Školské obedy „zadarmo“ sa vracajú?

1,2€

Školské obedy „zadarmo“ sa vracajú?

5564 14 feb 2023

Vyplýva to z poslaneckého návrhu v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú schválil parlament. Kto má na dotáciu nárok a v akej výške? Rodičia musia o dotáciu požiadať.

Národná rada SR 7. februára 2023 schválila novelu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi ohľadom opätovného zavedenia tzv. „obedov zadarmo“ pre všetky deti. Plošná štátna dotácia, ktorá bola v roku 2021 zrušená (nárok na ňu teraz majú len deti v hmotnej núdzi) bude opäť zavedená od 1. mája 2023.

Ako odôvodnenie opätovného plošného zavedenia dotácie na stravu pre deti je uvedené neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi (energie, potraviny či ceny stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v školskej jedálni, ako aj ich režijných nákladov).

Pre rodiny to znamená ďalších 50 eur mesačne na dieťa, ktoré získajú navyše. Zvlášť teraz, keď sa rodičia sťažujú, o koľko mesačne od nového roka obedy zdraželi.

Kým v septembri 2021 sa mohli rodičia rozhodnúť, či budú poberať daňový bonus alebo uprednostnia obedy zadarmo, od mája budú môcť dotáciu na stravu dostávať súbežne s daňovým bonusom.

Daňový bonus je aktuálne 140 eur mesačne na nedospelé dieťa, 50 eur na nezaopatrené dieťa, ktoré študuje na VŠ.

Kto bude mať nárok na „obedy zadarmo“ od 1.5.2023?

Nárok na štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude možné poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej či základnej škole. Od 1. mája 2023 sa bude týkať detí, ktoré navštevujú:

  • posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne o príspevok požiada školskú jedáleň pri zápise dieťaťa na stravovanie,
  • materskú školu (okrem detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • materskú školu, ak je v nej aspoň 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (netýka sa detí v poslednom ročníku materskej školy).

Žiakov stredných škôl sa táto pomoc týkať nebude. Naďalej platí, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada o odpustenie príspevku na stravovanie (potraviny a režijné náklady) a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, tento príspevok sa podľa § 140 odseku 8 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. neuhrádza.

Dotácia sa bude od 1. mája 2023 poskytovať vo výške:

  • 1,40 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo obed,
  • 2,10 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo obed (za vyučovanie v základnej škole sa pritom považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole),
  • 2,30 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo obed (taktiež platí, že sa za vyučovanie považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole).

Pokiaľ zdravotný stav dieťaťa na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo, zriaďovateľ vyplatí dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu).

Obedy zadarmo nebudú úplne zadarmo

Z dotácie na stravovanie budú prednostne hradené náklady na nákup potravín použitých na prípravu jedál podľa určeného finančného pásma pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov.

Hovoriť o obedoch úplne zadarmo však nemožno. Zákonný zástupca bude prispievať na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Príspevky na režijné náklady sa v súčasnosti pohybujú od 10 do 20 eur.

Stanovenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov je v kompetencii obecných a mestských zastupiteľstiev, ktorú určia všeobecne záväzným nariadením.

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada o odpustenie príspevku na stravovanie (potraviny aj režijné náklady) a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, tento príspevok sa podľa § 140 odseku 8 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. neuhrádza.

Rodič musí o dotáciu požiadať

Podľa návrhu novely „Rodič dieťaťa bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni.“

Vzhľadom na to, že zápis stravníkov sa uskutočňuje vždy v septembri (na začiatku nového školského roka) a stravníci sú na základe zápisného lístka a rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia riadne prijatí do zariadenia školského stravovania, dúfajme, že v máji už budú musieť žiadať „len“ o dotáciu na stravu bez opakovaného zápisu.

Prečo o dotáciu žiadať ? Nie je určená pre všetky deti a žiakov ?

Deti a žiaci z domácností v hmotnej núdzi, mali obedy zadarmo aj doteraz. Teraz, keď je možnosť mať obed zadarmo aj pre tých, ktorí to skutočne nepotrebujú,“ uvidíme koľko rodičov sa tejto možnosti dobrovoľne vzdá.

Školské jedálne, v tomto prechodnom období, musia oprášiť svoje praktické skúsenosti s obedmi zadarmo, pripraviť sa na komplikovanú evidenciu prítomných detí a žiakov v škole, určiť podmienky prihlasovania a odhlasovania obedov a hlavne pripraviť sa na ďalšiu byrokratickú záťaž v podobe spracovania písomných žiadostí o poskytnutie dotácie.

Zostáva nám len čakať ako tento predvolebný poslanecký návrh dopadne, veď nakoniec môže ešte zamiešať karty prezidentka jeho vrátením. Budeme Vás informovať.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok