Určenie príspevku na úhradu režijných nákladov

calculator_1098-18046

Určenie príspevku na úhradu režijných nákladov

1776 29 mar 2021

Ako vypočítať výšku režijných nákladov na výrobu jedného jedla?

Potrebujem mať prepočítané režijné náklady každý rok?

Vzhľadom k tomu, že sme do redakcie Jedálne.sk dostali množstvo otázok okolo určenia režijných nákladov, túto tému sme pre vás pripravili v dnešnom vydaní článku.

Na úvod je potrebné vysvetliť rozdiel medzi príspevkom na čiastočnú úhradu režijných nákladov a výškou režijných nákladov na výrobu jedného v školskej jedálni.

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (ďalej len zákonný zástupca). Náklady na stravovanie tvoria náklady na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov a režijné náklady, teda finančné prostriedky vynaložené na výrobu jedného jedla.

Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín (toho času znížený o dotáciu na „obedy zadarmo“) uhrádza zákonný zástupca v plnej výške podľa veku dieťaťa a podľa určeného finančného pásma. Pri režijných nákladoch hovoríme o čiastočnom príspevku na režijné náklady, kde zákonný zástupca hradí len časť z režijných nákladov.

Výšku príspevkov na potraviny a na režijné náklady pre zákonného zástupcu určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ školy (obec, samosprávny kraj) alebo rozhodnutím riaditeľ školy (zriaďovateľ okresný úrad).

Potrebujem vedieť aké sú režijné náklady na výrobu jedného jedla?

Aj keď pri stravovaní detí a žiakov zákonný zástupca prispieva len čiastočne príspevkom na režijné náklady, vypočítaná výška skutočných nákladov použitých pri výrobe jedla je dôležitá pri stanovení ceny stravného lístka pri poskytovaní stravovania zamestnancom školy a školského stravovania. Stanovená výška režijných nákladov na jedlo je rozhodujúca aj pri poskytovaní stravovania pre deti a žiakov iného zriaďovateľa na základe zmluvného vzťahu alebo pri poskytovaní stravovacích služieb iným fyzickým osobám (cudzím stravníkom).

Predpokladáme, že každý poskytovateľ služby, by mal vedieť cenu výsledného produktu, ktorý ponúka. Kalkulácia nákladov slúži na stanovenie cien hotových výrobkov, ktoré sa stanú predmetom predaja. U školských jedální je hotovým výrobkom pripravovaný obed a jeho presne stanovená cena. Kalkulácia nákladov je dôležitá aj v oblasti riadenia školskej jedálne a využíva sa na kontrolu jej hospodárnosti.

Výška príspevkov na stravovanie pre deti, žiakov a dospelých stravníkov - vzor

režijné náklady

 

Kedy mám prepočítať režijné náklady?

Kalkuláciu režijných nákladov odporúčame robiť po skončení účtovného roka, kedy vieme stanoviť priame a čiastkové náklady, ktoré boli vynaložené pri zabezpečení stravovania a zároveň máme k dispozícii prepočítaný počet vydaných obedov**.

Medzi priame náklady patria:

  • mzdy zamestnancov, poistné odvody za zamestnancov, prevádzkové náklady, energie, inventár, ochranné pracovné odevy, čistiace prostriedky a pod.

Čiastkové prevádzkové náklady :

  • spoločné náklady za energie, ktoré nevieme priamo určiť priamo na školskú jedáleň, určujeme ich nepriamo prepočtom. Z pravidla školské jedálne nemajú vlastné merače spotreby energií (kúrenie, voda, plyn, elektrická energia) a pri výpočte sa riadia určitým percentuálnym podielom (obvykle 20%) z celkovej spotreby energie školy a školského zariadenia.

** Prepočítaný počet obedov :

Celkový počet vydaných obedov pre všetky vekové skupiny stravníkov navýšený o vydané doplnkové jedlá prepočítané koeficientom 0,20.

Režijné náklady za rok 2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v spojitosti s ochorením COVID 19 školské jedálne v roku 2020 neposkytovali svoje služby v bežnom dennom režime, napriek tomu isté náklady na chod školy a školského zariadenia vznikali (mzdy, energie). V tejto mimoriadnej situácii odporúčame zachovať prepočítané režijné náklady z minulých rokov.

Ako vypočítať režijné náklady za svoju školskú jedáleň?

Tabuľka výpočtu režijných nákladov na jedno pripravené jedlo TU

V tabuľke je uvedený vzor výpočtu červeným písmom.

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/office'>Office photo created by pressfoto - www.freepik.com</a>

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok