+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Aby sme vám uľahčili prácu, pripravujeme pre vás praktické vydanie nových noriem.

Vážené kolegynky, vážení kolegovia, ktorí čakáte na dodanie noriem, prosíme vás o trpezlivosť.
Veľmi sa ospravedlňujeme, že nám to tak trvá, ale neustále nachádzame chyby.
Napr.
18.015 Hrachová kaša, kde je v technologickom postupe uvedené - podávame s udeným m
äsom. Udené mäso bolo ale vyradené.
A pretože Vám nechceme dodať chybné materiály, konzultujeme s odborníkmi a opravujeme.

Ďakujeme vám za pochopenie a trpezlivosť.
Vaša redakcia Jedálne.sk

Ešte ste si neobjednali? Kúpte si praktickú sadu noriem pod  Vianočný stromček :-)

Ďalšie informácie >>

Nový školský rok, staré problémy. Aký je normatív zamestnancov na počet prijatých stravníkov?

616 27.10.2021

„Ako si vypočítať počet kuchárov podľa stravníkov?
Ktorý predpis stanovuje počet zamestnancov v školskej jedálni?“

Toto sú najčastejšie otázky, ktoré nám do redakcie zasielate na začiatku školského roka.

Kuchárka shutterstock_1306637515

Stáva sa pravidlom, že ak zamestnávatelia zvažujú podniknúť kroky k šetreniu finančných prostriedkov, hľadajú rezervy práve v školských jedálňach.

Pri zabezpečovaní stravovania detí a žiakov sa však neustále zdôrazňuje kvalita nutrične vyvážených jedál so zachovaním ich zdravotne bezpečnej prípravy.

Ako to dosiahnuť, ak v školskej jedálni nie je zabezpečený dostatok kvalifikovaných, odborných zamestnancov?

V prílohe č.2 k vyhláške č.330/2009 Z.Z. je uvedený - ODPORÚČANÝ POČET ZAMESTNANCOV, t.j. stanovený základ, od ktorého sa počet zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov stanovuje. Aj keď je uvedený „odporúčaný“ počet, to neznamená, že sa nemá dodržať. Ide o prepočítaný počet zamestnancov, ktorí sú schopní zabezpečiť požiadavky na výrobu, prípravu a výdaj jedál, ale aj hygienické požiadavky podľa zásad správnej výrobnej praxe. A práve z dôvodu nedostatočného počtu zamestnancov vznikajú nedostatky v oblasti dodržiavania hygieny priestorov a výrobných zariadení, čím školská jedáleň nespĺňa atribúty zdravotne bezpečnej prevádzky.

Príklad:

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ poskytuje stravovanie v jednozmennej prevádzke žiakom a zamestnancom základnej školy, deťom a zamestnancom materskej školy, ktorej výdajňa sa nachádza na inom výdajnom mieste. Ďalej poskytuje doplnkové stravovanie pre určitý počet žiakov (desiaty) a stravovanie iným fyzickým osobám. Okrem stravovania, školská jedáleň zabezpečuje plnenie celospoločenských programov zdravia (školské mlieko a školské ovocie).

Počet prijatých stravníkov:

Obed: žiaci ZŠ 325, zamestnanci ZŠ 32, deti MŠ 63, zamestnanci MŠ 6, iné fyzické osoby 21
= spolu 447.

Desiata: žiaci ZŠ 25, deti MŠ 63= spolu 88

Olovrant: deti MŠ 60

Celospoločenské programy zdravia: 430 žiakov ZŠ, 63 detí MŠ= spolu 493

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni podľa prílohy č.2 a č.4 vyhlášky o zariadení školského stravovania stanovuje pre prípravu a výdaj stravy 8,1 zamestnancov kuchyne, 1 riaditeľ/vedúci.

Ak je realizovaný program školské mlieko a školské ovocie cez školskú jedáleň, počet sa zvyšuje o 1 zamestnanca podľa počtu detí a žiakov zapojených do programu ( 493 je počet všetkých detí a žiakov školy).

Naši partneri