Dotácia na stravu, alebo daňový bonus?

ZUK4d601e_jidlo

Dotácia na stravu, alebo daňový bonus?

2054 30 aug 2021

Právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách (ďalej len „zákon o dotáciách“) účinných od 01.08.2021, došlo k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a k doplneniu novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“).

Dotácia na stravu sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

Dotáciu na stravu možno použiť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v zariadení školského stravovania. Prioritou je zabezpečenie obeda. Pre deti MŠ, ktoré sú prijaté na poldennú výchovu a vzdelávanie, bez odobratia obeda, nie je možné dotáciu použiť.

Ak dieťa neodoberie stravu z dôvodu, že škola nevie zabezpečiť špeciálne stravovacie potreby dieťaťa potvrdené lekárom špecialistom ( ak zariadenie školského stravovania nepripravuje požadovanú diétnu stravu), dotáciu vyplatí zriaďovateľ rodičom dieťaťa v hotovosti.

Za účasť na vyučovaní v ZŠ sa považuje aj individuálny vzdelávací program dieťaťa, účasť na športovej, kultúrnej aktivite počas vyučovania organizovanej školou, ak dieťa odoberie stravu.

Za účasť na vyučovaní sa nepovažuje účasť v škole v prírode, na celodennom alebo viacdennom školskom výlete, v školskom klube. Pri individuálnom vzdelávacom programe dieťaťa MŠ sa strava neposkytuje.

Komu je možné poskytovať dotáciu na stravu?

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 • na každé dieťa z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ – rodič predkladá potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
 • alebo na každé dieťa v MŠ alebo v ZŠ ak je min. 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – 50% rodičov predloží potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ( ostatní už nepredkladajú žiadny doklad), dotácia sa vyplatí aj pri zmene % počtu detí v hmotnej núdzi počas trvania pol roka;
 • dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima - rodič predkladá potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima;
 • dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti.

Jedná sa o novú skupinu detí doplnenú v zákone o dotáciách, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu:

 • dieťa v poslednom ročníku mladšie ako 5 rokov, ktoré je na základe posúdenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast, predčasne zaškolené – rodič predkladá Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na zvýšený daňový bonus (aj keď nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus);
 • dieťa v poslednom ročníku MŠ, 5 ročné dieťa - rodič predkladá Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na zvýšený daňový bonus (aj keď nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus);

Rodič môže mať vyplatený dvojnásobný daňový bonus v sume 46,44 € a zároveň môže čerpať dotáciu na stravu v sume 26 €, t.j. spolu mesačne 72,44 €.

 • dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšilo 6 rokov a rodičia (so zdaniteľným príjmom) si neuplatnili (nechceli) nárok na zvýšený daňový bonus – rodič predkladá Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na zvýšený daňový bonus;

Rodičia si musia vybrať medzi dotáciou na stravu (26 €) alebo zvýšeným daňovým bonusom (39,47 €).

Pre rodičov detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus je výhodnejšie uplatniť si ho, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

 • dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšilo 6 rokov a rodičia si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) – rodič predkladá Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na zvýšený daňový bonus;

Rodič môže mať dotáciu na stravu v sume 26€.

 • žiak v ZŠ od 6 do 15 rokov veku a rodičia (so zdaniteľným príjmom) si neuplatnili (nechceli) nárok na zvýšený daňový bonus – rodič predkladá Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na zvýšený daňový bonus;

Rodičia si musia vybrať medzi dotáciou na stravu (26 €) alebo zvýšeným daňovým bonusom (39,47 €).

 • žiak v ZŠ, ktorý už dovŕšil 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nemôže si z dôvodu veku dieťaťa uplatniť zvýšený daňový bonus – rodič predkladá Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na zvýšený daňový bonus;

Rodič môže mať vyplatený základný daňový bonus v sume 23,22 € a zároveň dotáciu na stravu v sume 26 €, t.j. spolu mesačne 49,22 €.

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.7.2021 do 31.12.2021
Dvojnásobný daňový bonus na dieťa do 6 rokov veku 46,44 €
Zvýšený daňový bonus na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku 39,47 €
Základný daňový bonus na dieťa nad 15 rokov veku 23,22 €.

Príklad z praxe:

Dieťa v poslednom ročníku MŠ dovŕši 6 rokov v októbri 2021:

 • Rodič v auguste 2021 predložil zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že si neuplatňuje na toto dieťa zvýšený daňový bonus, dieťa má nárok na dotáciu na stravu od septembra 2021 do októbra 2021. Rodič si zároveň môže uplatniť tzv. dvojnásobný daňový bonus (46,44 eur), ak spĺňa podmienky v zmysle zákona o dani z príjmov (nárok na dvojnásobný daňový bonus má poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov, t.j. október 2021).
 • Rodič 6 ročného dieťaťa, ktorý nemá nárok na zvýšený daňový bonus (bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) - už predložené Čestné vyhlásenie stále platí a dieťaťu je aj naďalej poskytovaná dotácia na stravu (v tomto prípade nenastala zmena skutočností, rozhodujúcich pre výpočet dotácie).
 • Rodič dieťaťa, ktorý má nárok na zvýšený daňový bonus (so zdaniteľným príjmom), informuje zriaďovateľa vopred (najlepšie písomne prostredníctvom školy, alebo školskej jedálne), že dieťa dovŕši 6 rokov v októbri 2021 a uplatňuje si nárok na zvýšený daňový bonus. V tomto prípade má poslednýkrát nárok na dotáciu na stravu za mesiac október 2021. Od mesiaca november 2021 má nárok na zvýšený daňový bonus (39,47 eur), čo je pre neho výhodnejšie ako dotácia na stravu (o zmene skutočností - „úbytok dieťaťa“ - zriaďovateľ informuje úrad).

Ak rodič neoznámi, že si uplatňuje zvýšený daňový bonus od 6-teho roku dieťaťa, dieťaťu bude poskytovaná dotácia na stravu bez prerušenia.

Ak si rodič v čase poskytovania dotácie na stravu uplatní zvýšený daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene a bude povinný vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok