PODPORNÉ OPATRENIA PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

diverse-hands-united-business-teamwork-gesture

PODPORNÉ OPATRENIA PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

1241 03 okt 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od 1. septembra 2023 zaviedlo nový systém podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní poskytované školou alebo školským zariadením.

Zabezpečenie diétneho stravovania

Konkrétne podporné opatrenia, ako aj ďalšie sprievodné dokumenty na pomoc školám a školským zariadeniam prináša Katalóg podporných opatrení č. 2023/13957:1-C1661, ktorý obsahuje celkom 21 podporných opatrení.

Podporné opatrenia pre deti a žiakov poskytuje škola alebo školské zariadenie, ktorých cieľom je plnohodnotné zapájanie detí alebo žiakov do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich vedomostí, zručností a schopností.

Školy a školské zariadenia majú tak možnosť prispieť k zabezpečeniu adresnej podpory pre deti a žiakov s ohľadom na svoje personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky.

Od septembra 2026 nadobudne nariadenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plošnú platnosť. Zmyslom poskytnutia podporných opatrení je, aby sa každému dieťaťu dostala taká miera adresnej podpory, ktorá mu umožní čo najviac využiť svoj potenciál vo výchovno-vzdelávacom procese.

Viac informácií o novom systéme podporných opatrení nájdete tu.

 

Katalóg podporných opatrení

3.19 Zabezpečenie diétneho stravovania - výber z katalógu podporných opatrení

Opis podporného opatrenia

Podporné opatrenie poskytuje priestor v zariadeniach školského stravovania aj pre stravovanie deti/žiakov so zdravotnými obmedzeniami tak, aby ich pobyt v školách a školských zariadeniach počas výchovno-vzdelávacieho procesu bol rovnocenný s ostatnými deťmi/žiakmi. Deti/žiaci s diétnou stravou majú v prípade porušenia diéty znížené vnímanie, koncentráciu, zvýšenú agresivitu a pod.

Diétna strava v zariadení školského stravovania je nevyhnutná pre deti/žiakov s vybranými diagnózami (napr. cukrovka, potravinové alergie, a pod.). Podávanie diétnej stravy umožní týmto deťom účasť aj na popoludňajších výchovno-vzdelávacích aktivitách, posilní ich socializáciu a má priaznivý vplyv na zamestnanosť ich rodičov.

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie (revízia 2023) s účinnosťou od 01. 09. 2023.

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie (revízia 2023) s účinnosťou od 1. 9. 2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Receptúry pre diétne stravovanie sú rozdelené do 3 skupín na základe 3 druhov diét:

 • šetriaca - pri ochoreniach tráviaceho traktu, pri obezite,
 • diabetická - pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovke,
 • bezgluténová (bezlepková) – pri poruche vstrebávania lepku – celiakii.

Šetriaca diéta sa indikuje pri poruchách tráviaceho systému s dlhodobým priebehom, ktoré si nevyžadujú zmeny v energetickom príjme stravy. Sú to funkčné poruchy žalúdka, funkčná žalúdočná dyspepsia, poruchy sekrécie (hyperacidita), chronický zápal žalúdka, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, niektoré stavy po resekcii žalúdka, chronické ochorenia žalúdka a žlčníka v pokojovom štádiu. Ďalej sem patria horúčkovité stavy a stavy po infarkte myokardu.

Diabetická diéta sa indikuje predovšetkým diabetikom mladšieho, stredného, vyššieho a pokročilého veku, teda pre väčšinu hospitalizovaných pacientov. Pre diabetikov mladšieho veku alebo s väčšou energetickou spotrebou platí jej modifikácia (prepočet jedálneho lístka na množstvo výmenných sacharidových – chlebových jednotiek).

Bezlepková diéta sa indikuje pacientom s ochorením celiakie a celikálnej sprue, pacientom s poruchou gluténovej intolerancie.

Pri zabezpečovaní diétneho stravovania v zariadení školského stravovania je potrebné upozorniť, že sa jedná o deti/žiakov, ktorí sú rizikovou skupinou stravníkov a ich stravovanie vyžaduje osobitný prístup s posúdením ošetrujúceho lekára.

Na poskytovanie diétneho stravovania je nevyhnutné
 • zabezpečiť rekonštrukciu priestorov pre zabezpečenie oddeleného pracovného miesta pre prípravu jedál diétneho stravovania;
 • zabezpečiť materiálne vybavenie priestorov, nákup varných nádob, a pod.
Cieľová skupina podporného opatrenia
 • deti/žiaci s potravinovou intoleranciou a diagnózou vyžadujúcou diétnu stravu.
Personálne zabezpečenie podporného opatrenia
 • podporné opatrenie zabezpečuje zariadenie školského stravovania (podľa § 145a ods. 2 písm. s) školského zákona) a poskytuje kuchár.
Forma poskytovania podporného opatrenia
 • priamo v zariadení školského stravovania, pri škole, ktorú dieťa/žiak navštevuje, alebo formou spolupráce s iným zariadením školského stravovania formou pravidelného dodávania diétnej stravy.
Odporúčaný rozsah podporného opatrenia
 • na základe odporúčania s diagnózou, ktorá si vyžaduje diétne stravovanie od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

 

Kto môže požiadať o poskytnutie podporného opatrenia?

O poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní požiada riaditeľa školy alebo školského zariadenia žiadateľ:

 • zákonný zástupca dieťaťa/žiaka
 • plnoletý žiak
 • zástupca zariadenia (napr. centrum pre deti a rodiny)
 • pedagogický/odborný zamestnanec (napr. učiteľka alebo vychovávateľ).

Riaditeľ sa k poskytnutiu podporného opatrenia vyjadrí s ohľadom na personálne, materiálne a finančné možnosti a žiadateľovi písomne odpovie najneskôr do 10 dní.

Ak škola nemá podmienky na poskytnutie podporných opatrení, predloží zriaďovateľovi žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie. Zriaďovateľ požiada príslušný regionálny úrad školskej správy.

SMERNICA č. 29/2023 o postupe pri prideľovaní finančných prostriedkov na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní- výber

Čl. 8 Podporné opatrenie na zabezpečenie diétneho stravovania

(1) Príslušná škola, ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania, môže predložiť zriaďovateľovi žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie podľa § 145a ods. 2 písm. s) zákona č. 245/2008 Z. z. (ďalej len „príspevok na diétne stravovanie“) s ohľadom na potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa alebo žiaka, ktorého zdravotný stav si vyžaduje diétne stravovanie.

(2) Zriaďovateľ predkladá žiadosť o príspevok na diétne stravovanie podľa § 4e ods.2 písm. d) zákona č. 597/2003 Z. z. za školy, ktorých súčasťou je zariadenie školského stravovania, vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príslušnému regionálnemu úradu.

(3) Žiadosť o príspevok na diétne stravovanie sa predkladá v štruktúre zverejnenej na webovom sídle ministerstva.

(4) Regionálny úrad po posúdení všetkých prijatých žiadostí a žiadostí škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti ich predloží ministerstvu spolu s návrhom na pridelenie finančných prostriedkov, pričom pri určení priorít zohľadní

a) počet detí alebo žiakov, vo vzťahu ku ktorým bolo vydané vyjadrenie,

b) priestorové a materiálno-technické podmienky zariadenia školského stravovania,

c) vzdialenosti medzi zariadeniami školského stravovania v územnej pôsobnosti príslušného regionálneho úradu, ktoré majú zabezpečovať poskytovanie príslušného podporného opatrenia,

d) predpokladané náklady na poskytnutie príslušného podporného opatrenia,

e) iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa.

(5) Ministerstvo pri prideľovaní príspevku na diétne stravovanie zohľadňuje skutočnosti podľa odseku 4.

(6) Príspevok na diétne stravovanie je určený

a) na financovanie rekonštrukcií priestorov na zabezpečenie oddeleného pracovného miesta na prípravu jedál diétneho stravovania a

b) na zabezpečenie materiálneho vybavenia priestorov potrebného pre diétne stravovanie.

 

Financovanie podporného opatrenia na diétne stravovanie

Podľa § 4e ods. 2 písm. d) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva na účel poskytovania podporných opatrení prideliť v priebehu kalendárneho roka na základe žiadosti zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia príspevok na zabezpečenie diétneho stravovania.

Príspevok nebude určený na nákup „špeciálnych potravín“ (bezlepkové, bezlaktózové,...), ale na financovanie potrebných rekonštrukcií priestorov. Zabezpečenie oddeleného pracovného miesta pre prípravu jedál diétneho stravovania a na zabezpečenie materiálneho vybavenia priestorov, nákup varných nádob a pod. Náklady na nákup potravín budú naďalej uhrádzať zákonní zástupcovia žiakov. Finančné prostriedky pridelené na zabezpečenie diétneho stravovania nie je možné použiť na pokrytie osobných nákladov zamestnancov školskej jedálne. Tie budú rovnako ako doteraz financované v prípade školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, cirkevných a súkromných zriaďovateľov z výnosu dane príjmov fyzických osôb.

Podporné opatrenie bude financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva najneskôr od 1.9.2024.

V prílohe uvádzame žiadosť školy a žiadosť zriaďovateľa na pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie – diétne stravovanie.

Súbory na stiahnutie

Žiadosť na pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie - DIÉTNE STRAVOVANIE (.xlsx, 17.59 kB)13.09.2023

Smernica č.29/2023 o postupe pri prideľovaní finančných prostriedkov na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní (.pdf, 191.2 kB)19.09.2023

 

Zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photo/diverse-hands-united-business-teamwork-gesture_17229781.htm#query=support&position=4&from_view=search&track=sph">Image by rawpixel.com</a> on Freepik

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok