Novela zákona o dotáciách na obedy „zadarmo“ sa vracia na prepracovanie

mzda

Novela zákona o dotáciách na obedy „zadarmo“ sa vracia na prepracovanie

1256
15 dec 2020

Prezidentka vrátila Národnej rade Slovenskej republiky zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Schváleným zákonom sa zrušuje príspevok na obedy zadarmo s účinnosťou od 1. augusta 2021 a podľa schváleného zákona sa právna úprava vracia do podoby spred 1. 9. 2019. Prezidentka využila svoje právo tzv. suspenzívneho veta a schválený zákon vrátila na opätovné prerokovanie parlamentu.

Medzi závažné nedostatky prezidentka považuje to, že z nároku na dotáciu vypadne významný podiel detí v riziku chudoby, ktorých rodičia pritom nebudú mať nárok na zdvojnásobnený daňový bonus. Podľa expertných odhadov sitom prepadne takmer cca 47 tisíc detí, z toho viac ako 43 tisíc detí v riziku chudoby na ZŠ. Prezidentka ako jeden zo spôsobov nápravy neželaného stavu navrhuje upraviť kritérium, podľa ktorého sa rozšíri okruh detí, ktorým vznikne nárok na dotáciu. Najväčšia medzera je v prípade osamelého rodiča s jedným dieťaťom, v takom prípade by mala byť nastavená príjmová hranica pre získanie dotácie minimálne na úrovni dvojnásobku životného minima

Ak by na základe tohto navýšenia vznikla skupina detí, ktoré by mali nárok aj na dotáciu, a ich rodičia si mohli uplatniť zvýšený daňový bonus, je možnosť zákonne upraviť slobodnú voľbu rodiča vybrať si len jednu formu finančnej pomoci.

Diskusia (11x)

Maja napísal/a 04 sep 2023

Chcem sa opýtať,či má 4,5- ročné dia-dieťa nárok od 1.9. 2023 na dotáciu na stravu,ak rodina nie je v hmotnej núdzi a MŠ mu stravu neposkytuje,ale nosí si ju z domu? Ďakujem,MA

Jedálne.sk napísal/a 11 sep 2023

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytuje

  • na dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole);
  • na dieťa vo veku od 2 do 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN alebo ktorej príjem je najviac vo výške ŽM;

V prípade, že

  • dieťa má nárok na dotáciu a podľa posúdenia ošetrujúceho lekára jeho zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať zriaďovateľa školy o vyplatenie dotácie na stravu.

Miriam napísal/a 04 aug 2021

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na deti v poslednom ročníku Mš, ktoré v septembri dovŕšia 6 rokov, majú ešte v septembri nárok na dotáciu na stravu? A žiaci, ktorí v septembri dovŕšia 15 rokov majú nárok na dotáciu na stravu v septembri alebo až od októbra? Ďakujem

napísal/a 05 aug 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pri poskytovaní dotácie na obedy je rozhodujúci mesiac, v ktorom päťročné dieťa dovŕši šesť rokov.
Nárok na dotáciu a dvojnásobok sumy daňového bonusu má poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov. Nasledujúci  mesiac má dieťa nárok buď na dotáciu na obedy alebo si rodič uplatní zvýšený daňový bonus  (1,7 násobok základného daňového bonusu). To isté platí u dieťaťa , ktoré dosiahlo 15 rokov a nasledujúci mesiac má nárok na dotáciu, lebo mu skončil nárok na zvýšený daňový bonus.
Zákonný zástupca si musí byť vedomý skutočnosti, že v prípade, ak by si uplatnil, resp. začne poberať zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov (od 6 roku veku dieťaťa do 15 rokov), nemá nárok na poskytovanie dotácie na stravu a mal by o tom zriaďovateľa informovať.  

napísal/a 01 aug 2021

Dobry den, som novou veducou ZŠS. Viete mi poradit? Sme v 3. financnom pasme pre MŠ - čiže hodnota desiaty a obeda je 1,28€. Dotacia by sa mala poskytovať 1,30€, ak plati ze sa vztahuje na desiatu a obed ako minuly skolsky rok - tak co s tym rozdielom 0,02€? Dakujem za pomoc a odpoved.

napísal/a 01 aug 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Tak ako platilo doteraz pri poskytovaní celoplošnej dotácie pre všetky deti, tak to to bude platiť aj naďalej. Vzniknutý rozdiel medzi prijatou dotáciou a finančným limitom je možné účtovať ako príspevok na režijné náklady a použiť ho napr. na skvalitnenie kultúry stolovania detí. 

Iveta napísal/a 09 júl 2021

Dobrý deň. Som ved. SJ MŠ v Medzeve a nie je mi celkom jasné, že kto má nárok na dotáciu na stravu od 1.9.2021. Píše sa tam, že nárok majú deti v poslednom ročníku MŠ - to sú poredškoláci ktorí dovŕšili do 1.9.2021 - 5 rokov. Ale ..... citujem: v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. Píše sa tam o deťoch, ktoré dovŕšili 6 rokov veku. Takže 5-ročné nemajú nárok na dotáciu? Prosím o odpoveď. Iveta Schmotzerová

Veronika napísal/a 22 júl 2021

Dobrý deň. Toto by zaujímalo aj mňa... Je niekto, kto dokáže dať návod na správny postup v tomto prípade 5 ročných predškolákov? Majú nárok na dotáciu až od dovŕšenia veku 6 rokov alebo hneď od začiatku školského roku?

Mária napísal/a 02 aug 2021

Štát má pomáhať a nie komplikovať ľuďom život,kto si nepožiada nemá.Mali by ste to dať každému automaticky všetko je v databáze.

napísal/a 28 júl 2021

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o novelu zákona a jej znenie nie je jasné, k vašej  otázke sme vyžiadali stanovisko  z Ústredia práce soc, vecí a rodiny SR. Po prijatí ho zverejníme na našej stránke. Ďakujeme za trpezlivosť.

napísal/a 30 júl 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Obdržali sme vyjadrenie z MPSVaR k danej otázke:

§ 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. znie:
„c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením
 
Uvedené neznamená, že sa jedná o dotáciu určenú len pre deti, ktoré dovŕšili šesť rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku ! Táto dotácia je určená pre všetky deti, ktorých rodičia si nemôžu uplatniť (neuplatnia si) nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z., to znamená, že na deti, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku môže byť poskytnutá dotácia na stravu, pretože rodičia týchto detí si z dôvodu veku dieťaťa nemôžu uplatniť nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z.
V prípade detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku  nie je vylúčený súbeh poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. a uplatnenia si dvojnásobného daňového bonusu, na ktorý má daňovník nárok podľa § 52zzj ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.. Novelou zákona 
č. 544/2010 Z. z., sa mal dosiahnuť stav poskytovania dotácií, ktorý platil pred plošným poskytovaním dotácií. Vtedy si rodičia detí v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku mohli uplatniť nárok na dvojnásobok daňového bonusu a rovnako bolo možné na ich dieťa poskytnúť dotáciu na stravu.
Navyše upozorňujeme, aby rodičia s nárokom na daňový bonus uprednostnili uplatnenie daňového bonusu, nakoľko po stretnutí s MF SR je zrejmé, že v prípade ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544 /2010 Z. z., rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne. Tak to vyplýva z výkladu § 52zzj resp. § 33 zákona 
č. 595/2003 Z. z., ktorý bohužiaľ neumožňuje, aby osobe v prípade straty nároku na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) (1,7 násobok  daňového bonusu) z dôvodu poskytnutia dotácie na stravu ostal zachovaný nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. 

 

Náš dodatok:

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:
 

  • všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;

 

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

 

  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ). 

 
Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách. 

 

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok