+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Príprava a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti

1389 24.4.2020

Ako vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku pri poskytovaní stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti v zariadeniach školského stravovania?

Čo je potrebné uvádzať v Krízovom pláne zariadenia školského stravovania?

Potrebujem vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku, keď už mám schválené v prevádzkovom poriadku stravovanie dôchodcov?

balená strava

Vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ) pri ohrození verejného zdravia zo dňa 3. apríla 2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19:

 • zakazuje prevádzku zariadení pre deti a mládež, vrátane zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku;
 • povoľuje prevádzku zariadení školského stravovania na prípravu a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti, ak tak rozhodne zriaďovateľ zariadenia.

Potreba vyňať zariadenia školského stravovania zo zákazu prevádzky vybraných zariadení vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek vedenia samospráv v Slovenskej republike o umožnenie poskytovania stravovania seniorom a sociálne znevýhodneným deťom jednotlivých obcí v tejto zložitej epidemiologickej situácii.

V súvislosti so zabezpečovaním stravy pre vybrané skupiny obyvateľov (seniori a sociálne znevýhodnené deti) možno toto opatrenie ÚVZ vnímať pozitívne. Problematické je však zacielenie opatrenia iba na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a nejednoznačný postup akým spôsobom sa má dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia identifikovať a preukazovať.

O ktoré deti sa jedná?

Za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považuje žiak, ktorý má vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo dieťa a žiak ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi školy.

Ak sa samospráva obce rozhodne poskytovať stravovanie seniorom a sociálne znevýhodneným deťom prostredníctvom školského stravovacieho zariadenia, je potrebné túto skutočnosť vopred konzultovať s príslušným RÚVZ.

Zariadenia školského stravovania môžu pripravovať a vydávať stravu pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti za dodržania nasledovných podmienok:

I. Pre seniorov:

Hotové pokrmy možno poskytovať len za podmienky, že budú porciované a balené do prenosných jednorazových nádob (plastových obalov) so zabezpečením rozvozu do miesta bydliska. Na rozvoz balených pokrmov je potrebné použiť termo izolačné nádoby pre zabezpečenie teplotného reťazca.

S ohľadom na epidemiologickú situáciu nie je možné hotové pokrmy vydávať do vlastných prepravných nádob. Pre zabezpečenie obmedzenia pohybu osôb nie je prípustné vydávať stravu v zariadení resp. v priestore pred zariadením školského stravovania.

Prevádzkovateľ (zriaďovateľ) zariadenia školského stravovania

 • oznámi príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ), že bude realizovať poskytovanie stravy pre seniorov;
 • určí spôsob prepravy stravy, zabezpečí dopravný prostriedok vyhradený len na prepravu stravy, jednorazový hygienicky bezpečný obalový materiál a termoporty;
 • zabezpečí ochranné hygienické prostriedky pre zamestnancov zariadenia školského stravovania - ochranné rúška, jednorazové rukavice, prostriedky na dezinfekciu rúk a dezinfekčné prostriedky;
 • pred zahájením tejto činnosti predloží príslušnému RÚVZ dodatok Prevádzkového poriadku, vypracovaný na aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19; súčasťou dodatku bude aj vypracovaný Krízový plán zariadenia školského stravovania.

Dodatok k prevádzkovému poriadku je potrebné vypracovať aj v prípade, ak už pôvodne schválený prevádzkový poriadok upravuje stravovanie dôchodcov.

Vedúca /riaditeľka zariadenia školského stravovania vypracuje dodatok k Prevádzkovému poriadku zariadenia školského stravovania s nasledovnými kritériami:

1. Preventívne opatrenia pre zamestnancov:

Kontrola aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov: (opísať spôsob)

 • meranie teploty pri príchode na pracovisko bezkontaktným teplomerom alebo si zamestnanec zmeria teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nenastúpi do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára;
 • v prípade zdravotných ťažkostí kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha- zamestnanec nenastúpi do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára;
 • z prípravy stravy budú vylúčení zamestnanci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo boli s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi.

Preškolenie zamestnancov:
Zamestnanci boli preškolení so zameraním na zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov:

 • vyhýbať sa úzkemu kontaktu s ľuďmi a akútnym respiračným ochorením;
 • skrátiť pobyt v priestoroch, s veľkým množstvom ľudí;
 • nosiť v priestoroch ochranné rúško;
 • často si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, používať dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;
 • povinné umývanie rúk zamestnancov pred odchodom z domu, po pri príchode do práce, po každom použití toalety, po prestávke a denných pracovných činnostiach, pred prípravou jedla a nápojov, pri prechode z nečistej prípravy pokrmov na čistú prípravu, pred a po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov;
 • nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby;
 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša;
 • pravidelne vetrať uzatvorené priestory.

Vedenie dokumentácie zo školenia zamestnancov o všetkých preventívnych opatreniach - evidencia HACCP F 15 (predložiť).

 

2. Preventívne opatrenia pre prípravu a výdaj stravy:

Úhrada za stravné lístky:

bezhotovostne na účet školskej jedálne, prípadne úhrada v hotovosti v papierovej obálke; úhrada v pokladni obecného úradu a pod..

Spôsob objednávania stravy:

cez internet, telefonicky na tel. číslo školskej jedálne.......................


Podmienky dodávania, príjmu a preberania tovaru:
Za preberanie tovaru zodpovedá vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania, v prípade neprítomnosti ho zastupuje.... - určiť osobu zodpovednú za preberanie tovaru;

Prijaté opatrenia pre zamedzenie prenosu ochorenia prostredníctvom kontaktu s obalom potravín:

 • obaly z potravín, ktoré je možné vybaliť, ihneď likvidovať do odpadu (krabice, fólie z veľkoobchodných balení);
 • chladený a mrazený tovar uskladniť do vyhradených chladiacich zariadení;
 • nenakupovať nebalené pečivo;
 • ovocie a zeleninu dôkladne umývať;
 • príjem potravín zaznamenať v evidencii HACCP F1

Zoznam dohodnutých dodávateľov, ktorí budú zabezpečovať dodávku potravín evidencia HACCP F17 (predložiť).


Príprava pokrmov:

 • prísne dodržiavanie zásad systému HACCP - dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, zabezpečený systém kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami;
 • pri vstupe do priestoru na prípravu pokrmov (do kuchyne) je vytvorená pracovná plocha na vybaľovanie potravín vydaných zo skladu pre zabránenie krížovej kontaminácie pracovných plôch v prevádzke;
 • vedenie dokumentácie HACCP.


Výdaj stravy a povinnosti zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie stravy:

 • spôsob balenia stravy pre rozvoz do jednorazových nevratných obalov a termopotrov;
 • spôsob prepravy stravy prepravným vozidlom určeným výhradne na prevoz stravy – (uviesť, kto prevádzkuje vozidlo- škola, zariadenie alebo obec);
 • kto zabezpečuje vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla;
 • vedenie evidencie HACCP F1B;

 

3. Preventívne hygienické opatrenia:

Sanitácia a dezinfekcia prevádzkových priestorov

 • denné vykonávanie sanitácie prevádzky podľa sanitačného programu systému HACCP;
 • zabezpečovanie dezinfekcie povrchov a pracovného náradia po každej vykonávanej činnosti;
 • druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, evidencia HACCP F11 (predložiť);
 • vedenie dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke.

Dodatok k prevádzkovému poriadku je potrebné vypracovať podľa podmienok zariadenia školského stravovania a podľa pokynov príslušného regionálneho úradu.

Súčasťou dodatku prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný Krízový plán zariadenia školského stravovania - viď vzor >>

 

II. Pre sociálne znevýhodnené deti:

Je možné pripravovať a podávať len suchú stravu formou napr. obložených bagiet. Podávanie suchej stravy sociálne znevýhodneným deťom sa zdôvodňuje z hľadiska epidemiologického rizika ako najmenej rizikové.

Pre prípravu a výdaj suchej stravy platí usmernenie uvedené v bode I. (pre seniorov) vrátane vypracovania prevádzkového poriadku a krízového plánu.

Otázna je opodstatnenosť obmedzenia vydávať deťom - na rozdiel od seniorov - iba suchú stravu. Suchá strava s vysokou pravdepodobnosťou nebude spĺňať požiadavky ohľadom nutričných hodnôt potrebných pre zdravý vývoj detí (obsah sodíka, tukov, vlákniny a i.).

Režijné náklady na prípravu a distribúciu suchej stravy pre vyššie uvedenú kategóriu detí, bude znášať zriaďovateľ. Opatrenie ÚVZ bližšie neuvádza, či potraviny použité na prípravu suchej stravy môžu byť hradené z dotácie na podporu stravovacích návykov detí a žiakov (dotácia 1,20€ na obedy zadarmo). Pre použitie dotácie nie je dodržaná zákonná podmienka- prítomnosť dieťaťa, žiaka na vyučovaní v škole.

Pýtali sme sa za VÁS na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR.

„V súvislosti s použitím dotácie na podporu stravovacích návykov detí v mimoriadnej krízovej situácii pripravuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny metodický pokyn s podmienkami použitia dotácie“.

Budeme vás ďalej informovať.

Ďakujeme, že nás sledujete a naďalej zasielate vaše otázky, ktoré aj nám pomáhajú, vieme čo vás zaujíma a my hľadáme odpovede.

zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/food">Food photo created by timolina - www.freepik.com</a>

diskusia k článku

Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Pridať komentár k článku
Naši partneri