Menia sa podmienky poskytovania stravovania v zariadeniach školského stravovania?

kuchyně_hygiena

Menia sa podmienky poskytovania stravovania v zariadeniach školského stravovania?

1546 03 máj 2021

Nové legislatívne opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva s účinnosťou od 3. mája 2021 vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.199/2021 Z.z., ktorou nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len vyhláška 199/2021).

Výber dôležitých usmernení platných aj pre školské zariadenia

Podľa §2 ods.1 vyhlášky 199/2021 sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami; táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov;
  • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky;
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia;
  • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok,
  • na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
  • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m.

Podľa §2 ods.11 vyhlášky 199/2021 sa prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach nariaďuje:

  • pri vydávaní stravy, ak nie je možné v zariadení spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu pokrmov inak (napr. výdaj pokrmov do jednorazových obalov a ich konzumácia mimo priestorov jedálne), dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba,

b) príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky (pozn. redakcie: tvorcovia vyhlášky zrejme mysleli servítku), aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,

c) personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti stravovania je povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi,

d) ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,

e) zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed (dodržiavať odstup minimálne 2 metre),

f) samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod. sa neumožňuje (vrátane polievky, ovocia a nápoja).

Pre iné fyzické osoby pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Ak sme očakávali zmiernenie podmienok pri výdaji pokrmov stravníkom v školskej jedálni, nedočkali sme sa. Zamestnanci v školskom stravovacom zariadení budú aj naďalej pri plnom počte stravníkov zabezpečovať činnosti kuchárky (príprava pokrmov), servírky (balenie príborov a obsluha stravníkov pri stole) a upratovačky (dezinfekcia stolov, stoličiek po každej skupine).

Pripomíname, že naďalej zostáva v platnosti Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení SOPZŠČ/4317/98672/2020 ( bližšie informácie sa dočítate v našom článku OTVÁRAME PREVÁDZKY ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA zo dňa 18.4.2021).

 

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok