Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

OSOBITNÝ SPÔSOB STRAVOVANIA DETÍ A ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ

Aké podmienky musia byť splnené pri donáške diétnych pokrmov do ZŠS? Ako postupovať pri intoleranciách a alergiách? Pripravili sme vzory potrebných dokumentov.

 

 

shutterstock_1383752843

Deťom predškolského veku a žiakom je možné individuálne donášať stravu do zariadenia školského stravovania vtedy, ak posúdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo posúdenie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore dokladuje, že zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka vyžaduje osobitné stravovanie v súlade s §8 ods.3 písm. b) vyhlášky č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

1. Donáška diétnych pokrmov do zariadenia školského stravovania

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiakapísomne, podaním zápisného lístka stravníka na osobitné stravovanie (vzor č.1) požiada o zabezpečenie diétneho stravovania formou individuálnej donášky diétnych pokrmov do zariadenia školského stravovania.

K zápisnému lístku doloží písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa/žiaka vyžaduje osobitné stravovanie podľa stanovenej diagnózy. Zároveň písomne požiada o vyplatenie dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa podľa §4 ods.6 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ktoré nemá vhodné pracovné podmienky pre prípravu diétnych jedál

 • umožní pre dieťa alebo žiaka individuálnu donášku diétnych pokrmov do zariadenia školského stravovania;
 • vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa/žiaka do školského zariadenia s uvedením spôsobu poskytovania diétneho stravovania formou individuálnej donášky diétneho jedla zákonným zástupcom (vzor č.2).
 • pri individuálnej donáške diétneho jedla stanoví spôsob vyplatenia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania

 • vypracuje prevádzkový poriadok, v ktorom uvedie spôsob zabezpečenia diétneho stravovania,„diéta zabezpečená individuálnou donáškou zákonným zástupcom stravníka“;
 • vypracuje prílohu k prevádzkovému poriadku s popisom manipulácie s donesenými pokrmami (vzor č.3);
 • prevádzkový poriadok predloží na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva;
 • vyžiada od zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka Informovaný súhlas (vzor č.5), že zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť donesených pokrmov do školského zariadenia, za ich nutričnú a energetickú hodnotu;
 • písomne poverí a poučí zamestnanca zariadenia školského stravovania o manipulácii s donesenými pokrmami;
 • zodpovedá za dodržiavanie zásad Správnej výrobnej praxe a systému HACCP.

Poverený zamestnanec zariadenia školského stravovania (vzor č.6)

 • pri skladovaní, zohrievaní a podávaní individuálne donesených diétnych pokrmov dodržiava zásady Správnej výrobnej praxe a systému HACCP pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti podávaných pokrmov,
 • vedie požadovanú evidenciu príručky HACCP v prílohe č.1 F8A a doplnenú evidenciu F7C (vzor č. 4)

2. Vylúčenie intolerantných potravinových komodít zo stravovania

Ak zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom odbore vylučuje konzumáciu určených potravín (intolerancia, alergia) vyžaduje dieťa osobitný spôsob stravovania.

2.1 Vylúčenie mlieka a mliečnych výrobkov

Zákonný zástupca dieťaťa /žiakaprostredníctvom zápisného lístka na osobitné stravovanie uvedie, že zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka vyžaduje osobitné stravovanie. K zápisnému lístku doloží písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa/žiaka vyžaduje osobitné stravovanie podľa stanovenej diagnózy.

Pri indikovanej laktózovej intolerancii – neznášanlivosť laktózy (mliečny cukor), je dôležité vedieť koľko mlieka a mliečnych výrobkov dieťa toleruje. Tolerancia množstva mlieka a mliečnych výrobkov je individuálna. Syry, maslo, jogurty, smotana, ktoré sú dennou súčasťou prípravy pokrmov, sú zvyčajne tolerované dobre. Ak sa intolerancia týka len mlieka na pitie, je možné poskytovať dieťaťu na pitie bezlaktózové mlieko alebo iný vhodný nápoj s Informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Pri alergii na mlieko - neznášanlivosť bielkoviny kravského mlieka, dieťa nemôže konzumovať kravské mlieko v akejkoľvek forme (ani v jedle). Neodporúča sa pripravovať pokrmy v zariadení školského stravovania bez použitia mlieka a mliečnych výrobkov. Pri alergii na mlieko a mliečne výrobky sa odporúča vydať rozhodnutie o individuálnej donáške stravy do zariadenia školského stravovania.

2.2 Vylúčenie ostatných potravinových alergénov

Pri potravinovej alergii je potrebné nežiaduci alergén vylúčiť z jedálneho lístka. V spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa je možné dieťaťu poskytovať kombinované stravovanie podľa vopred dohodnutých podmienok (informovaný súhlas). V stravnom dni, keď nie je možné potravinový alergén vylúčiť z pripravovaného pokrmu v školskej jedálni, zákonný zástupca zabezpečí stravovanie dieťaťu individuálnou donáškou.

Pri diétnom a osobitnom spôsobe poskytovania stravovania je veľmi dôležitá vzájomná spolupráca zamestnancov zariadenia školského stravovania so zákonnými zástupcami detí a žiakov a pedagogickými zamestnancami!


Prinášame Vám vzory dokumentov. Upravte si ich na svoje potreby, prípadne skonzultujte s RÚVZ, zriaďovateľom, či príslušným okresným úradom (metodičkou pre školské stravovanie).

Vzor č. 1 Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie
Vzor č. 2 Rozhodnutie o prijatí dieťaťa/žiaka na stravovanie
Vzor č. 3 Systém zabezpečenia osobitného stravovania formou individuálnej donášky pokrmov
Vzor č. 4 Regenerácia a výdaj donesených pokrmov
Vzor č. 5 Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
Vzor č. 6 Určenie povinností a zodpovednosti zamestnancov školskej jedálne pri individuálnej donáške diétnych pokrmov

296   |   2.10.2019
diskusia k článku

Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Pridať komentár k článku