+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - TIP PARTNERA:

Vyberajte zariadenia, ktoré sú funkčné a uľahčia Vám prácu - od overených firiem, ktoré sú na trhu niekoľko rokov a ponúkajú komplexnú starostlivosť. To znamená kvalitnú ponuku, profesionálnu montáž, zaškolenie a záručný a pozáručný servis.

Peter KRIŠTOFIČ - obchodný reprezentant OMES spol. s r.o.

Označte si vo svojom kalendári 28. február! Je to kľúčový deň evidencie kuchynského odpadu !

1584 19.1.2020

Máte aktuálne tlačivo? Poznáte metodiku evidovania a ohlasovania odpadov?

odpady

Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti je povinnosťou držiteľa - pôvodcu odpadu, ktorým je aj vaše zariadenie školského stravovania ( školská jedáleň a výdajná školská jedáleň):

  1. Viesť Evidenciu odpadov (§2) vzniku množstva biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a potravinových olejov (BRKO) v zariadení školského stravovania. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá súvisle za určité časové obdobie - za zmenu, za mesiac - jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac na vzore tlačiva v prílohe č.1 vyhlášky. Evidenčný list odpadu sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov. Neoddeliteľnou súčasťou tejto evidencie sú doklady odberateľa odpadu resp. prepravcu o prevzatí BRKO (prepravný list, obchodný list,...).
  2. Podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (§ 3) za predchádzajúci kalendárny rok.

Kto podáva ohlásenie?

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva každoročne držiteľ odpadu - škola, ktorej súčasťou je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň na tlačive, ktorého vzor nájdete v prílohe č.2 vyhlášky.
Ak je škola, školské zariadenie bez právnej subjektivity (nemá vlastné IČO) ohlásenie podáva zriaďovateľ školského zariadenia. Za školskú jedáleň alebo výdajnú školskú jedáleň môže tlačivo podať po vzájomnej dohode aj sprostredkovateľ alebo obchodník, prepravca - zmluvný odberateľ odpadu. Pri BRKO a potravinových olejoch povinnosť hlásiť vznik odpadu a nakladanie s ním podáva každý bez ohľadu na ich množstvo.

 

Ako vyhotoviť ohlásenie?

Spôsob vypĺňania tlačiva je uvedený v prílohe č.2. Vyplnené tlačivo by malo obsahovať presne zaradený názov odpadu, jeho kategóriu, kód nakladania, kód činnosti a celkové množstvá odobratého odpadu za uplynulý rok. V tomto prípade hovoríme o druhoch odpadu 20 01 25 – jedlé oleje a tuky a 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

 

Kedy a kam poslať ohlásenie?

Termín na podanie tlačiva je 28. február. Podpísaný originál tlačiva je potrebné zaslať na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Z praxe vieme, že za nesplnenie ohlasovacej povinnosti ukladá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva - v prípade kontroly - právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu od 500,- eur.

Za záver pripomíname

Pre splnenie ohlasovacej povinnosti o vzniku odpadu za rok 2020, musíte už teraz viesť mesačne evidenciu o jeho vzniku. Evidované množstvá odpadu za jednotlivé mesiace sa musia rovnať súčtu odpadu za rok uvedené v ohlásení vzniku odpadu.

Vyhlášku č. 366/2015 platnú od 1. januára 2019 nájdete tu (link)

 

Zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background photo created by freepik - www.freepik.com</a>

diskusia k článku

Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Pridať komentár k článku
Naši partneri