+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

DO POZORNOSTI: NOVÁ POVINNOSŤ PRE ZŠS

1117 1.10.2019

Aj zariadenia školského stravovania budú povinne informovať o pôvode mäsa. Od 14.decembra 2019.

shutterstock_1198525687

Od 14. decembra 2019 pribudne v reštauráciách a v ostatných zariadeniach spoločného stravovania nová povinnosť - informovať svojich spotrebiteľov o krajine pôvodu mäsa, z ktorého uvarili pokrmy.

 

Vyplýva to z vládnej novely zo dňa 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 

      § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zariadenie spoločného stravovania9abca) je pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa povinné zabezpečiť pre spotrebiteľa v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o krajine pôvodu mäsa. Údaj o krajine pôvodu mäsa podľa prvej vety je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kúpi, a v rovnakom rozsahu tento údaj poskytnúť spotrebiteľovi. Povinnosť podľa tohto odseku sa vzťahuje na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny. Povinnosť podľa tohto odseku nevzniká pri polotovaroch. Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“

 

Aj zariadenie školského stravovania (ZŠS) bude povinné pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa zabezpečiť pre stravníkov v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o krajine pôvodu mäsa. Môže to byť na jedálnom lístku, na baneri, tabuli alebo inom oznámení.

 

Údaj o krajine pôvodu mäsa (bravčové, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny) získa ZŠS od dodávateľa a v rovnakom rozsahu túto informáciu poskytne spotrebiteľovi. Táto povinnosť sa nebude týkať polotovarov.

Za porušenie povinnosti neposkytnutia informácie o krajine pôvodu mäsa možno zariadeniu spoločného stravovania uložiť pokutu podľa závažnosti a okolností spáchania správneho deliktu.

PODROBNOSTI O OZNAČOVANÍ HOTOVÝCH POKRMOV USTANOVÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝ PRÁVNY PREDPIS MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA, O KTOROM VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAŤ.

Prijatým opatrením dosiahneme cieľ, zvýšenie podielu slovenského mäsa v školských jedálňach?


Ako túto povinnosť aplikovať v praxi?

Riešením by z nášho pohľadu bolo, keby postačovalo mať tieto údaje zverejnené na webovej stránke školy. Detto v dnešnej modernej dobe, kedy sa stáva našou povinnosťou (v záujme ochrany prírody) minimalizovať množstvo odpadu - i toho papierového.

diskusia k článku
Sanitačný program pre školské jedálne
Viera Slováková 17.4.2020

Prosím mohol by niekto poskytnúť vzor sanitačného programu pre školské jedálne ideálne vo wordovom súbore ďakujem

Re: Sanitačný program pre školské jedálne
13.5.2020

Vypracovaný sanitačný program pre zariadenia školského stravovania je súčasťou príručky Zásady správnej výrobnej praxe E-model HACCP, ktorú v roku 2013 vydalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.
Celú príručku si môžete stiahnuť zo stránky https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/.
 

Pridať komentár k článku
Naši partneri