Označte si vo svojom kalendári 28. február! Je to kľúčový deň evidencie kuchynského odpadu !

odpady

Označte si vo svojom kalendári 28. február! Je to kľúčový deň evidencie kuchynského odpadu !

2223
19 jan 2020

Máte aktuálne tlačivo? Poznáte metodiku evidovania a ohlasovania odpadov?

Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti je povinnosťou držiteľa - pôvodcu odpadu, ktorým je aj vaše zariadenie školského stravovania ( školská jedáleň a výdajná školská jedáleň):

  1. Viesť Evidenciu odpadov (§2) vzniku množstva biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a potravinových olejov (BRKO) v zariadení školského stravovania. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá súvisle za určité časové obdobie - za zmenu, za mesiac - jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac na vzore tlačiva v prílohe č.1 vyhlášky. Evidenčný list odpadu sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov. Neoddeliteľnou súčasťou tejto evidencie sú doklady odberateľa odpadu resp. prepravcu o prevzatí BRKO (prepravný list, obchodný list,...).
  2. Podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (§ 3) za predchádzajúci kalendárny rok.

Kto podáva ohlásenie?

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva každoročne držiteľ odpadu - škola, ktorej súčasťou je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň na tlačive, ktorého vzor nájdete v prílohe č.2 vyhlášky.
Ak je škola, školské zariadenie bez právnej subjektivity (nemá vlastné IČO) ohlásenie podáva zriaďovateľ školského zariadenia. Za školskú jedáleň alebo výdajnú školskú jedáleň môže tlačivo podať po vzájomnej dohode aj sprostredkovateľ alebo obchodník, prepravca - zmluvný odberateľ odpadu. Pri BRKO a potravinových olejoch povinnosť hlásiť vznik odpadu a nakladanie s ním podáva každý bez ohľadu na ich množstvo.

 

Ako vyhotoviť ohlásenie?

Spôsob vypĺňania tlačiva je uvedený v prílohe č.2. Vyplnené tlačivo by malo obsahovať presne zaradený názov odpadu, jeho kategóriu, kód nakladania, kód činnosti a celkové množstvá odobratého odpadu za uplynulý rok. V tomto prípade hovoríme o druhoch odpadu 20 01 25 – jedlé oleje a tuky a 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

 

Kedy a kam poslať ohlásenie?

Termín na podanie tlačiva je 28. február. Podpísaný originál tlačiva je potrebné zaslať na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Z praxe vieme, že za nesplnenie ohlasovacej povinnosti ukladá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva - v prípade kontroly - právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu od 500,- eur.

Za záver pripomíname

Pre splnenie ohlasovacej povinnosti o vzniku odpadu za rok 2020, musíte už teraz viesť mesačne evidenciu o jeho vzniku. Evidované množstvá odpadu za jednotlivé mesiace sa musia rovnať súčtu odpadu za rok uvedené v ohlásení vzniku odpadu.

Vyhlášku č. 366/2015 platnú od 1. januára 2019 nájdete tu (link)

 

Zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Diskusia (0x)

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok