+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Aby sme vám uľahčili prácu, pripravujeme pre vás praktické vydanie nových noriem.

Vážené kolegynky, vážení kolegovia, ktorí čakáte na dodanie noriem, prosíme vás o trpezlivosť.
Veľmi sa ospravedlňujeme, že nám to tak trvá, ale neustále nachádzame chyby.
Napr.
18.015 Hrachová kaša, kde je v technologickom postupe uvedené - podávame s udeným m
äsom. Udené mäso bolo ale vyradené.
A pretože Vám nechceme dodať chybné materiály, konzultujeme s odborníkmi a opravujeme.

Ďakujeme vám za pochopenie a trpezlivosť.
Vaša redakcia Jedálne.sk

Ešte ste si neobjednali? Kúpte si praktickú sadu noriem pod  Vianočný stromček :-)

Ďalšie informácie >>

Dotácie na podporu stravovacích návykov detí v čase letných prázdnin. Áno alebo nie?

1003 14.6.2021

Môže škola použiť „ušetrené“ dotácie na obedy zadarmo, pripravované v školskej jedálni, aj počas letných prázdnin?

Ktoré z detí majú nárok na dotácie od 1.8.2021?

Deti palec hore shutterstock_234585034

Súčasťou opatrení na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov sú aj výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré organizujú školy v čase letných prázdnin.

Jedná sa o „záujmové aktivity“ organizované prostredníctvom školských klubov detí napr. letné školské kluby detí, letné tábory alebo „vzdelávacie aktivity“ organizované prostredníctvom rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021.

V obidvoch uvedených prípadoch môže zariadenie školského stravovania poskytovať stravovanie detí a žiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia, ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacích aktivít.

Rozdiel je v tom, či môže škola alebo zriaďovateľ použiť pri zabezpečovaní stravovania detí a žiakov dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Pýtali sme sa kompetentných na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 

OTÁZKA
Pre žiakov základnej školy, ktorí sa zúčastňujú „záujmových aktivít“ organizovaných školou alebo školským klubom detí v čase letných prázdnin, možno použiť dotáciu na zabezpečenie stavovania?

ODPOVEĎ
V prípade „záujmových aktivít“ organizovaných školou v čase letných prázdnin (letné školské kluby detí, letné tábory) nie je splnená podmienka v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, účasť dieťaťa na vyučovaní, a preto nie je možné v týchto prípadoch dotáciu na stravu poskytnúť.

OTÁZKA 2
Možno použiť dotáciu na zabezpečenie obeda pre žiakov základnej školy, ktorí sa zúčastnia projektu dotovaného ministerstvom školstva „ Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“( ďalej len „letná škola“), organizovaného v mesiaci august 2021? Projekt neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov?

ODPOVEĎ
V Letných školách, ktoré sa organizujú v mesiaci august 2021 je možné poskytnúť dotáciu na stravu v prípade splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie - účasť na vyučovaní a odobratie stravy - v súlade s § 4 ods. 6 zákona o dotáciách.

Avšak podľa zákona č. 417/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, s účinnosťou od 01.08.2021 bude možné poskytnúť dotáciu na stravu len na dieťa plniace si povinnú školskú dochádzku v základnej škole, ktoré je z domácnosti, ktorej sa poskytuje podpora v hmotnej núdzi (PHN) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima alebo ktoré navštevuje základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje PHN (ďalej len „sociálne znevýhodnené deti“).

AKO PODPORIŤ STRAVOVANIE POČAS „Letnej školy“?

Škola zapojená do projektu je oprávnená použiť financie z projektu Letnej školy na zabezpečenie stravy pre všetkých účastníkov. Je to oprávnený výdavok. Odporúča sa, aby pri dlhých cykloch žiaci mali zabezpečenú stravu v podobe desiaty, obeda a olovrantu.

Pre sociálne znevýhodnené deti v letných školách môže použiť poskytnuté dotácie na stravu nasledovne:

  • Zriaďovateľ ZŠ, ktorý sa rozhodne organizovať letnú školu, oznámi úradu do 10.08.2020, že sa zapojil do projektu letnej školy a projekt bol schválený MŠVVaŠ SR (úrad overí na stránke MŠVVaŠ SR), uvedie úradu školské zariadenie, kde bude organizovať letnú školu (v prípade, ak je zriaďovateľom viacerých školských zariadení).
  • Na poskytnutie dotácie na stravu pre deti v letných školách nie je potrebné podať žiadosť na úrade, ani do 10.08.2020 preukázať zoznam detí, ktoré sa zúčastnia vyučovania v letnej škole.
  • Zriaďovatelia ZŠ použijú na stravovanie detí počas letných škôl finančné prostriedky, ktoré nevyčerpali z poskytnutej dotácie na obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021.
  • Pri ročnom zúčtovaní dotácie na stravu za celý rozpočtový rok, zriaďovateľ zahrnie do vyúčtovania odstravované deti počas letnej školy.
  • Pri vyúčtovaní za rok 2021 zriaďovateľ predloží úradu zoznam detí, ktoré sa zúčastnili letnej školy a odobrali obed počas letnej školy.
Naši partneri