Odpustenie príspevku na stravovanie pre deti a žiakov z domácností v hmotnej núdzi

1,2€

Odpustenie príspevku na stravovanie pre deti a žiakov z domácností v hmotnej núdzi

1915 04 jan 2023

Vzťahuje sa odpustenie príspevku aj na dieťa materskej školy?

Kto, v prípade odpustenia príspevku na stravovanie, uhradí náklady na prípravu stravy?

Je zriaďovateľ (orgán miestnej štátnej správy v školstve, obec a samosprávny kraj) povinný odpustiť príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady, ak o to plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka a dieťaťa v hmotnej núdzi požiada?

Novelou zákona č. 415/2021 Z. z. bol s účinnosťou od 1.1.2022 zmenený a doplnený zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Napriek tomu, že novelizovaný školský zákon je platný už rok, doplnené ustanovenie v §140 ods.11 týkajúce sa zariadení školského stravovania, našlo uplatnenie až navýšením finančných pásiem pre školské stravovanie.

Podľa § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. „Príspevok podľa odseku 8 a 10 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti podľa osobitného predpisu.“.

Z uvedeného vyplýva, že po predložení písomnej žiadosti člena domácnosti , ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, dieťa a žiak príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady neuhrádza.

Ustanovenie § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. sa vzťahuje:

  • na deti a žiakov škôl alebo školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve (regionálny úrad školskej správy), a spĺňajú podmienky podľa daného ustanovenia, teda sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • na deti a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, pokiaľ spĺňajú podmienky podľa tohto ustanovenia, sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Pokiaľ dieťa alebo žiak spĺňa podmienky podľa § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z., tak zriaďovateľ (orgán miestnej štátnej správy v školstve, obec alebo samosprávny kraj) je povinný príspevok na stravovanie (potraviny a režijné náklady) odpustiť po písomnej žiadosti žiaka alebo zákonného zástupcu. V takomto prípade náklady na stravovanie detí a žiakov, ktorým bol príspevok odpustený, uhrádza v plnej miere zriaďovateľ.

Ak stanovená výška finančného limitu na nákup potravín presahuje poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo žiaka („dotácia na stravu 1,30€“), je zriaďovateľ povinný aj tento rozdiel pre deti a žiakov v hmotnej núdzi odpustiť.

Príklad:

Úhrada nákladov na nákup potravín pre deti a žiakov v „HN“ podľa 1.pásma:

Podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. „Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“.

Postup podľa ustanovenia § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. sa vzťahuje ako na zriaďovateľa, ktorým je orgán miestnej štátnej správy, tak aj na zriaďovateľa, ktorým je obec alebo samosprávny kraj. Z dôvodu, že práve ustanovenie § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. upravuje spôsob určenia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady zriaďovateľom (obec alebo samosprávny kraj), pričom tieto príspevky sa neuhrádzajú podľa § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.

Tento výklad vyplýva aj z dôvodovej správy k zákonu č. 415/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v ktorej je uvedené „Všetci zriaďovatelia konsenzuálne aplikujú odpustenie príspevku pre deti v hmotnej núdzi, čím podporujú sociálny rozmer pri vzdelávaní týchto detí a naplnenie daného ustanovenia.“.

  

Podľa § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. „Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením“.

 

Poskytnuté informácie v článku vychádzajú zo stanoviska Sekcie legislatívno-právnej, odbor legislatívy, MŠVVaŠ SR k ustanoveniu §140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon).

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok