HYGIENA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN NA PRVOM MIESTE

Obrázok k PR článku Dandar 13.6.2019

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN NA PRVOM MIESTE

1506 12 jún 2019

Ako sa v súvislosti s plánovanými zmenami v oblasti školského stravovania môžu jedálne vyhnúť nedostatkom v prevádzke, pokutám či ohrozeniu zdravia?

Aplikácia Zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách prináša do mnohých školských jedální potrebu navýšiť kapacitu jedální a ľudských zdrojov. Rozprávali sme sa s Ing. Marekom Dandárom, Ph.D., ktorý má viac ako 20-ročnú prax v oblasti bezpečnosti potravín.

Ing. Dandár pôsobil ako inšpektor v štátnej správe, kde vykonával kontroly u podnikateľov na rôznych úrovniach, a tiež ako interný hygienik pre súkromné spoločnosti ako sú TESCO, TERNO, a podobne.

Keďže pravidelne pomáha menším či väčším gastro zariadeniam predísť problémom s hygienou a bezpečnosťou na ich prevádzkach, položili sme mu zopár otázok.

Redakcia (R): Čo je potrebné urobiť v prípade zmeny či rozšírenia školskej jedálne?

Marek Dandár (MD): Projekt zmeny prevádzkových činností potrebujú jedálne naplánovať tak, aby boli dodržané všetky hygienické predpisy najmä v súvislosti s prevenciou kríženia čistých a nečistých činností. Je potrebné dbať na to, aby tieto zmeny neskôr nemohli byť napadnuté kontrolnými orgánmi, alebo v horšom prípade nespôsobili alimentárne epidémie u žiakov.

Zmeny pred oficiálnym schválením z príslušného úradu verejného zdravotníctva je vhodné si prejsť s konzultačnou firmou, ktorá jedálňam pomôže predísť zbytočným finančným a časovým stratám. Rovnako im pomôže s aktualizáciou a zapracovaním zmien do povinnej dokumentácie ako plán HACCP, Prevádzkový a sanitačný poriadok.

R: Aké požiadavky musia spĺňať novoprijatí zamestnanci do zariadení školského stravovania.

MD: Každý pracovník musí byť zdravotne a odborne spôsobilý pre prácu s potravinami.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vystavuje lekár, no ak pracovník nie je z odboru, tak sa odborná spôsobilosť dá získať aj zložením skúšky na príslušnom úrade verejného zdravotníctva. Pred týmito skúškami odporúčam zamestnancom absolvovať prípravu vo forme školenia a samoštúdia.

R: Aké najčastejšie nedostatky sa vyskytujú v školských zariadeniach?

MD: Z môjho pohľadu medzi najčastejšie nedostatky patria:

- nedodržiavanie zásad SVP, HACCP: chýbajúce meracie zariadenia na vykonávanie monitoringu teplôt pri výdaji pokrmov, nezabezpečenie opakovanej kalibrácie meracích zariadení, nedodržanie teplotného reťazca pri príprave zeleninových šalátov

- v už spomínanej odbornej spôsobilosti: nevydokladované odb. spôsobilosti

- v hygiene prevádzky: narušenie povrchov stien, podláh, stropov, opotrebované kuchynské vybavenie, nezabezpečenie tečúcej teplej vody do drezov,

- pri skladovaní: spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín

- pri manipulácii s potravinami: zamrazovanie potravín dodaných v nezmrazenom stave

- podávanie diétnej stravy bez posúdenia orgánu verejného zdravotníctva

Ďakujeme Ing. Dandárovi za rozhovor a dôležité informácie.

Ak potrebujete v tejto oblasti pomôcť, kontaktujte spoločnosť Dandar s.r.o. na dandarsro@gmail.com, alebo 0907 131 869 / 0907 054 320. Viac sa dozviete aj na stránkach www.dandar.sk a www.novaprevadzka.sk

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok