Aktuálne zmeny v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

cleanliness

Aktuálne zmeny v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

1469 11 sep 2020

Jednotlivé ustanovenia zákona  sú komplexne  zamerané  na  prevenciu, ochranu  a podporu  verejného zdravia.

Čo zmeny znamenajú pre prax školských jedální?

Znenie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaje v zariadeniach školského stravovania všeobecne známe. Jednotlivé ustanovenia zákona sú komplexne zamerané na prevenciu, ochranu a podporu verejného zdravia.

Ustanovuje:

a) organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,

b) vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia,

c) zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,

d) požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,

e) požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky,

f) opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva“) pri ohrození verejného zdravia,

g) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

h) výkon štátneho zdravotného dozoru,

i) priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva.

Celé znenie zákona nájdete TU

V §26ustanovuje pre zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaní pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zdravotníckych zariadeniach, prevádzkach verejného stravovania a iných zariadeniach s predajom pokrmov a nápojov požiadavky na zdravé životné a pracovné podmienky a povinnosti ich prevádzkovateľov (TU).

Povinnosťou vybraných prevádzok bolo podľa uvedeného zákona vypracovať a predložiť na schválenie RÚVZ prevádzkový poriadok, t. j. súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.

Prijatou novelou zákona sa v § 26 ods. 4 písm. m) vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu

a nahrádza ho nové znenie

„Vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva“.

V praxi to znamená, že zariadenia školského stravovania po vypracovaní prevádzkového poriadku už nemusia predkladať žiadosť o jeho schválenie na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ale povinnosť jeho predkladania zostáva naďalej zachovaná.

Uvedenou zmenou nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, nakoľko tieto prevádzky budú naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. sa schvaľovanie prevádzkových poriadkov a návrhy na ich zmenu viaže len na prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok