A je rozhodnuté. Dotácie na obedy v školách od augusta budúceho roka skončia.

Deti obedujúce

A je rozhodnuté. Dotácie na obedy v školách od augusta budúceho roka skončia.

6217
04 dec 2020

Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách sa od začiatku augusta budúceho roka skončí.

Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú vo štvrtok (26.11.2020) schválil parlament.

Účinnosť právnej úpravy, ktorou sa zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, má byť od 1. augusta 2021.

Kým v súčasnosti štát sumou 1,2 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, od začiatku augusta budúceho roka sa budú na týchto školách dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi.

Štátna dotácia na jeden obed sa pritom zvýši o 10 centov na 1,30 eura. Dotovaná suma má pokryť najvyššie finančné pásmo na nákup potravín na druhom stupni vyučovania v základných školách, ktoré je vo výške 1,30 eura za jeden obed.


Poskytovanie dotácie na obedy od septembra 2021

Dotácia na stravovanie sa poskytne na každé dieťa materskej školy a dieťa, základnej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Dotácia sa poskytne aj na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, kde najmenej 50 % detí je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Na dieťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať zriaďovateľa školy o vyplatenie dotácie.

Za vyučovanie v základnej škole sa bude považovať aj individuálne vzdelávanie. Štát tak poskytne dotáciu na stravu aj na deti, ktoré síce odobrali stravu, ale vzhľadom na individuálne vzdelávanie sa nezúčastnili na riadnom vyučovaní v základnej škole.

Poznámka redakcie:

Bude zaujímavé sledovať ako sa bude táto požiadavka realizovať ďalej v praxi. Deti na vzdelávaní doma si odoberú obed pripravený v školskej jedálni kmeňovej školy?

Daňový bonus ako náhrada za zrušené obedy

Vládna koalícia v polovici júla tohto roka zároveň avizovala, že namiesto plošného dotovania obedov zdvojnásobí daňový bonus na dieťa do 15 rokov, aktuálne je daňový bonus dvojnásobný len do 6 rokov veku dieťaťa.

Parlament v stredu (2.12.2020) schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi a upravuje sa aj daňový bonus.

Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla budúceho roka zvýši na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85- násobok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia.

V súčasnosti daňový bonus dosahuje 22,72 eura mesačne. Podľa nového na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov dostane rodič ročne o 273 eur viac.

Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak od júla budúceho roka stúpne o 16,25 eura na 39,47 eura mesačne. Od 1. januára 2022 by sa mal daňový bonus pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov zvýšiť približne o 4,50 eura mesačne na zhruba 44 eur.

Ponecháva sa zároveň vek od 15 do 25 rokov, kde bude základná výška daňového bonusu. Suma daňového bonusu je naviazaná na životné minimum.

Daňový bonus na dieťa je pre pracujúceho rodiča daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

Posunutím termínu zrušenia dotácií z januára na august 2021 vznikol tak dostatočný priestor pre obce a mestá na prechod a prípravu všeobecne záväzných nariadení.

Školským jedálňam zostáva len dúfať, že nedôjde k výraznému poklesu stravníkov, čo by malo vplyv na znižovanie počtov zamestnancov v zariadeniach.

 

 

Diskusia (11x)

Maja napísal/a 04 sep 2023

Chcem sa opýtať,či má 4,5- ročné dia-dieťa nárok od 1.9. 2023 na dotáciu na stravu,ak rodina nie je v hmotnej núdzi a MŠ mu stravu neposkytuje,ale nosí si ju z domu? Ďakujem,MA

Jedálne.sk napísal/a 11 sep 2023

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytuje

  • na dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole);
  • na dieťa vo veku od 2 do 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN alebo ktorej príjem je najviac vo výške ŽM;

V prípade, že

  • dieťa má nárok na dotáciu a podľa posúdenia ošetrujúceho lekára jeho zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať zriaďovateľa školy o vyplatenie dotácie na stravu.

Miriam napísal/a 04 aug 2021

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na deti v poslednom ročníku Mš, ktoré v septembri dovŕšia 6 rokov, majú ešte v septembri nárok na dotáciu na stravu? A žiaci, ktorí v septembri dovŕšia 15 rokov majú nárok na dotáciu na stravu v septembri alebo až od októbra? Ďakujem

napísal/a 05 aug 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Pri poskytovaní dotácie na obedy je rozhodujúci mesiac, v ktorom päťročné dieťa dovŕši šesť rokov.
Nárok na dotáciu a dvojnásobok sumy daňového bonusu má poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov. Nasledujúci  mesiac má dieťa nárok buď na dotáciu na obedy alebo si rodič uplatní zvýšený daňový bonus  (1,7 násobok základného daňového bonusu). To isté platí u dieťaťa , ktoré dosiahlo 15 rokov a nasledujúci mesiac má nárok na dotáciu, lebo mu skončil nárok na zvýšený daňový bonus.
Zákonný zástupca si musí byť vedomý skutočnosti, že v prípade, ak by si uplatnil, resp. začne poberať zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov (od 6 roku veku dieťaťa do 15 rokov), nemá nárok na poskytovanie dotácie na stravu a mal by o tom zriaďovateľa informovať.  

napísal/a 01 aug 2021

Dobry den, som novou veducou ZŠS. Viete mi poradit? Sme v 3. financnom pasme pre MŠ - čiže hodnota desiaty a obeda je 1,28€. Dotacia by sa mala poskytovať 1,30€, ak plati ze sa vztahuje na desiatu a obed ako minuly skolsky rok - tak co s tym rozdielom 0,02€? Dakujem za pomoc a odpoved.

napísal/a 01 aug 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Tak ako platilo doteraz pri poskytovaní celoplošnej dotácie pre všetky deti, tak to to bude platiť aj naďalej. Vzniknutý rozdiel medzi prijatou dotáciou a finančným limitom je možné účtovať ako príspevok na režijné náklady a použiť ho napr. na skvalitnenie kultúry stolovania detí. 

Iveta napísal/a 09 júl 2021

Dobrý deň. Som ved. SJ MŠ v Medzeve a nie je mi celkom jasné, že kto má nárok na dotáciu na stravu od 1.9.2021. Píše sa tam, že nárok majú deti v poslednom ročníku MŠ - to sú poredškoláci ktorí dovŕšili do 1.9.2021 - 5 rokov. Ale ..... citujem: v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. Píše sa tam o deťoch, ktoré dovŕšili 6 rokov veku. Takže 5-ročné nemajú nárok na dotáciu? Prosím o odpoveď. Iveta Schmotzerová

Veronika napísal/a 22 júl 2021

Dobrý deň. Toto by zaujímalo aj mňa... Je niekto, kto dokáže dať návod na správny postup v tomto prípade 5 ročných predškolákov? Majú nárok na dotáciu až od dovŕšenia veku 6 rokov alebo hneď od začiatku školského roku?

Mária napísal/a 02 aug 2021

Štát má pomáhať a nie komplikovať ľuďom život,kto si nepožiada nemá.Mali by ste to dať každému automaticky všetko je v databáze.

napísal/a 28 júl 2021

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o novelu zákona a jej znenie nie je jasné, k vašej  otázke sme vyžiadali stanovisko  z Ústredia práce soc, vecí a rodiny SR. Po prijatí ho zverejníme na našej stránke. Ďakujeme za trpezlivosť.

napísal/a 30 júl 2021

Odpoveď Jedálne.sk

Obdržali sme vyjadrenie z MPSVaR k danej otázke:

§ 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. znie:
„c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením
 
Uvedené neznamená, že sa jedná o dotáciu určenú len pre deti, ktoré dovŕšili šesť rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku ! Táto dotácia je určená pre všetky deti, ktorých rodičia si nemôžu uplatniť (neuplatnia si) nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z., to znamená, že na deti, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku môže byť poskytnutá dotácia na stravu, pretože rodičia týchto detí si z dôvodu veku dieťaťa nemôžu uplatniť nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z.
V prípade detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku  nie je vylúčený súbeh poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. a uplatnenia si dvojnásobného daňového bonusu, na ktorý má daňovník nárok podľa § 52zzj ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.. Novelou zákona 
č. 544/2010 Z. z., sa mal dosiahnuť stav poskytovania dotácií, ktorý platil pred plošným poskytovaním dotácií. Vtedy si rodičia detí v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku mohli uplatniť nárok na dvojnásobok daňového bonusu a rovnako bolo možné na ich dieťa poskytnúť dotáciu na stravu.
Navyše upozorňujeme, aby rodičia s nárokom na daňový bonus uprednostnili uplatnenie daňového bonusu, nakoľko po stretnutí s MF SR je zrejmé, že v prípade ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544 /2010 Z. z., rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne. Tak to vyplýva z výkladu § 52zzj resp. § 33 zákona 
č. 595/2003 Z. z., ktorý bohužiaľ neumožňuje, aby osobe v prípade straty nároku na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) (1,7 násobok  daňového bonusu) z dôvodu poskytnutia dotácie na stravu ostal zachovaný nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. 

 

Náš dodatok:

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:
 

  • všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;

 

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

 

  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ). 

 
Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách. 

 

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok