyhláška o zariadení školského stravovania (330/2009 Z. z.) je stále platná a v §9 ustanovuje Dokumentáciu stravovacieho zariadenia, máme tu novú vyhlášku o dokumentácii, ktorá v § 4 ods. 9, písm. a) až d) definuje ďalšiu dokumentáciu zariadenia školského stravovania:

9)
Ďalšiu dokumentáciu zariadenia školského stravovania tvorí najmä dokumentácia o

a)
príprave jedál, najmä jedálny lístok, dodacie listy a skladová karta,

b)
správnej výrobnej praxi vrátane evidencie odberu vzoriek z hotových jedál,

c)
evidencii stravníkov,

d)
finančných transakciách spojených s prípravou jedál.

Už v minulých článkoch sme vás informovali o tom, že dokumentácia stravovacieho zariadenia bude z novej vyhlášky „o účelových zariadeniach“ vyňatá a zapracuje sa do spoločnej vyhlášky o dokumentácii v školách a školských zariadeniach. Zároveň sme očakávali logický postup prijatia novej vyhlášky o účelovom zariadení, ktorá zruší starú a následne prijatie vyhlášky o dokumentácii. Nestalo sa, a máme vyhlášky k dokumentácii dve.

Zaujímavé je, že tvorcovia novej vyhlášky o dokumentácii dokázali „vtesnať“ pôvodných 20 dokumentov do štyroch ustanovení, z ktorých nie je celkom jasné o aké konkrétne dokumenty sa jedná.

Ako si definovať dokumentáciu o príprave jedál?

Ide o normovací hárok, stravný list, obratovú súpisku. Čo ešte? Zamestnanci, ktorí pracujeme v školskom stravovaní roky, vieme o ktorú nevyhnutnú dokumentáciu sa jedná, ale čo tí novoprijatí...

Ak sme si mysleli, že zámerom je zjednodušenie práce zamestnancov jedálne, odbúranie „papierovej“ práce a odstránenie zbytočnej byrokracie, chyba, mýlili sme sa. Všetky pôvodné dokumenty zostávajú a ich evidencia je zadefinovaná v iných všeobecne záväzných predpisoch:

  • Zriaďovacia listina- vydáva zriaďovateľ zariadenia podľa § 16 zákona č.596/2003 Z.z..
  • Prevádzkový poriadok - vypracuje prevádzkovateľ podľa § 26 ods.4 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. a predloží ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
  • Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov- vyžaduje § 22 vyhlášky č. 585/2008 Z. z..
  • Zápisný lístok stravníka - je súčasťou evidencie stravníkov a predchádza vydaniu Rozhodnutia o prijatí dieťaťa alebo žiaka na stravovanie podľa § 5 ods. 6 písm. a).
  • Evidencia odpadu- v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
  • Prehľad inkasa stravného, čerpanie finančných limitov - finančné transakcie spojené s prípravou jedál.
  • Kniha prijatých faktúr a odoslaných faktúr, peňažný denník, kniha objednávok, dodací list – podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.
  • Kniha pracovných porád a preškolení, Záznamy z kontrol - interné - Potravinový kódex - Druhá časť 8. hlava, Nariadenie EP a R (ES) č. 852/2004.
  • Záznamy z kontrol- externé- zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole – kontrolovaný subjekt je povinný predložiť oprávnenej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly.

 

Záver

Bude aj naša „ďalšia“ dokumentácia zariadenia školského stravovania, takto všeobecne zadefinovaná vo vyhláške o dokumentácii, zapracovaná do vzorov tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie?

Diskusia (0x)

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok