+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ
Máte otázky? Prinesieme Vám odpovede priamo z praxe.

Problematika školskej jedálne je veľmi obsiahla a navyše sa nám v nej stále niečo mení. Ako si s tým poradiť v praxi?
Pripravujeme pre vás odpovede na najčastejšie otázky a situácie, na ktoré v praxi narážate.

Máte otázky ku: navýšeniu porcií mäsa pre dospelých, verejnému obstarávaniu na potraviny alebo na technologické vybavenie jedálne, hygienickým požiadavkám na školskú jedáleň alebo inej oblasti školského stravovania?

Napíšte nám, s čím si nie ste istí, čo Vám nie je jasné, čo Vás trápi a my sa Vám pokúsime priniesť odpovede, a to ako formou workshopov na pripravovaných marcových konferenciách, tak formou online webinárov.

Poslať otázku

Finančné pásma pre školské stravovania s účinnosťou od 1.1.2023

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) nájdete TU (zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/25175.pdf)

Odpustenie príspevku na stravovanie pre deti a žiakov z domácností v hmotnej núdzi

2159 4.1.2023

Vzťahuje sa odpustenie príspevku aj na dieťa materskej školy?

Kto, v prípade odpustenia príspevku na stravovanie, uhradí náklady na prípravu stravy?

1,2€

Je zriaďovateľ (orgán miestnej štátnej správy v školstve, obec a samosprávny kraj) povinný odpustiť príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady, ak o to plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka a dieťaťa v hmotnej núdzi požiada?

Novelou zákona č. 415/2021 Z. z. bol s účinnosťou od 1.1.2022 zmenený a doplnený zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Napriek tomu, že novelizovaný školský zákon je platný už rok, doplnené ustanovenie v §140 ods.11 týkajúce sa zariadení školského stravovania, našlo uplatnenie až navýšením finančných pásiem pre školské stravovanie.

Podľa § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. „Príspevok podľa odseku 8 a 10 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti podľa osobitného predpisu.“.

Z uvedeného vyplýva, že po predložení písomnej žiadosti člena domácnosti , ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, dieťa a žiak príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady neuhrádza.

Ustanovenie § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. sa vzťahuje:

  • na deti a žiakov škôl alebo školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve (regionálny úrad školskej správy), a spĺňajú podmienky podľa daného ustanovenia, teda sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • na deti a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, pokiaľ spĺňajú podmienky podľa tohto ustanovenia, sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Pokiaľ dieťa alebo žiak spĺňa podmienky podľa § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z., tak zriaďovateľ (orgán miestnej štátnej správy v školstve, obec alebo samosprávny kraj) je povinný príspevok na stravovanie (potraviny a režijné náklady) odpustiť po písomnej žiadosti žiaka alebo zákonného zástupcu. V takomto prípade náklady na stravovanie detí a žiakov, ktorým bol príspevok odpustený, uhrádza v plnej miere zriaďovateľ.

Ak stanovená výška finančného limitu na nákup potravín presahuje poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo žiaka („dotácia na stravu 1,30€“), je zriaďovateľ povinný aj tento rozdiel pre deti a žiakov v hmotnej núdzi odpustiť.

Príklad:

Úhrada nákladov na nákup potravín pre deti a žiakov v „HN“ podľa 1.pásma:

Podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. „Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“.

Postup podľa ustanovenia § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. sa vzťahuje ako na zriaďovateľa, ktorým je orgán miestnej štátnej správy, tak aj na zriaďovateľa, ktorým je obec alebo samosprávny kraj. Z dôvodu, že práve ustanovenie § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. upravuje spôsob určenia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady zriaďovateľom (obec alebo samosprávny kraj), pričom tieto príspevky sa neuhrádzajú podľa § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.

Tento výklad vyplýva aj z dôvodovej správy k zákonu č. 415/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v ktorej je uvedené „Všetci zriaďovatelia konsenzuálne aplikujú odpustenie príspevku pre deti v hmotnej núdzi, čím podporujú sociálny rozmer pri vzdelávaní týchto detí a naplnenie daného ustanovenia.“.

  

Podľa § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. „Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením“.

 

Poskytnuté informácie v článku vychádzajú zo stanoviska Sekcie legislatívno-právnej, odbor legislatívy, MŠVVaŠ SR k ustanoveniu §140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon).

Naši partneri