Všetko, čo by ste mali vedieť o príspevku na stravovanie zamestnancov

mzda

Všetko, čo by ste mali vedieť o príspevku na stravovanie zamestnancov

2585 05 jún 2023

Zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov pracujúcich na plný úväzok je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa na Slovensku. Čo všetko však spojenie „zabezpečiť stravovanie“ pre zamestnávateľa obnáša? A ako je to so stravovaním v prípade dohodárov či polovičných úväzkov?

Otázok ohľadom zabezpečenia stravovania je skutočne mnoho. Preto sme pre vás odpovede na všetky tie najdôležitejšie zhrnuli do nasledujúcich 7 bodov.

 

1. Zásady správnej výživy

Strava, ktorú je povinný zamestnávateľ zabezpečiť svojim zamestnancom, nemôže byť akákoľvek. Podľa Zákonníka práce musí totiž stravovanie zodpovedať zásadám správnej výživy a ak je poskytované v stravovacom zariadení zamestnávateľa, malo by zahŕňať jedno teplé hlavné jedlo aj vrátane nápoja.

 

2. Spôsoby zabezpečenia stravovania

Zamestnávateľ je povinný podľa Zákonníka práce zabezpečovať stravovanie zamestnancov, ktorí pracujú na základe pracovného pomeru (aj na základe dohôd, ak s tým zamestnávateľ súhlasí ).

Zamestnávateľ je povinný stravovanie iba zabezpečiť a nie ho aj sám poskytovať. Svoju povinnosť si teda splní, ak zabezpečí poskytnutie jedného teplého hlavného jedla a vhodného nápoja:

  • vo vlastnej jedálni (v školskej jedálni)
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (v inej školskej jedálni resp. zabezpečí dovoz stravy) alebo
  • zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov poskytnutím stravovacej poukážky alebo finančného príspevku na stravovanie zamestnanca (alternatíva stravovacej poukážky).

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom tzv. stravné poukážky v prípade, ak nemá vlastnú školskú jedáleň, alebo ak sa v blízkom okolí nenachádza žiaden iný zamestnávateľ poskytujúci stravovacie služby, prípadne ak stravovanie zamestnancov nemožno zabezpečiť dovozom stravy.

Zamestnávateľ nie je povinný dať zamestnancovi na výber, či sa bude stravovať v jedálni zamestnávateľa, alebo si vyberie stravné poukážky.

 

3. Komu zamestnávateľ poskytne príspevok na stravu

Nárok na poskytnutie stravy má každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Ak pritom pracovná zmena zamestnanca trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže (hoci nie je povinný) zabezpečiť zamestnancovi aj poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Stravovanie zamestnancov musí zamestnávateľ zabezpečiť aj v prípadoch, keď je školská jedáleň z rôznych dôvodov odstavená. V takomto prípade má zamestnávateľ na výber, či stravovanie zabezpečí napr. v susednej škole, v reštaurácii blízko školy, dovozom stravy priamo na pracovisko, prípadne stravnými poukážkami/finančným príspevkom.

V prípade odstávky školskej jedálne a nezabezpečením stravovania v inom stravovacom zariadení zamestnávateľ túto svoju povinnosť nespĺňa, preto musí stravnú poukážku/finančný príspevok poskytnúť všetkým zamestnancom, aj tým, ktorí sa počas riadnej prevádzky v školskej jedálni nestravujú.

Zamestnanec, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiaden zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom a tieto svoje zdravotné dôvody preukáže lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára má nárok na stravné poukážky/ finančný príspevok aj napriek tomu, že zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnej školskej jedálni.

 

4. Ako je to s dohodármi a prácou na polovičný úväzok

Veľa otázok v súvislosti s poskytovaním príspevku na stravu vzniká aj pri takzvaných dohodároch. Nie je to však vôbec komplikované. Ak totiž zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom stravné lístky, musí tieto lístky poskytnúť každému zamestnancovi za každý pracovný deň, počas ktorého pracoval viac ako 4 hodiny.

To znamená, že ak zamestnanec za deň odpracuje menej ako 4 hodiny (čo je pri dohodároch a polovičnom úväzku bežné), nárok na stravný lístok nevzniká.

Znamená to teda, že na základe dohody mimo pracovného pomeru (menej ako 4 hodiny), počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti, zamestnávateľ vám nie je povinný zabezpečovať stravovanie.

 

5. Hodnoty stravných lístkov a príspevok zamestnávateľa

1. Vo vlastnej jedálni je zamestnávateľ povinný prispieť na stravovanie zamestnancovi v sume:

  • NAJMENEJ 55% ceny jedla *,

*Cenu jedla v školskej jedálni tvorí stanovená výška finančného limitu na nákup potravín (podľa finančného pásma B pre dospelých stravníkov) a výška režijných nákladov na výrobu jedného hlavného jedla.

Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu.

Príklad výpočtu:

 

Zamestnanec uhradí 1,28€, zamestnávateľ uhradí faktúrou za potraviny 0,43€ a režijné náklady 1,50€. Sociálny fond, znižuje úhradu zamestnanca, uhradí faktúrou 0,30€. Výška príspevku zo sociálneho fondu v tomto prípade nie je limitovaná.

 

  • NAJVIAC však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo predstavuje maximálny príspevok v sume 4,02 €, t. j. 55 % zo sumy 7,30 €.

 

2. Ak zamestnávateľ poskytuje stravovanie zamestnancov v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, cenou jedla sa rozumie cena dohodnutá v zmluvných podmienkach a zamestnávateľ prispieva najmenej 55% z tejto ceny jedla alebo najviac do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo predstavuje maximálny príspevok v sume 4,02 €, t. j. 55 % zo sumy 7,30 €.

3. Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení (v čase školských prázdnin a zamestnanci vykonávajú prácu na pracovisku viac ako 4 hodiny) alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa a poskytuje stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie, cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky/finančného príspevku musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo predstavuje minimálny príspevok v sume 5,48 €, t. j. 75 % zo sumy 7,30 €.

Výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie musí zodpovedať minimálne 55% z ceny stravného lístka, t.j. 3,01 €.

Príklad výpočtu:

 

Zamestnanec uhradí príspevok na stravný lístok sumu zníženú o príspevok zo sociálneho fondu. Zamestnávateľ uhradí najmenej 55% z ceny stravného lístka, môže aj viac do výšky 4,02€.

 

6. Stravovacia poukážka alebo peňažný príspevok

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. Stravovacia poukážka aj finančný príspevok sa musí poskytovať vopred, nie až po skončení mesiaca.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, vtedy ak:

  • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť nemôže zabezpečiť teplé jedlo vo vlastnom stravovacom zariadení, v zariadení iného zamestnávateľa alebo poskytnutím stravovacej poukážky, prostredníctvom ktorej si zamestnanec obstará teplé jedlo,
  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,
  • ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.
7. Domáca práca – home office

Nuž a napokon netreba zabudnúť ani na to, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť finančný príspevok na stravovanie aj tým zamestnancom, ktorí vykonávajú svoju prácu z domu či cez telefón.

 

Zdroj: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

§ 152
Stravovanie zamestnancov

(1)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti; túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, a voči zamestnancom, ktorým poskytuje finančný príspevok na stravovanie. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

(2)
Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

(3)
Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

(4)
Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

(5)
Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 2 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

(6)
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8, ak

a)
povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,

b)
zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2,

c)
zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,

d)
ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

(7)
Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa odseku 6, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8. Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8.

(8)
Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3 prvej vety, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.

(9)
Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

a)
upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,

b)
umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,

c)
rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.

 

Mgr. Ĺudmila Očenášová

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok