Povinne kalibrované meradlá

Tyčový digitální teploměr - na vaření

Povinne kalibrované meradlá

663 13 apr 2022

Povinne kalibrované meradlá súvisia s ochranou zdravia fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti.
Kalibrovanými teplomermi sa overujú hodnoty teplôt priestorov na uskladnenie potravín a teploty pokrmov vo fáze ich prípravy a výdaja.

Podľa vyhlášky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania sa na skladovanie potravín zriaďuje sklad:

 • suchý s teplotou podľa druhu skladovaných potravín s relatívnou vlhkosťou najviac 70%,
 • chladný s teplotou 8 oC až 10 oC a s relatívnou vlhkosťou 80 % až 90 %,
 • chladený s teplotou 2 oC až 6 oC a s relatívnou vlhkosťou 80 % až 90 %,
 • mraziarenský, ktorým je sklad s teplotou -18 °C a nižšou.

Každý sklad musí byť vybavený meracím zariadením, ktoré umožní dodržanie a kontrolu podmienok skladovania potravín.

Chladený a mraziarenský sklad možno podľa kapacity zariadenia spoločného stravovania nahradiť chladničkou a mrazničkou, ktoré musia spĺňať metrologické požiadavky rovnaké ako sklad. Na základe uvedeného je povinnosťou prevádzkovateľa vybaviť suchý a studený sklad povinne kalibrovaným meradlom - certifikovaným teplomerom a vlhkomerom; v chladničkách a mrazničkách zabezpečiť meranie teploty kalibrovaným teplomerom s certifikátom.

Prečo je potrebná kalibrácia meradla?

Cieľom kalibrácie je vytvorenie vzťahu medzi hodnotami indikovanými meradlom a hodnotami reprezentovanými etalónom príslušnej veličiny. S takto získaného vzťahu je následne možné stanoviť korekcie výsledkov meraní, nameraných kalibrovaným meradlom.

Metrologický slovník OIML V 2-200 (VIM) definuje kalibráciu takto: kalibrácia meradla je operácia, ktorá za určených podmienok v prvom kroku stanovuje vzťah medzi hodnotami veličiny s neistotami merania, poskytovanými etalónmi a príslušnými údajmi meradla s príslušnými neistotami merania, a v druhom kroku používa tieto informácie na určenie vzťahu pre získanie výsledku merania z údaja meradla.

Zjednodušene:

Ide o stanovenie teplotných a vlhkostných bodov u teplomerov a vlhkomerov, ktoré vychádzajú z popisu kontrolných kritických bodov uvedených v príručke systému HACCP.

Stanovenie teplotných a vlhkostných bodov meradiel v skladovacích priestoroch

Sklad suchý- teplomer kalibrovaný v bodoch 18°C a 24°C, vlhkomer 70%

Sklad chladný- teplomer kalibrovaný v bodoch 8°C a 10°C, vlhkomer 90%

Sklad chladený - teplomer kalibrovaný v bodoch 2°C a 6°C, vlhkomer 90%

Chladnička - teplomer kalibrovaný v bodoch 2°C a 10°C

Mraznička - teplomer kalibrovaný v bodoch -21°C a - 18°C.

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je prevádzkovateľ zariadenia školského stravovania povinný pri výrobe pokrmov a nápojov postupovať podľa zásad správnej výrobnej praxe, dodržiavať pracovné postupy a kontrolovať miesta technologických procesov, ktoré sú kritické pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti pokrmov.

To znamená, pri tepelnom opracovaní vareného, pečeného, duseného mäsa v celku a pokrmov s obsahom vaječnej zložky je povinný kontrolovať teplotu vpichovým teplomerom v jadre mäsa alebo pokrmu, ktorá musí dosiahnuť min. 70°C.

Pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti vydávaných pokrmov, nesmie teplota

 • u tekutých pokrmov počas výdaja klesnúť pod +65°C
 • u hutných pokrmov počas výdaja klesnúť pod +60°C
 • u studených hotových pokrmov dosiahnuť najviac +10°C
 • oleja pri vyprážaní presiahnuť +180°C.
Stanovenie teplotných bodov vpichového meradla pri kalibrácii + 60°C, + 65°C, + 70°C, + 180°C.

Vedúci zariadenia školského stravovania zodpovedá za:

 • používanie meradiel podľa účelu, na ktoré sú určené;
 • udržiavanie meradiel v náležitom technickom stave;
 • vedenie evidencie používaných meradiel;
 • predkladanie používaných meradiel na overovanie a kalibráciu.

Overenie určeného meradla vykonáva Slovenský metrologický ústav, Slovenská legálna metrológia, n. o. alebo autorizovaná osoba, ktorá je Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR autorizovaná na overovanie predmetného druhu určených meradiel. Metrologickú kontrolu vykonáva ústav a vo vymedzenom rozsahu aj organizácia určená úradom (ďalej len „určená organizácia“) a podnikatelia alebo iné právnické osoby, ktoré boli rozhodnutím úradu autorizované podľa § 24 (ďalej len „autorizovaná osoba“).

Kalibráciu vykonáva

 • ústav,
 • určená organizácia,
 • akreditované kalibračné laboratórium,
 • kalibračné laboratórium, ktoré má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónov na národné etalóny, ostatné etalóny alebo na etalóny zahraničných subjektov s porovnateľnou metrologickou úrovňou.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok