Telefon: +421 918 660 200 | E-mail: info@jedalne.sk

EXKLUZÍVNE: POLOŽTE OTÁZKU EXPERTKE NA ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Exkluzívne pre Jedalne.sk Vám bude celý tento týždeň odpovedať Ing. Silvia Tokárová, odborný garant PRVEJ ASOCIÁCIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA (AŠKOS) k problematike mediálne označenej ako "obedy zadarmo".

 

Konferencia - diskutujúci

PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA (AŠKOS) tak pokračuje v odbornej diskusii na tému Školské stravovanie dnes a zajtra, ktorá sa vo februári 2019 zrealizovala v každom krajskom meste. Cieľom bolo komplexne predstaviť problematiku, priniesť konkrétku ukážku dobre zrealizovanej aplikačnej praxe, ponúknuť kvalitnú odbornú diskusiu za účasti kompetentných ministerstiev, Regionálnych úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. A zodpovedať každú otázku, ktorú účastníci diskusie položia.

NIE SÚ TO OBEDY ZADARMO! Je to dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Odporúčame Vám webovú stránku MPSVaR SR, kde nájdete dôsledne vypracované odpovede na tieto otázky:

1. Ako postupovať pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacích návykov dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“), ak sú dieťa alebo žiak odkázané zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie, ale zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétnu stravu? Je postačujúce posúdenie od všeobecného lekára? Akú diagnózu akceptovať? Kto a akým spôsobom dotáciu na stravu poskytne v takýchto prípadoch rodičovi?

2. Ako postupovať v prípade, ak rodič neodhlási dieťa zo stravy v deň, kedy sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania? Poskytne sa za tento deň dotácia na stravu?

3. Ako postupovať, ak dieťa, ktoré sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, je na základe jeho zdravotného stavu lekárom – špecialistom odkázané na diétne stravovanie a rodič mu diétnu stravu pripraví doma a prinesie na konzumáciu v rámci obeda do materskej školy? Poskytne sa v tomto prípade dotácia na stravu?

4. Ako postupovať, ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu (obed a iné jedlo napr. desiatu) v celkovej sume napr. 1,18 eura? Čo s rozdielom 0,02 eura do celkovej sumy dotácie 1,20 eura?

5. Ako postupovať, ak dieťa navštevuje materskú školu len dopoludňajších hodinách a je mu počas výchovno-vzdelávacej činnosti poskytovaná len desiata? Poskytne sa v tomto prípade dotácia na stravu?

6. Ako postupovať v prípade, že zariadenie školského stravovania nie je kapacitne vybavené na zabezpečenie poskytnutia obeda všetkým deťom?

7. Čo sa na účely poskytnutia dotácie na stravu myslí pod termínom „iné jedlo“?

8. Je možné poskytnutie dotácie na stravu aj žiakom internátnych škôl?

9. Je možné poskytnúť dotáciu na stravu aj na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a ktoré od septembra nenastúpi do prvého ročníka základnej školy, ale bude opakovane navštevovať posledný ročník materskej školy alebo na dieťa, ktoré opakovane navštevuje posledný ročník materskej školy?

10. Ktoré doklady podľa § 8a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sú prílohou k žiadosti v prípade, ak je žiadateľom občianske združenie?

11. Je potrebné deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a sú v hmotnej núdzi uvádzať do prílohy v zozname detí?

12. V žiadosti v časti B počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) sa uvádza počet detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo počet všetkých detí vo veku 5 rokov, ktoré navštevujú materskú školu?

13. Ak posledný ročník materskej školy navštevujú deti, ktoré neodoberajú obed, je potrebné tieto deti započítať do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona?

14. Na tlačive Zoznam detí v HN a ŽM sa uvádza údaj celkový počet detí v školskom zariadení. Započítavajú sa do tohto počtu aj deti v poslednom ročníku MŠ, deti z  DeD (od 1.1.2019 ide o Centrá pre deti a rodiny) a deti v zahraničí?

15. V prípade, ak žiadateľ je zriaďovateľom viacerých MŠ a ZŠ je potrebné do 10.01.2019 k žiadosti predložiť časť B aj pre ZŠ, ktorú nenavštevujú deti, žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima?

16. Do akého termínu je potrebné predložiť úradu časť B žiadosti v prípade, ak by takéto zariadenie začali navštevovať deti žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima?

17. V prípade spojenej ZŠ s MŠ je potrebné k žiadosti o dotáciu na stravu priložiť samostatne zoznam detí v MŠ a samostatne zozname detí v ZŠ?

18. Je možné poskytnúť dotáciu na stravu v prípade, ak výchovné zariadenie poskytuje deťom suchý obed?

19. Do akého dňa v mesiaci je potrebné úradu oznámiť prírastok detí žijúcich v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima?

20. V prípade spojenej školy internátnej sa predkladá časť B iba raz alebo pre každú základnú školu a materskú školu samostatne?

21. Od januára 2019 bude dotácia na stravu poskytovaná v hodnote 1,20 eura aj pre deti navštevujúce základnú školu, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima?

22. Ako postupovať v prípade, ak jedno výchovné zariadenie – MŠ má 5 elokovaných pracovísk (každá z týchto MŠ má však svoje EDUID ). Musia si podať časť B žiadosti o dotácie na každé elokované pracovisko, alebo stačí podať časť B žiadosti len na tú jednu centrálnu MŠ?

23. Ako postupovať v prípade, že zriaďovateľ školy (materskej školy, základnej školy) je fyzická osoba – nepodnikateľ?

Odpovede nájdete tu: ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Mimoriadne dôležitá je súčinnosť zriaďovateľ - škola - školská jedáleň - rodič - stravník. A aj odborná diskusia ukázala, že ešte pár otázok je potrebné spoločne doriešiť. 

PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA (AŠKOS) aktívne pracuje na dokumentácii, ktorá bude obsahovať vzorové materiály, prípadové štúdie s príkladmi aplikačnej praxe a legislatívne možnosti v rámci Zákona o dotáciách. Predpoklad dostupnosti materiálu je koniec marca - začiatok apríla 2019.

Nech sa páči, Vaše otázky pre Ing. Tokárovú k aplikácii Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v školskom stravovaní môžete klásť priamo v diskusii pod týmto článkom.

  

  

1350   |   25.2.2019
diskusia k článku

Obedy zadarmo

Ing. Eva Vargová  |   1.3.2019
Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadne obedov zadarmo: Pre predškolákov a deti HN dostávame dotáciu 1,20 €, kedže sme v 2. finančnom pásme, z uvedenej sumy sa nám ostávajú nejaké centy, podľa vekových kategórií je to rôzne. Čiastočná úhrada od rodičov činí 0,05 € na 1 obed, podľa platného VZN. Chcem sa opýtať: môžeme 0,05 € vyberať aj naďalej od rodičov detí, na ktoré príde dotácia 1,20 € ? Uvediem príklad: podľa fin.pásma majú predškoláci a deti HN v materskej škole platiť 1,12 € za potraviny a 0,05 € za čiastočnú úhradu režijných nákladov. Dotácia je 1,20 €. Môžeme vyberať naďalej vyberať 0,05 € v zmysle platného VZN) od rodičov pre skupinu detí na ktoré dostávame dotáciu 1,20 € alebo nie? E.Vargová
Zareagovat na komentář >

obedy zadarmo

silvia tokárová  |   1.3.2019
VZN prijaté mestom /obcou by malo byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po nadobudnutí platnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR je výška dotácie 1,20 EUR na stravovanie. Pokiaľ si zachováte pôvodné FP je doplatok od rodičov nadbytočný a to z dôvodu, že zostatok , ktorý Vám zostáva po odpočítaní nákladov na potraviny je možné použiť aj na režijné náklady,ale len na školskú jedáleň. Pokiaľ sa zriaďovateľ rozhodne, že bude aj naďalej vyberať od rodičov doplatok na prevádzku školskej jedálne, tak je tento postup podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oprávnený.
Zareagovat na komentář >

Obedy ani zadarmo

Filipova  |   27.2.2019
Dobrý deň pani Ing.Tokárová, dozvedela som sa, že sú rodičia, ktorí nechcú ani " zadarmo" obedy .Zatiaľ viem o prípade , keď dieťa navštevuje ZŠ. Ako postupovať, ak v zozname dochádzky školy bude, ale na obedy nechce chodiť.Ďakujem za odpoveď .Filipova
Zareagovat na komentář >

Obedy ani zadarmo

silvia Tokárová  |   27.2.2019
Žiak školy, ktorý bude prítomný na výchovno-vzdelávacom procese ale nebude prihlásený a prijatý na stravovanie nespĺňa podmienku podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR a tým nemá nárok na dotáciu na stravovanie. V sumárnom výkaze počtu žiakov na ktorých sa žiada dotácia nebude figurovať.
Zareagovat na komentář >

donáška stravy pri diétnom stravovaní a dotácia

Anka Borošková/ Anka  |   25.2.2019
Dobrý deň pani Tokárová, chcem si potvrdiť či som dobre pochopila k diétnemu stravovaniu keď ŠJ nepripravuje diétnu stravu - dotácia sa vypláca na účet len tomu zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré doloží potvrdenie o diéte ktoré pozná školské stravovanie t.j. šetriaca, diabetická a bezlepková. Pre iný druh diét dotácia neprináleží? A druhý dotaz: ak si dieťa nosí stravu na základe posúdenia odborného lekára - špecialistu, ale nemá ani jednu z 3 diét ktoré pozná školské stravovanie (má napr. anitihistamínovú détu, alebo intoleranciu na niektoré potraviny, alebo fenylketonúriu). Stravu si môže nosiť, ale predškolákovi dotácia nepatrí, keďže má iný druh diéty ako pozná šk. stravovanie?? A ktoré diéty považujete za šetriace diéty??? Vopred ďakujem Anka
Zareagovat na komentář >

Donáška stravy pri diétnom stravovaní a dotácia

Silvia Tokárová  |   25.2.2019
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR všeobecne záväzné právne predpisy platné pre oblasť školského stravovania zostávajú nedotknuté. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ zriaďovateľ nezabezpečuje diétne stravovanie pre deti a žiakov v zariadení školského stravovania a to diéty podľa Metodiky princípov aplikácií k MSN a receptúram pre školské stravovanie t.j. pre celiatikov, diabetikov a šetriacu diétu, tak zákonnému zástupcovi dieťaťa prepláca dotáciu po preukázaní sa stanoviskom od odborného lekára. Ďalšie podmienky pre iné varianty diétneho systému stravovania okrem vyššie uvedených napr. formou donášky diétneho jedla zákonným zástupcom do zariadenia školského stravovania budú predmetom operatívnej konzultácií so zástupcami MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorú I.AŠKOS iniciovala. Šetriaca diéta je určená pre chorých pri rôznych poruchách tráviaceho traktu, funkčných poruchách žalúdka, pri chronických ochoreniach žlčníka a pankreasu. Je ľahko stráviteľná, energeticky a biologicky hodnotná, výber potravy a technológia prípravy má šetriaci charakter. Odporúčaná technologická úprava pokrmov varenie, dusenie. Všetky pripravené jedlá musia mať mäkkú konzistenciu. Odporúča sa úprava jedál mletím a pasírovaním.
Zareagovat na komentář >

Dotácia na diétne stravovanie

Mihaľová  |   25.2.2019
Dobrý deň, mohli by ste, prosím, konzultovať s pracovníkmi MPSVaR aj možnosť poskytnutia dotácie formou fin. príspevku rodičom aj pre iné druhy diétneho stravovania potvrdeného odborným lekárom, než sú tie 3 uvedené diéty? Mohlo by stačiť len potvrdenie odborným lekárom? Ak budeme vymenúvať konkrétne diéty, tak riskujeme, že "nezachytíme" všetko. Vopred ďakujem za odpoveď.
Zareagovat na komentář >

Dotácia na diétne stravovanie

Silvia Tokárová  |   25.2.2019
Zástupcovia I. AŠKOS pripravujú rokovanie s MPSVa R SR v najbližších dňoch, jednou z tém bude aj rozšírenie dotácie pre ďalšie druhy diét, ktoré sa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a ÚVZ SR budú môcť zákonným zástupcom preplácať v prípade, ak zriaďovateľ takýto druh diéty v školskom stravovaní nezabezpečí. O výsledkoch rokovania budete informované/í na stránke I. AŠKOS a www.jedalne.sk.
Zareagovat na komentář >

Žiadanie zálohy od rodičov

Mihaľová  |   25.2.2019
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď ohľadom zálohy od rodičov (na OS odznela rada pýtať si zálohu o výške približne 20 eur). Môže byť táto záloha ako povinná súčasť zápisného lístka? To znamená, že ak rodič vyplní a podpíše zápisný lístok, ale zálohu neuhradí, bude tento neplatný. Ide o to, že problémoví rodičia na TA veľakrát nechodia. Informácie môžu byť poslané aj domov po dieťati, ale možno to ten rodič len mechanicky podpíše. Zápisný lístok vyplní, podpíše, ale 20 eur neuhradí a nebude uhrádzať ani neodhlásené a neprevzaté obedy. Ak bude záloha povinnou súčasťou zápisného lístka, mohlo by to odfiltrovať časť neserióznych záujemcov. V prípade ŠJ s nedostatkom priestorov je žiadúce riešiť zápisný lístok + zálohu už v tomto šk. roku, aby zisťovanie záujemcov o stravovanie bolo záväzné, nielen orientačné. Bude to takto v poriadku? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom M. Mihaľová
Zareagovat na komentář >

Zálohy od rodičov

Silvia Tokárová  |   25.2.2019
Podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov spôsob úhrady a výšku príspevku na stravovanie určí zriaďovateľ VZN. Následne sa tieto podmienky uvedú v zápisnom lístku stravníka príslušného zariadenia školského stravovania vrátane tzv. vratnej zálohovej platby zákonného zástupcu za stravovanie. Termín informovania zákonných zástupcov o podmienkach stravovania explicitne všeobecne záväzné právne predpisy neupravujú a môže si ich upraviť riaditeľ školy podľa vlastných podmienok v prevádzkovom poriadku zariadenia školského stravovania podľa § 3 ods.5 písm. a) vyhlášky č. 330/2009 z. z. o zariadení školského stravovania.
Zareagovat na komentář >
Pridať komentár k článku