Telefon: +421 918 660 200 | E-mail: info@jedalne.sk

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zorientujte sa v zmenách zákona o ochrane osobných údajov.

IMG_20180102_092423_HDR

Podľa §13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje len na základe osobitného zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Osobitným zákonom je zákon č. 245/2008 Z. z. ( ďalej Školský zákon). Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia podľa §11 školského zákona je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia.

„Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu 1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko - psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky, b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt). Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 7, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa zákona o ochrane osobných údajov.“

V praxi to znamená, že vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania, ktorý eviduje zápisné lístky stravníkov podľa §9 ods.1 písm. e) vyhlášky č.330/2009 o zariadení školského stravovania, je zároveň prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje podľa školského zákona.

Podľa §5 ods.6 zákona č. 596/2006 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o prijatí žiakov do školského zariadenia. Žiadny všeobecne záväzný predpis neukladá vydané rozhodnutia o prijatí stravníkov a zoznamy prihlásených stravníkov zverejňovať na verejne prístupnom mieste.

Zaujala vás téma? Máte k nej otázky? Chcete prispieť do diskusie? Napíšte svoju skúsenosť a podeľte sa s kolegyňami o to, ako zmenu Zákona o ochrane osobných údajov premietnete do praxe vy.

1148   |   3.5.2018
diskusia k článku

Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Pridať komentár k článku