NOVÉ FINANČNÉ PÁSMA PRE ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

holčička

NOVÉ FINANČNÉ PÁSMA PRE ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

4292
10 apr 2019

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. podpísala nové finančné pásma s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej webovej stránke informácie o nových finančných pásmach pre školské stravovanie:

 

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.


Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo sa určuje jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov (zamestnanci a iné fyzické osoby) okrem stravníkov s diétnym stravovaním a žiakov športových škôl.

 

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01. 09. 2019

Materská škola

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 2 do 6 rokov

1. pásmo

0,41

0,34

0,80

0,23

0,50

2,28

2. pásmo

0,44

0,36

0,85

0,24

0,53

2,42

3. pásmo

0,46

0,38

0,90

0,26

0,56

2,56

 

Základná škola

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 6 do 11 rokov

1. pásmo

0,56

0,46

1,08

0,31

0,68

3,09

2. pásmo

0,59

0,49

1,15

0,33

0,72

3,28

3. pásmo

0,62

0,52

1,21

0,35

0,76

3,46

 

Základná škola

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 11 do 15 rokov

1. pásmo

0,60

0,50

1,16

0,33

0,73

3,32

2. pásmo

0,63

0,53

1,23

0,35

0,77

3,51

3. pásmo

0,67

0,56

1,30

0,37

0,82

3,72

 

Stredná škola

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 15 do 19 rokov

1. pásmo

0,65

0,54

1,26

0,36

0,79

3,60

2. pásmo

0,69

0,57

1,33

0,38

0,84

3,81

3. pásmo

0,73

0,60

1,41

0,40

0,89

4,03

 

1. Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského stravovania okrem zariadení školského stravovania pri spojených materských a základných školách môže byť finančné pásmo pre stravníkov detí materských škôl o 1 stupeň vyššie ako pre stravníkov žiakov základnej školy s oddeleným vedením dokumentácie - stravného listu.

 

2. Podľa ods. 8 a 9 §140 a ods. 4 a 5 §141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.

 

3. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.

 

ZDROJ: www.minedu.sk

Diskusia (11x)

Martin Ďurišin napísal/a 29 aug 2021

§ 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. nepamätá na súkromné školské jedálne a súkromné výdajné školské jedálne. Kto má v tomto prípade určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady - riaditeľ školy či zriaďovateľ. Analógiu nie je možné použiť pretože zákon inak pristupuje k školám, kde je zriaďovateľom orgán miestnej štátnej správy a inak k školám kde je zriaďovateľom orgán samosprávy. Ďakujem

napísal/a 10 sep 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Podľa §160 zákona č.245/2009 Z.z. zákona o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov sa na súkromné školy a súkromné školské zariadenia vzťahujú ustanovenia tohto zákona  okrem ustanovení §29 ods.7, §53 ods.9, §130-137 sa vzťahujú primerane.
Cirkevná alebo súkromná školská jedáleň poskytuje  stravovanie  deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín podľa finančného pásma určujúceho rozpätie nákladov na jedno jedlo určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia.

napísal/a 24 máj 2021

 

Dobrý deň, prosím o info, keďže som fin.pásma ešte nerobila. Sme MŠ pri ZŠ. Môže byť MŠ napr. v 3.fin.pásme a ZŠ v 1.fin.pásme, alebo musia byť v rovnakom?

napísal/a 24 máj 2021

Odpoveď Jedálne.sk

V zariadení školského stravovania pri základnej škole s materskou školou alebo pri spojenej škole môže byť určené finančné pásmo pre deti materskej školy o jeden stupeň vyššie ako pre žiakov základnej školy.

terezia napísal/a 14 feb 2020

Dobrý deň.Chcem sa spýtať,či je možné zmeniť finančné pásmo aj počas školského roka.Ďakujem

Jedálne.sk napísal/a 17 feb 2020

Pri zabezpečovaní výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania  s  plnením odporúčaných výživových dávok je dôležité optimálne stanoviť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo -  t.j. finančné pásmo.

Stanovenie výšky finančného pásma  na nákup potravín podmieňujú ceny potravinových komodít v danom regióne a následne  jeho vyrovnané čerpanie na konci mesiaca ( plus, mínus 10% normovaných nákladov na deň).

 

Ak  je finančný limit na konci mesiaca v priebehu školského roka dlhodobo nepostačujúci (školská jedáleň je viac mesiacov v mínuse, resp. v pluse), je potrebné zmeniť výšku príspevku na nákup potravín - finančný limit.  

 

Výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni v súlade s  vydanými  finančnými pásmami, podľa §140 ods. 8 a ods.10 zákona č.245/2008 Z.z., určujú  riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy (okresný úrad) a zriaďovatelia (obec, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením.

Jarmila napísal/a 11 feb 2020

Chcem sa spytat,ci je mozne v priebehu roka menit fin.pasma.

Jedálne.sk napísal/a 17 feb 2020

Pri zabezpečovaní výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania  s  plnením odporúčaných výživových dávok je dôležité optimálne stanoviť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo -  t.j. finančné pásmo.

Stanovenie výšky finančného pásma  na nákup potravín podmieňujú ceny potravinových komodít v danom regióne a následne  jeho vyrovnané čerpanie na konci mesiaca ( plus, mínus 10% normovaných nákladov na deň).

 

Ak  je finančný limit na konci mesiaca v priebehu školského roka dlhodobo nepostačujúci (školská jedáleň je viac mesiacov v mínuse, resp. v pluse), je potrebné zmeniť výšku príspevku na nákup potravín - finančný limit.  

Výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni v súlade s  vydanými  finančnými pásmami, podľa §140 ods. 8 a ods.10 zákona č.245/2008 Z.z., určujú  riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy (okresný úrad) a zriaďovatelia (obec, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením.

Alena napísal/a 07 jún 2019

Dobrý deň, správne to chápem, že v ZŠ s MŠ môže byť napr. pre MŠ 2. pásmo a pre ZŠ 1.? Je to potom v rozpore s informáciou na www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/, ktorá hovorí, že sa určuje jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov okrem diétnych a žiakov športových škôl. Ak áno, potom ale nemôže nastať opačná situácia, že MŠ bude v 1. pásme a ZŠ v 2.? Ďakujem za odpoveď.

Vedúca ŠJ napísal/a 10 apr 2019

Dobrý deň. Keď porovnám finančné pásmo 5. Základné školy s novým finančným pásmom 2. Tak mi vychádza že stravníci 6-11 rokov majú podlľa nového o 0,01 € stravu lacnejšiu (pásmo 5.- 1,16 € - pásmo 2. - 1,15 €) a stravníci 11-15 rokov o 0,01 € stravu drahšiu (pásmo 5.- 1,22 € - pásmo 2. - 1,23 €) a stravníci 15-19 rokov nemajú zmenu (pásmo 5.- 1,33 € - pásmo 2. - 1,33 €). Podľa akých výpočtov má prvému stupňu zlacnieť strava o jeden cent a druhému zdražieť o jeden cent? Ďakujem za vysvetlenie, nakoľko sa rodičia isto na túto zmenu budú pýtať a aby som im to vedela vysvetliť.

Silvia Tokárová napísal/a 10 apr 2019

Vážená pani vedúca, nové finančné pásma nie je možné porovnávať. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR nastáva komplexná zmena financovania nákladov na potraviny na výrobu jedného jedla v školskom stravovaní. Pri výpočtoch bola zohľadnená najmä dotačná finančná schéma príspevku zo štátneho rozpočtu na každé dieťa a žiaka školy v sume 1,20 EUR a zároveň predpokladaný nárast stravníkov v jednotlivých vekových kategóriách. Na finálnu sumu mali vplyv taktiež objektívne vplyvy aplikačnej praxe počas účinnosti citovaného zákona od 01. 01. 2019 a cieľom bolo dotovanú sumu zo štátneho rozpočtu v plnom rozsahu využiť na skvalitnenie stravovania detí a žiakov počas ich pobytu v škole a nie na bežné výdavky, ktoré sú zohľadnené vo financovaní z podielových daní.

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok