Som nová vedúca školskej jedálne

zena_v_zastere

Som nová vedúca školskej jedálne

3493 25 feb 2021

Aké sú kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie?

Ako správne prebrať funkciu vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania?

Venujme sa aktuálnej téme, ktorá súvisí s odovzdávaním a preberaním funkcie vedúceho zamestnanca zariadenia školského zariadenia.

Hovoríme o funkcii vedúceho zamestnanca školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, ktorá je súčasťou školy s právnou subjektivitou alebo riaditeľa školskej jedálne, výdajnej školskej jedálne, ktorá je zriadená pri škole bez právnej subjektivity (ďalej len „vedúci školskej jedálne“).

Podnetom k odovzdaniu a preberaniu funkcie je ukončenie pracovného pomeru vedúceho školskej jedálne, nástup nového zamestnanca na výkon funkcie.

Kto môže vykonávať funkciu vedúceho školskej jedálne

Vedúci školskej jedálne musí spĺňať predpoklady pre výkon riadiacej činnosti podľa §3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná, spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis a má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis.

O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad,

Kvalifikačný predpoklad ( podľa zákona č.. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov) ustanovený pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve je úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Výhodou je:

 • úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť stravovania, alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie - doplnené o výučný list v odbore kuchár, resp. skúška z technológie výroby jedál a náuky o výžive, alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie – doplnené Osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a prax v spoločnom stravovaní príp. v potravinárstve.

Odporúčané zameranie vzdelania v oblasti stravovania:

 • Stredná hotelová škola
 • Stredná škola spoločného stravovania
 • Stredná škola potravinárska
 • Stredná zdravotnícka škola - diétna sestra
 • Stredná ekonomická škola(obchodná akadémia) + kurz v odbore kuchár ukončený výučným listom (nie osvedčením), resp. skúška z technológie výroby jedál a náuky o výžive

Osobitný kvalifikačný predpoklad ( zákon č. 585/2008 Z.z.) je odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Epidemiologicky závažná činnosť je taká činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení a môžu ju vykonávať len osoby zdravotne a odborne spôsobilé. Ide o práce pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách

Podľa charakteru epidemiologicky závažných činností sa odborná spôsobilosť preukazuje dokladom o získaní vzdelania alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti:

Doklad o získaní vzdelania na:

 • lekárskej fakulte
 • farmaceutickej fakulte
 • fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
 • veterinárnej fakulte
 • chemicko-technologickej fakulte
 • stavebnej fakulte- odbor vodné hospodárstvo a vodné stavby
 • fakulte so zameraním na prácu v potravinárstve
 • strednej zdravotníckej škole
 • hotelovej škole
 • SŠ alebo OU zameranom na prácu v potravinárstve, farmaceutickej výrobe
 • SPŠ - stavebnej odbor vodohospodárske stavby
 • SOU vodohospodárskom
 • SŠ alebo OU – študijný odbor kozmetička, kaderník.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonanie epidemiologicky závažných činností vydaným príslušným orgánom na ochranu zdravia po vykonanej skúške na príslušnom RÚVZ.

Zdravotnú spôsobilosť na prácu preukazuje osoba zdravotným preukazom, ktorý jej na základe vstupnej lekárskej prehliadky vydá ošetrujúci lekár (zákon č. 585/2008 Z. z.).

Odovzdávanie a preberanie funkcie vedúceho školskej jedálne

Odovzdávanie a preberanie funkcie vedúceho školskej jedálne nie je legislatívne upravené v žiadnom zákone. Možno len odporučiť, aby proces bol upravený vlastnou právnou úpravou, a to smernicou alebo pokynom. zriaďovateľa.

Odovzdávanie a preberanie funkcie vedúceho školskej jedálne by malo mať protokolárny charakter a malo by k nemu dôjsť ku dňu ukončenia pracovného pomeru vedúceho zamestnanca školskej jedálne a zároveň ku dňu vzniku pracovného pomeru nového vedúceho školskej jedálne.

Účelom protokolárneho postupu pri odovzdávaní a preberaní funkcie by malo byť získanie komplexného pohľadu na odovzdávajúcu funkciu vedúceho školskej jedálne pre riaditeľa školy, resp. pre zástupcu zriaďovateľa školy.

Premetom odovzdania funkcie vedúceho školskej jedálne by mal byť úplný, pravdivý a objektívny popis a vysvetlenie aktuálneho stavu odovzdávanej funkcie.

Účastníkmi odovzdávania a preberania funkcie vedúceho školskej jedálne by mali byť predovšetkým:

 • odovzdávajúci vedúci školskej jedálne,
 • preberajúci vedúci školskej jedálne,
 • riaditeľ školy,
 • zástupca zriaďovateľa školy.

Zúčastnení však môžu byť aj iní zamestnanci školy alebo zamestnanci zriaďovateľa školy, napr. zástupca riaditeľa školy, ekonómka obce, ekonómka školy a pod.

Z odovzdávania a preberania funkcie riaditeľa školy sa vyhotovuje „Odovzdávajúci a preberajúci protokol“ (ďalej len „protokol“).

Obligatórnymi náležitosťami protokolu sú:

 • meno a priezvisko odovzdávajúceho,
 • meno a priezvisko preberajúceho,
 • meno a priezvisko riaditeľa školy,
 • meno a priezvisko zástupcu zriaďovateľa školy,
 • termín vyhotovenia protokolu.

Protokol podpisuje odovzdávajúci a preberajúci vedúci školskej, riaditeľ školy alebo zástupca zriaďovateľa školy. Dôležitý je obsah samotného odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu. Závisí od rozsahu agendy, ktorú odovzdávajúci vedúci školskej jedálne zabezpečuje.

Vzor: Odovzdávajúci a preberajúci protokol
Vzor je uvedený ako príklad, nie je záväzný.

Akú dokumentáciu najčastejšie odovzdáva a preberá vedúci školskej jedálne?

Vedúci školskej jedálne odovzdáva a preberá dokumentáciu, ktorú osobne viedol a za ktorú osobne zodpovedal. Najčastejšie ide o dokumentáciu zariadenia školského stravovania podľa § 9 vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania a ďalšiu dokumentáciu , ktorá patrí do ekonomickej a majetkovej agendy školy a do ostatnej agendy školy. V prípade, že bol vedúci školskej jedálne zodpovedný za archiváciu dokumentácie, odovzdá aj dokumentáciu, ktorá je súčasťou registratúry a je archivovaná.

Treba pri odovzdávaní a preberaní funkcie vedúceho školskej jedálne vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov?

Jediná právna úprava, ktorá ustanovuje povinnosť vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ďalej len „inventarizácia“), je § 184 Zákonník práce, podľa ktorého „inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.“ Z uvedeného vyplýva zákonná povinnosť vykonania inventarizácie v prípade, ak vedúci školskej jedálne prevezme na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať.

Ak vedúci zamestnanec školskej jedálne pri nástupe do zamestnania preberá hmotnú zodpovednosť za zverený úsek stravovacieho zariadenia, pri preberaní musí dôjsť k vykonaniu inventúry majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Z výsledkov inventúry preberajúci zistí stav majetku, stav pohľadávok a záväzkov. Dôležité je, aby z vyhotovenej dokumentácie (najmä z inventúrnych súpisov majetku, skladových zásob potravín, pohľadávok a záväzkov) bolo zrejmé, v akej majetkovej a finančnej pozícii školskú jedáleň preberá – s akými pohľadávkami a záväzkami, s akým stavom finančných prostriedkov na bežnom (potravinovom) účte a v pokladnici. Preberajúci by mal protokolárne prebrať aj všetky zmluvy a oboznámiť sa so záväzkami z nich vyplývajúcimi.

Preberajúci vedúci školskej jedálne by sa mal oboznámiť so schváleným a upraveným rozpočtom školského zariadenia, s finančnými potrebami a požiadavkami školskej jedálne. Samozrejmosťou by malo byť odovzdanie účtovných a finančných dokladov.

Pri odovzdávaní je dôležité prebrať aj agendu z vykonaných kontrol, ktoré boli v školskej jedálni uskutočnené za posledné roky. Ide o spisy z kontrol, ktoré obsahujú správy o výsledku kontroly, ak boli konštatované v rámci kontrolných procesov nedostatky a či boli prijaté opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a príčin ich vzniku.

Čo je dôležité urobiť v deň nástupu?

Oboznámiť sa s pracovným zaradením jednotlivých zamestnancov, s ich pracovnými úlohami a pracovnou náplňou.

Zistiť týždennú / mesačnú organizáciu práce v zariadení školského stravovania.

Prevziať zoznam dodávateľov, ktorí dodávajú suroviny do zariadenia školského stravovania, zistiť spôsob fakturácie.

Oboznámiť sa s elektronickou aplikáciou na vedenie hospodárenia zariadenia školského stravovania, vytvoriť si zálohu z používaného programu.

Urobiť si zoznam úloh, ktoré je potrebné v čo najkratšom čase splniť, prehľad a termíny opakujúcich sa úloh, stav rozpracovaných úloh.

Zabezpečiť oprávnenie disponovať s bežným (potravinovým) účtom v banke (podpisový vzor, prístup na internetbanking a pod.).

Prevziať pečiatky zariadenia školského stravovania.

Prebrať kľúče od priestorov zariadenia školského stravovania.

Dôsledne sa oboznámiť s jednotlivými článkami dohody o hmotnej zodpovednosti.

Vzor: Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Vzor je uvedený ako príklad, nie je záväzný.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok