Používanie určených meradiel v zariadení školského stravovania

slate-background-with-scale-copy-space

Používanie určených meradiel v zariadení školského stravovania

888 04 apr 2022

Povinnosť používať určené meradlá v zariadení školského stravovania podľa zákona č. 157/2018 Z. z. Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“).

Zariadenie školského stravovania je podľa §2, písm. j) zákona o metrológii používateľom určeného meradla, ktoré sa používa tam, kde môže vzniknúť konfliktný záujem na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujem fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti.

Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie. V zariadení školského stravovania sa používajú určené meradlá pri meraniach súvisiacich s platbami - váhy používané na účely výpočtu ceny na základe hmotnosti, na váženie predpísanej alebo stanovenej hmotnosti porcie jedla alebo na účely váženia surovín pri príprave jedál podľa osobitného predpisu.

Aký je rozdiel medzi určenými meradlami a ostatnými meradlami?

Z funkčného hľadiska nie je medzi určenými meradlami a ostatnými meradlami žiadny rozdiel, nakoľko obe skupiny meradiel slúžia k určeniu hodnoty meranej veličiny. Pri niektorých meraniach je však žiaduce, aby správnosť meradiel a realizovaných meraní garantoval štát a preto existuje aj skupina určených meradiel.

Povinnosti užívateľa určeného meradla podľa zákona o metrológii:

  • Používať určené meradlo tam, kde je to predpísané
  • Používať meradlo vhodné na daný účel
  • Udržiavať používané meradlo v náležitom technickom stave
  • Predkladať ho na metrologickú kontrolu (overenie)
  • Viesť evidenciu určených meradiel

Vhodné váhy na meranie v školskom stravovacom zariadení

Zákon o metrológii v § 16 ods. 2 písm. g) ustanovuje, že používateľ určeného meradla je povinný: „Mať taký druh určeného meradla, ktorý vyplýva z charakteru činnosti vykonávanej používateľom určeného meradla počas vykonávania tejto činnosti bez ohľadu na skutočnosť, či ho aj použije pri svojej činnosti.“

Z uvedeného vyplýva, že pri činnostiach, ktoré vyžadujú váženie, musí zariadenie škoského stravovania disponovať minimálne jednými váhami s neautomatickou činnosťou, takého rozsahu váženia, ktoré zodpovedajú rozsahu hmotnosti vážených surovín alebo pokrmov.

Aký je rozdiel medzi váhami s neautomatickou činnosťou a s automatickou činnosťou?

  • Váhy s neautomatickou činnosťou sú váhy, ktoré vyžadujú v priebehu procesu váženia zásah obsluhy počas vážiaceho procesu, napríklad položenie alebo odstránenie bremena z nosiča zaťaženia a získanie výsledku merania. Váhy umožňujú priamej obsluhe pozorovať (prijať alebo odmietnuť) výsledky merania ukázané alebo vytlačené; obe možnosti sú zahrnuté v slove indikácia.
  • Váhy s automatickou činnosťou sú váhy, ktoré vykonávajú váženie bez zásahu obsluhy a ktoré uvedú do chodu automatický proces charakteristický pre tieto váhy. Váhy s automatickou činnosťou sa používajú najmä v oblasti priemyselnej výroby ako triediace, plniace alebo kontrolné váhy.

Spôsob indikácie (zobrazovania) nameranej hodnoty váhy t. j. analógový alebo digitálny, nie je rozhodujúci pre zaradenie váhy k určitému druhu váh. To znamená, že aj takzvaná „bežná obchodná váha“, ktorá má digitálny displej je váhou s neautomatickou činnosťou.

Rozsah váženia váhy

Určuje maximálnu hmotnosť predmetov, ktoré možno na váhe vážiť. S vážiacim rozsahom súvisí počet dielikov stupnice, ktorý určuje presnosť merania. Spravidla platí, čím vyšší počet dielikov stupnice vyššia presnosť.

V zariadení školského stravovania sa používa na overovanie hmotnosti porcie vydávaných pokrmov obchodná váha s užším rozsahom od 0 po maximálnu váživosť (napr.2 kg) a s presnosťou na 1 g. Pri dolnej hranici rozsahu váživosti váh t. j. nie je možné vážiť na váhach pokrmy s hmotnosťou 250 g ak dolný rozsah váživosti váh je 500 g.

Na kontrolu hmotnosti potravín k príprave pokrmov sa používa obchodná váha so širším rozsahom od 0 po maximálnu váživosť váhy. Nie je možné používať váhy s meracím rozsahom do 2 kg, ak sú predmetom váženia potraviny s hmotnosťou napr. väčšou ako 30 kg.

Čo je „čas platnosti overenia“, na čo slúži tento údaj a kto overuje určené meradlá?

Čas platnosti overenia je časový interval, v ktorom sú zaručené požadované metrologické vlastnosti určeného meradla. Dátum overenia určeného meradla je vyznačený buď v doklade o overení alebo na určenom meradle overovacou značkou. Časy platnosti overenia sú ustanovené v prílohe č. 1 k vyhláške č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. U váhy s neautomatickou činnosťou je čas platnosti overenia 2 roky.

Používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať v lehote 30 dní pred skončením platnosti overenia písomnú objednávku na následné overenie. Overenie určeného meradla vykonáva Slovenský metrologický ústav, Slovenská legálna metrológia, n. o. alebo autorizovaná osoba, ktorá je Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR autorizovaná na overovanie predmetného druhu určených meradiel. Metrologickú kontrolu vykonáva ústav a vo vymedzenom rozsahu aj organizácia určená úradom a podnikatelia alebo iné právnické osoby, ktoré boli rozhodnutím úradu autorizované.

Všetky váhy používané v zariadení školského stravovania musia byť overené?

Povinnej metrologickej kontrole - overeniu nepodliehajú váhy, ktoré sa v danom čase priamo nepoužívajú na výpočet ceny, alebo na váženie predpísanej alebo stanovenej hmotnosti porcie jedla alebo váženie surovín pri príprave jedál podľa osobitného predpisu. To znamená, že napríklad váhy, ktoré vlastní školská jedáleň, ale aktuálne ich nepoužíva na uvedené účely, nemusia byť overené podľa zákona o metrológii.

V prípade potreby zaradenia takejto váhy na účely podľa zákona o metrológii, zariadenie zabezpečí overenie váhy, ktorú vlastní, zaradí ju do evidencie určených meradiel a následne ju môže používať na vyššie uvedené účely.

Overeniu nepodliehajú ani váhy používané na iné účely ako sú napríklad váhy na vlastnú kontrolu hmotnosti surovín alebo kontrolné váženie dodávaného tovaru.

Vedeli ste, že:

- Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.

- Aj Zariadenie školského stravovania je povinné umožniť stravníkovi na kontrolnej váhe prekontrolovať si hmotnosť porcie.

- Povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si hmotnosť výrobku podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na predávajúceho, ktorý predáva výlučne výrobky predávané na množstvo.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal v týchto dňoch usmernenie v súvislosti s používaním určeného meradla – váh s neautomatickou činnosťou v zariadeniach spoločného stravovania - odkaz TU

Povinne kalibrované meradlá

Okrem určených meradiel sa v zariadení školského stravovania podľa zákona o metrológii používajú povinne kalibrované meradlá, ide o meradlá, ktoré súvisia s ochranou zdravia fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti. Kalibrovanými teplomermi sa overujú hodnoty teplôt priestorov na uskladnenie potravín a teploty pokrmov vo fáze ich prípravy a výdaja.

Pokračovanie v budúcom vydaní článku ...

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/flat-lay'>Flat lay photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok