+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

265 3.5.2018

Zorientujte sa v zmenách zákona o ochrane osobných údajov.

IMG_20180102_092423_HDR

Podľa §13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje len na základe osobitného zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Osobitným zákonom je zákon č. 245/2008 Z. z. ( ďalej Školský zákon). Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia podľa §11 školského zákona je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia.

„Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu 1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko - psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky, b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt). Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 7, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa zákona o ochrane osobných údajov.“

V praxi to znamená, že vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania, ktorý eviduje zápisné lístky stravníkov podľa §9 ods.1 písm. e) vyhlášky č.330/2009 o zariadení školského stravovania, je zároveň prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje podľa školského zákona.

Podľa §5 ods.6 zákona č. 596/2006 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o prijatí žiakov do školského zariadenia. Žiadny všeobecne záväzný predpis neukladá vydané rozhodnutia o prijatí stravníkov a zoznamy prihlásených stravníkov zverejňovať na verejne prístupnom mieste.

Zaujala vás téma? Máte k nej otázky? Chcete prispieť do diskusie? Napíšte svoju skúsenosť a podeľte sa s kolegyňami o to, ako zmenu Zákona o ochrane osobných údajov premietnete do praxe vy.

diskusia k článku
Odpoveď
Jedalne.sk 2.8.2019

Na zápisnom lístku stravníka nie je potrebné uvádzať súhlas so spracovaním osobných údajov.

„Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu 1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko- psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky, b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt) podľa osobitného zákona § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) - Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia.“

V prípade, že na zápisnom lístku vyžaduje zariadenie školského stravovania uvádzať osobné údaje nad rozsah údajov uvedených v školskom zákone (napr. číslo bankového účtu zákonného zástupcu), je potrebné vyžiadať písomný súhlas dotknutej osoby.

Vzor: Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov (v prípade vyžiadania čísla účtu)

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ/ZŠ, adresa zariadenia, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka v MŠ
Anna 1.8.2019
Je potrebné žiadať tento súhlas od rodiča aj v za jedáleň v MŠ, alebo stačí ten, ktorý žiadala riaditeľka MŠ. Ak áno, mohli by ste mi poslať vzor, ktorý by som mohla vypĺňať priamo na počítači? Ďakujem.
Pridať komentár k článku
Naši partneri