Dotácie na podporu stravovacích návykov detí v čase letných prázdnin. Áno alebo nie?

Deti palec hore shutterstock_234585034

Dotácie na podporu stravovacích návykov detí v čase letných prázdnin. Áno alebo nie?

1313 14 jún 2021

Môže škola použiť „ušetrené“ dotácie na obedy zadarmo, pripravované v školskej jedálni, aj počas letných prázdnin?

Ktoré z detí majú nárok na dotácie od 1.8.2021?

Súčasťou opatrení na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov sú aj výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré organizujú školy v čase letných prázdnin.

Jedná sa o „záujmové aktivity“ organizované prostredníctvom školských klubov detí napr. letné školské kluby detí, letné tábory alebo „vzdelávacie aktivity“ organizované prostredníctvom rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021.

V obidvoch uvedených prípadoch môže zariadenie školského stravovania poskytovať stravovanie detí a žiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia, ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacích aktivít.

Rozdiel je v tom, či môže škola alebo zriaďovateľ použiť pri zabezpečovaní stravovania detí a žiakov dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Pýtali sme sa kompetentných na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 

OTÁZKA
Pre žiakov základnej školy, ktorí sa zúčastňujú „záujmových aktivít“ organizovaných školou alebo školským klubom detí v čase letných prázdnin, možno použiť dotáciu na zabezpečenie stavovania?

ODPOVEĎ
V prípade „záujmových aktivít“ organizovaných školou v čase letných prázdnin (letné školské kluby detí, letné tábory) nie je splnená podmienka v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, účasť dieťaťa na vyučovaní, a preto nie je možné v týchto prípadoch dotáciu na stravu poskytnúť.

OTÁZKA 2
Možno použiť dotáciu na zabezpečenie obeda pre žiakov základnej školy, ktorí sa zúčastnia projektu dotovaného ministerstvom školstva „ Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“( ďalej len „letná škola“), organizovaného v mesiaci august 2021? Projekt neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov?

ODPOVEĎ
V Letných školách, ktoré sa organizujú v mesiaci august 2021 je možné poskytnúť dotáciu na stravu v prípade splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie - účasť na vyučovaní a odobratie stravy - v súlade s § 4 ods. 6 zákona o dotáciách.

Avšak podľa zákona č. 417/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, s účinnosťou od 01.08.2021 bude možné poskytnúť dotáciu na stravu len na dieťa plniace si povinnú školskú dochádzku v základnej škole, ktoré je z domácnosti, ktorej sa poskytuje podpora v hmotnej núdzi (PHN) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima alebo ktoré navštevuje základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje PHN (ďalej len „sociálne znevýhodnené deti“).

AKO PODPORIŤ STRAVOVANIE POČAS „Letnej školy“?

Škola zapojená do projektu je oprávnená použiť financie z projektu Letnej školy na zabezpečenie stravy pre všetkých účastníkov. Je to oprávnený výdavok. Odporúča sa, aby pri dlhých cykloch žiaci mali zabezpečenú stravu v podobe desiaty, obeda a olovrantu.

Pre sociálne znevýhodnené deti v letných školách môže použiť poskytnuté dotácie na stravu nasledovne:

  • Zriaďovateľ ZŠ, ktorý sa rozhodne organizovať letnú školu, oznámi úradu do 10.08.2020, že sa zapojil do projektu letnej školy a projekt bol schválený MŠVVaŠ SR (úrad overí na stránke MŠVVaŠ SR), uvedie úradu školské zariadenie, kde bude organizovať letnú školu (v prípade, ak je zriaďovateľom viacerých školských zariadení).
  • Na poskytnutie dotácie na stravu pre deti v letných školách nie je potrebné podať žiadosť na úrade, ani do 10.08.2020 preukázať zoznam detí, ktoré sa zúčastnia vyučovania v letnej škole.
  • Zriaďovatelia ZŠ použijú na stravovanie detí počas letných škôl finančné prostriedky, ktoré nevyčerpali z poskytnutej dotácie na obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021.
  • Pri ročnom zúčtovaní dotácie na stravu za celý rozpočtový rok, zriaďovateľ zahrnie do vyúčtovania odstravované deti počas letnej školy.
  • Pri vyúčtovaní za rok 2021 zriaďovateľ predloží úradu zoznam detí, ktoré sa zúčastnili letnej školy a odobrali obed počas letnej školy.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok