Telefon: +421 918 660 200 | E-mail: info@jedalne.sk

PRIPOMIENKA TERMÍNU NOVEJ POVINNOSTI

 Mgr. Ľudmila Očenášová

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť pôvodcu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a potravinových olejov

bioodpad

Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti povinnosťou držiteľa - pôvodcu odpadu, ktorým je aj zariadenie školského stravovania ( školská jedáleň a výdajná školská jedáleň) je:

  1. viesť Evidenciu odpadov (§2 ) na vzore tlačiva v prílohe č.1 k vyhláške, ktoré slúži k priebežnému zaznamenávaniu množstva biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a potravinových olejov;
  2. podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (§ 3) za predchádzajúci kalendárny rok.

Ohlásenie podáva každoročne držiteľ odpadu - škola, ktorej súčasťou je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň na vzore tlačiva v prílohe č.2 k uvedenej vyhláške do 28. februára na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Spôsob vypĺňania tlačiva je uvedený v prílohe č.2.

Ak je škola, školské zariadenie bez právnej subjektivity (nemá vlastné IČO), ohlásenie podáva zriaďovateľ školského zariadenia.

Pri vzniku biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (BRKO) a potravinových olejov povinnosť hlásiť vznik odpadu a nakladanie s ním podáva každý bez ohľadu na ich množstvo.

747   |   5.2.2018