Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

forget-about-recycling-your-waste

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

2843 14 feb 2022

Už ste splnili svoju povinnosť?

Termín 28. február 2022.

Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti je povinnosťou každého držiteľa/pôvodcu odpadu, ktorým je aj zariadenie školského stravovania, viesť priebežne Evidenčný list a podávať jedenkrát ročne Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Do tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním uvádzate sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktoré uvádzate priebežne v tlačive Evidenčný list odpadu za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov odpadov (príloha č. 1 k vyhláške). Zariadenie školského stravovania vedie evidenciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).

Evidenčný list odpadu podľa vyhlášky (§2 od.3) vypĺňate priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchovávate ho v elektronickej alebo v listinnej podobe päť rokov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podávate podľa vyhlášky (§3 ods.2) za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu v sídle kraja, odbor životného prostredia. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo (príloha č. 2 k vyhláške).

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť cez ISOH až od 1. januára 2023

Už v minuloročnom vydaní článku sme Vás informovali o plánovanej povinnosti elektronickej evidencie odpadov cez informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH). Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa mala plniť elektronicky prostredníctvom ISOH už od januára 2021. Pre viaceré okolnosti a nejasnosti sa úplné spustenie tohto systému posunulo na rok 2022.

Avšak tento elektronický systém ešte nie je pripravený, preto sa povinnosť plniť si evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť elektronicky posúva o ďalší rok z 1.1.2022 na nový termín 1.1.2023.

Napriek tomu faktom ostáva, že elektronizácia odpadového hospodárstva a spustenie ISOH je dobrou správou pre posun k jeho modernejšiemu a prehľadnejšiemu fungovaniu.

Čo je vlastne ISOH?

ISOH (informačný systém odpadového hospodárstva) je centrálny informačný systém zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Jeho úlohou je prispieť k elektronizácii služieb v oblasti odpadového hospodárstva a vytvoriť spôsob efektívnej elektronickej komunikácie medzi jednotlivými povinnými osobami a orgánmi štátnej správy. Cieľom je najmä zabezpečiť sledovanie celého procesu nakladania s odpadom, a to od jeho vzniku až po zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie.

Aký účel má ISOH?

Jedným z hlavných cieľov ISOH je prostredníctvom vysledovateľnosti minimalizovať nelegálne nakladanie s odpadom.

  • Používa sa na elektronickú evidenciu existujúceho odpadu a všetkých subjektov, ktoré sú v kontakte s odpadom, t. j. od pôvodcov až po spracovateľov. Zároveň zhromažďuje všetky dáta, ktoré sú s tým spojené, čo má za následok dostupnosť a zjednodušenie spracovania údajov. Prinesie to väčší prehľad o nakladaní s odpadom a tým sa môže skvalitniť plánovanie budúcej stratégie odpadového hospodárstva.
  • Vytvára registre, ktorých informácie sú prístupné k nahliadnutiu aj verejnosti, ako napríklad informácie o druhoch odpadov, možnostiach a kapacitách na spracovanie odpadov, subjektoch a orgánoch štátnej správy odpadového hospodárstva, vydaných povoleniach, autorizáciách a podobne.
  • Elektronizuje úkony orgánov štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva ako registráciu, udeľovanie rôznych súhlasov, vydávanie vyjadrení a osvedčení a iné.

Povinnosti v súvislosti s ISOH

Jednou zo zmien je povinnosť povinných osôb elektronicky odovzdávať priebežnú evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom prostredníctvom evidenčného listu odpadu. Takéto ohlasovanie doposiaľ prebieha raz ročne, ale s prichádzajúcou zmenou by sa malo zmeniť na raz mesačne. Negatívum je, že zvýši administratívnu záťaž všetkým firmám a obciam, ktoré budú musieť dáta do ISOH odovzdávať.

Problém môže nastať pri odosielaní evidencie prostredníctvom štruktúrovaných formulárov, kde môže dôjsť k odmietaniu prijatia podania z dôvodu, ak sa uvedú neplatné, či chybné odpadové kódy alebo číselníkové údaje.

Priebežné evidencie by mali byť tiež kontrolované, to znamená, že doklady o pohybe odpadov ako doklad o prijatí a odovzdaní odpadu či iné sa musí zhodovať u obidvoch subjektov. Týmto by sa mala docieliť riadna a správna evidencia odpadov a jeho pohybu. Tieto kontroly majú však aj väčšie riziko pokút pri nesprávnom vedení evidencie, pri neplatných oprávneniach a pri prekročení limitov zariadenia.

V súvislosti s odpadovým hospodárstvom sa v poslednej dobe veľa hovorí o pripravovanej novele zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z.z.). Celú situáciu budeme pozorne sledovať a v prípade zmien dotýkajúcich sa zariadení školského stravovania Vás budeme informovať.

Zdroj: https://www.isoh.gov.sk/uvod.html

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok