Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

NOVÉ FINANČNÉ PÁSMA PRE ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. podpísala nové finančné pásma s účinnosťou od 1. septembra 2019.

holčička

Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej webovej stránke informácie o nových finančných pásmach pre školské stravovanie:

 

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.


Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo sa určuje jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov (zamestnanci a iné fyzické osoby) okrem stravníkov s diétnym stravovaním a žiakov športových škôl.

 

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01. 09. 2019

Materská škola

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 2 do 6 rokov

1. pásmo

0,41

0,34

0,80

0,23

0,50

2,28

2. pásmo

0,44

0,36

0,85

0,24

0,53

2,42

3. pásmo

0,46

0,38

0,90

0,26

0,56

2,56

 

Základná škola

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 6 do 11 rokov

1. pásmo

0,56

0,46

1,08

0,31

0,68

3,09

2. pásmo

0,59

0,49

1,15

0,33

0,72

3,28

3. pásmo

0,62

0,52

1,21

0,35

0,76

3,46

 

Základná škola

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 11 do 15 rokov

1. pásmo

0,60

0,50

1,16

0,33

0,73

3,32

2. pásmo

0,63

0,53

1,23

0,35

0,77

3,51

3. pásmo

0,67

0,56

1,30

0,37

0,82

3,72

 

Stredná škola

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Spolu

od 15 do 19 rokov

1. pásmo

0,65

0,54

1,26

0,36

0,79

3,60

2. pásmo

0,69

0,57

1,33

0,38

0,84

3,81

3. pásmo

0,73

0,60

1,41

0,40

0,89

4,03

 

1. Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského stravovania okrem zariadení školského stravovania pri spojených materských a základných školách môže byť finančné pásmo pre stravníkov detí materských škôl o 1 stupeň vyššie ako pre stravníkov žiakov základnej školy s oddeleným vedením dokumentácie - stravného listu.

 

2. Podľa ods. 8 a 9 §140 a ods. 4 a 5 §141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.

 

3. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.

 

ZDROJ: www.minedu.sk

4781   |   10.4.2019
diskusia k článku

Rozdielne finančné pásma v ZŠ s MŠ

Alena  |   7.6.2019
Dobrý deň, správne to chápem, že v ZŠ s MŠ môže byť napr. pre MŠ 2. pásmo a pre ZŠ 1.? Je to potom v rozpore s informáciou na www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/, ktorá hovorí, že sa určuje jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov okrem diétnych a žiakov športových škôl. Ak áno, potom ale nemôže nastať opačná situácia, že MŠ bude v 1. pásme a ZŠ v 2.? Ďakujem za odpoveď.
Zareagovat na komentář >

NOVÉ FINANČNÉ PÁSMA

Vedúca ŠJ  |   10.4.2019
Dobrý deň. Keď porovnám finančné pásmo 5. Základné školy s novým finančným pásmom 2. Tak mi vychádza že stravníci 6-11 rokov majú podlľa nového o 0,01 € stravu lacnejšiu (pásmo 5.- 1,16 € - pásmo 2. - 1,15 €) a stravníci 11-15 rokov o 0,01 € stravu drahšiu (pásmo 5.- 1,22 € - pásmo 2. - 1,23 €) a stravníci 15-19 rokov nemajú zmenu (pásmo 5.- 1,33 € - pásmo 2. - 1,33 €). Podľa akých výpočtov má prvému stupňu zlacnieť strava o jeden cent a druhému zdražieť o jeden cent? Ďakujem za vysvetlenie, nakoľko sa rodičia isto na túto zmenu budú pýtať a aby som im to vedela vysvetliť.
Zareagovat na komentář >

Nové FP

Silvia Tokárová  |   10.4.2019
Vážená pani vedúca, nové finančné pásma nie je možné porovnávať. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR nastáva komplexná zmena financovania nákladov na potraviny na výrobu jedného jedla v školskom stravovaní. Pri výpočtoch bola zohľadnená najmä dotačná finančná schéma príspevku zo štátneho rozpočtu na každé dieťa a žiaka školy v sume 1,20 EUR a zároveň predpokladaný nárast stravníkov v jednotlivých vekových kategóriách. Na finálnu sumu mali vplyv taktiež objektívne vplyvy aplikačnej praxe počas účinnosti citovaného zákona od 01. 01. 2019 a cieľom bolo dotovanú sumu zo štátneho rozpočtu v plnom rozsahu využiť na skvalitnenie stravovania detí a žiakov počas ich pobytu v škole a nie na bežné výdavky, ktoré sú zohľadnené vo financovaní z podielových daní.
Zareagovat na komentář >
Pridať komentár k článku