+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Novinky vo Výkaze o zariadení školského stravovania škol

933 7.1.2021

Tak ako každý rok, aj tento začíname spracovaním štatistického výkazu o zariadení školského stravovania.

Čakajú nás novinky pri zadávaní údajov.

Deti obedujúce

Výkaz o zariadení školského stravovania Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 nájdete na stránke:

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr/skolmsvvs-sr-17-01.html?page_id=10004

Údaje za každé zariadenie školského stravovania zaradené do siete škôl a školských zariadení SR je potrebné zadať prostredníctvom WEB APLIKÁCIE, ktorá je spustená od 5.1.2021. Spôsob vyplňovania a spracovania výkazu je uvedený v Metodickom pokyne pre vyplňovanie štatistického výkazu o zariadení školského stravovania.

Novinka pri zadávaní údajov

Vzhľadom k tomu, že zmenou legislatívy pri realizácii programov „ školské mlieko a školské ovocie“ sa školy a školské zariadenia od nového školského roka nezapojili do plnenia týchto programov, pre aktuálne zisťovanie je potrebné zadať údaje nasledovne:

V časti II. Výkony a kapacita, Celospoločenské programy podpory zdravia CPPZ

  • školský mliečny program v riadku 0208 uvediete 1 (áno), len v tom prípade, ak ZŠS program realizuje aj k 31.12.2020;
  • ovocie a zelenina do škôl v riadku 0209 uvediete 1, len v tom prípade, ak tento program realizuje aj k 31.12.2020.

Príklad:

Ak zariadenie školského stravovania realizovalo CPPZ v prvom polroku 2020 a od septembra 2020 sa do programov nezapojilo, k 31.12.2020 program nerealizuje uvedie 0 (nie).

Vyplnený a vytlačený výkaz je potrebné zaslať do 26.1.2021 na adresu odboru školstva príslušného Okresného úradu v sídle kraja.

Naši partneri