Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

forget-about-recycling-your-waste

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

2641 14 feb 2022

Už ste splnili svoju povinnosť?

Termín 28. február 2022.

Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti je povinnosťou každého držiteľa/pôvodcu odpadu, ktorým je aj zariadenie školského stravovania, viesť priebežne Evidenčný list a podávať jedenkrát ročne Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Do tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním uvádzate sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktoré uvádzate priebežne v tlačive Evidenčný list odpadu za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov odpadov (príloha č. 1 k vyhláške). Zariadenie školského stravovania vedie evidenciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).

Evidenčný list odpadu podľa vyhlášky (§2 od.3) vypĺňate priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchovávate ho v elektronickej alebo v listinnej podobe päť rokov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podávate podľa vyhlášky (§3 ods.2) za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu v sídle kraja, odbor životného prostredia. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo (príloha č. 2 k vyhláške).

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť cez ISOH až od 1. januára 2023

Už v minuloročnom vydaní článku sme Vás informovali o plánovanej povinnosti elektronickej evidencie odpadov cez informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH). Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa mala plniť elektronicky prostredníctvom ISOH už od januára 2021. Pre viaceré okolnosti a nejasnosti sa úplné spustenie tohto systému posunulo na rok 2022.

Avšak tento elektronický systém ešte nie je pripravený, preto sa povinnosť plniť si evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť elektronicky posúva o ďalší rok z 1.1.2022 na nový termín 1.1.2023.

Napriek tomu faktom ostáva, že elektronizácia odpadového hospodárstva a spustenie ISOH je dobrou správou pre posun k jeho modernejšiemu a prehľadnejšiemu fungovaniu.

Čo je vlastne ISOH?

ISOH (informačný systém odpadového hospodárstva) je centrálny informačný systém zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Jeho úlohou je prispieť k elektronizácii služieb v oblasti odpadového hospodárstva a vytvoriť spôsob efektívnej elektronickej komunikácie medzi jednotlivými povinnými osobami a orgánmi štátnej správy. Cieľom je najmä zabezpečiť sledovanie celého procesu nakladania s odpadom, a to od jeho vzniku až po zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie.

Aký účel má ISOH?

Jedným z hlavných cieľov ISOH je prostredníctvom vysledovateľnosti minimalizovať nelegálne nakladanie s odpadom.

  • Používa sa na elektronickú evidenciu existujúceho odpadu a všetkých subjektov, ktoré sú v kontakte s odpadom, t. j. od pôvodcov až po spracovateľov. Zároveň zhromažďuje všetky dáta, ktoré sú s tým spojené, čo má za následok dostupnosť a zjednodušenie spracovania údajov. Prinesie to väčší prehľad o nakladaní s odpadom a tým sa môže skvalitniť plánovanie budúcej stratégie odpadového hospodárstva.
  • Vytvára registre, ktorých informácie sú prístupné k nahliadnutiu aj verejnosti, ako napríklad informácie o druhoch odpadov, možnostiach a kapacitách na spracovanie odpadov, subjektoch a orgánoch štátnej správy odpadového hospodárstva, vydaných povoleniach, autorizáciách a podobne.
  • Elektronizuje úkony orgánov štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva ako registráciu, udeľovanie rôznych súhlasov, vydávanie vyjadrení a osvedčení a iné.

Povinnosti v súvislosti s ISOH

Jednou zo zmien je povinnosť povinných osôb elektronicky odovzdávať priebežnú evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom prostredníctvom evidenčného listu odpadu. Takéto ohlasovanie doposiaľ prebieha raz ročne, ale s prichádzajúcou zmenou by sa malo zmeniť na raz mesačne. Negatívum je, že zvýši administratívnu záťaž všetkým firmám a obciam, ktoré budú musieť dáta do ISOH odovzdávať.

Problém môže nastať pri odosielaní evidencie prostredníctvom štruktúrovaných formulárov, kde môže dôjsť k odmietaniu prijatia podania z dôvodu, ak sa uvedú neplatné, či chybné odpadové kódy alebo číselníkové údaje.

Priebežné evidencie by mali byť tiež kontrolované, to znamená, že doklady o pohybe odpadov ako doklad o prijatí a odovzdaní odpadu či iné sa musí zhodovať u obidvoch subjektov. Týmto by sa mala docieliť riadna a správna evidencia odpadov a jeho pohybu. Tieto kontroly majú však aj väčšie riziko pokút pri nesprávnom vedení evidencie, pri neplatných oprávneniach a pri prekročení limitov zariadenia.

V súvislosti s odpadovým hospodárstvom sa v poslednej dobe veľa hovorí o pripravovanej novele zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z.z.). Celú situáciu budeme pozorne sledovať a v prípade zmien dotýkajúcich sa zariadení školského stravovania Vás budeme informovať.

Zdroj: https://www.isoh.gov.sk/uvod.html

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok