Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

AKO DOPADLA PRVÁ ODBORNÁ KONFERENCIA „OBEDY ZADARMO“?

Pripravte sa na prichádzajúcu reformu školského stravovania! Zámerom konferencie Školské stravovanie dnes a zajtra, ktoré sa realizovalo vo štvrtok 13.decembra 2018 v Banskej Štiavnici, bolo vytvoriť prostredie, ktoré by optimalizovalo aplikáciu zmeny platnej legislatívy a spoločne predložilo návrh koncepčného riešenia, so zakomponovaním pripomienok, ktoré odznejú od pracovníkov z praxe.

20181213_091400 (2)

Prvú odbornú konferenciu k „obedom zadarmo“ za účasti odborníkov a zamestnancov v školskom stravovaní zorganizovala Prvá asociácia školského stravovania (AŠKOS). Predchádzali jej rokovania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a komunikácia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Plánovaná bola riadená diskusia platformy poslancov NR SR, zástupcov ministerstiev, ZMOS-u a expertov pre oblasť školského stravovania. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) korektne odôvodnil svoju neúčasť na konferencii a prezidentka Prvej asociácie školského stravovania prečítala list od Mgr. Zdenka Krajčíra, riaditeľa sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS. ZMOS v oblasti problematiky „bezplatného školského stravovanie“ na základe uznesení Rady ZMOS urobil rad konkrétnych a účinných krokov, ktoré vyústili do konkrétnych riešení (viď tlačová konferencia z NR SR 27.11.2018). Patrí im aj zásluha za posunutie účinnosti zákona pre deti ZŠ na 1.september 2019. Jediní, kto ostali bez odozvy sú predkladatelia zákona, poslanci NR SR.

Odborné stretnutie expertov, ktoré viedla prezidentka Prvej asociácie školského stravovania Mgr. Oľga Koklesová, v spolupráci s odborným garantom asociácie Ing. Silviou Tokárovou, sa zúčastnila Mgr. Jana Gers, zástupca MŠVV a Š SR a za MPSV a R SR, JUDr.
Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky a Ing. Ildikó Polačeková, riaditeľka odboru štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky.

Napriek vášniam, ktoré táto téma vyvoláva, diskusia bola konštruktívna, riešená na úrovni a s vážnosťou, ktorá tejto mimoriadne dôležitej téme náleží. Po každom bloku dostali priestor položiť otázky z praxe a vyjadriť svoj názor účastníci Konferencie Školské stravovanie dnes a zajtra. Účastníkmi
 boli členovia AŠKOS, vedúce zariadení školského stravovania a zástupcovia školských odborov z Okresných a Mestských úradov.

Š
kolské stravovanie je postavené na vedeckých základoch a z toho vychádzali aj nosné bloky diskusie:  Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, ozrejmenie cieľových skupín, vysvetlenie pojmov obed a iné jedlo, aplikácia zákona v praxi: dokumentácia, finančné pásma, dotácia a príspevky na stravovanie, diétne stravovanie, kultúra stolovania a organizácia režimu stravovania, nedostatok pracovných síl, nárast biologicky rozložiteľného odpadu, nedostatočná kontrola kvality jedál. Pozornosť sa upriamila aj na možné prekážky a v závere na návrhy riešení.

Prvá asociácia školského stravovania bude pokračovať v rokovaniach s MPSV a R SR, MŠVV a Š SR, Úradom pre verejné zdravotníctvo a Združením miest a obcí na Slovensku.

Prinášame Vám prvé dôležité informácie:

Informácia pre žiadateľov o dotáciu o zmene zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR s účinnosťou od 1.1.2019

Definitívne schválené tlačivo - Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (Príloha č.3 k vyhláške č.22/2011 Z.z.)


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako prisľúbilo aj na Konferencii Školské stravovanie dnes a zajtra, pripravuje ďalšie informácie vo forme odpovedí na často kladené otázky, ktoré zverejnia na svojej web stránke ministerstva a priebežne sa budú v čase dopĺňať.

Sledujte nás, budeme Vám aj naďalej sprostredkovávať všetky dostupné informácie a systémové riešenia.

2651   |   15.12.2018
diskusia k článku

VZN - obedy zadarmo

Iri  |   7.1.2019
Dobrý deň, chcela by som sa informovať : 1., či bude treba spraviť dodatok k VZN z dôvodu obedov zadarmo? 2. Štát nám bude poskytovať 1,20 € na stravníka, máme stravnú jednotku v 3. finančnom pásme, čo znamená finančné náklady na nákup potravín 1,19 € a 0,10 € máme schválené VZN na režijné náklady na výrobu a výdaj jedál. Ak nám ÚPSV a R poskytne 1,20 € z tejto sumy sa môžu uhradiť aj náklady na prevádzku ? V našom prípade 0,01 € za režijné náklady. Ak áno tak potom si 0,09/odobratá strava môžeme žiadať od rodičov, resp. ak nie tak 0,10 €/odobratá strava ? Ďakujem za radu
Zareagovat na komentář >

VZN

sillvia tokárová  |   7.1.2019
Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR je dotácia vo výške 1,20 EUR určená na stravovanie, prednostne na obed alebo iné jedlo. Ak sa využijú všetky uvedené možnosti a aj tak Vám zostávajú finančné prostriedky z dotácie, tieto je možné využiť aj na úhradu režijných nákladov ale len pre školskú jedáleň ! Ak z uvedených dôvodov nastanú zmeny vo výške príspevku zákonného zástupcu na stravovanie, tak je potrebné prijať nové VZN.
Zareagovat na komentář >

Dotácia obedov zdarma

Jarka  |   4.1.2019
Dobrý deň, kde by som našla nejaké usmernenie k uctovaniu obedov zdarma. Ďakujem
Zareagovat na komentář >

Odklad

Gaba  |   28.12.2018
Ak bude mať terajší predškolák odložený nástup do 1.ročníka, bude máť nárok na dotáciu aj v novom školskom roku?
Zareagovat na komentář >

odklad

silvia tokárová  |   28.12.2018
Aj predškolák s odloženou školskou dochádzkou má v nasledujúcom šk. roku opätovne nárok na dotáciu na stravovanie podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.
Zareagovat na komentář >

Nárok na dotáciu

Jedálne.sk   |   18.12.2018

Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom majú len deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré dovŕšilo vek piatich rokov najneskôr 31.augusta 2018.  Evidenciu vedie riaditeľ škôlky. Je potrebná vzájomná spolupráca a komunikácia.

Zareagovat na komentář >

Nárok na dotáciu

Petra  |   18.12.2018
Dobrý deň, zaujímalo by ma či budú mať nárok na stravu zadarmo deti, ktoré dovršia 6 rokov v septembri, a pravdepodobne nastúpia do školy v šk.roku 2019/2020, čo však bude isté az po zápise detí do ZŠ. Dakujem za odpoved
Zareagovat na komentář >

Nárok na dotáciu

Jedalne.sk  |   18.12.2018
Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom majú len deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré dovŕšilo vek piatich rokov najneskôr 31.augusta 2018. Evidenciu vedie riaditeľ škôlky. Je potrebná vzájomná spolupráca a komunikácia.
Zareagovat na komentář >

Dotácia na ,,obedy zadarmo,,

Dominika  |   18.12.2018
Pekný deň, chcem sa len spýtať či účtovanie obedov zadarmo bude také ako pri hmotnej núdzi. ĎAKUJEM pekne
Zareagovat na komentář >
Pridať komentár k článku