+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

75 ročná školská jedáleň

427 8.3.2020

Pracovné úlohy zamestnancov rozvíjajúcich sa školských jedální.

vcera_dnes

POVINNOSTI PRACOVNÍKOV PODĽA PRACOVNÝCH FUNKCIÍ

Riaditeľ školy

 • zabezpečuje, aby spoločné stravovanie v školskej jedálni sa výchovne využilo na vytváranie správnych stravovacích návykov a na kultúru stolovania. Preto sa v školských jedálňach stravuje primeraný počet pedagogických pracovníkov, ktorí stolujú spoločne so žiakmi. Výnimku tvoria pracovníci materských škôl, kde starostlivosť o deti v čase podávania jedál je súčasťou priamej práce s deťmi.

 

Vedúci školskej jedálne

 • zodpovedá za prevádzku, stará sa o riadne hospodárenie a plynulý chod,
 • zostavuje jedálny lístok vždy na 1 týždeň vopred a prepočítava podľa receptúr nutričnú hodnotu podávanej stravy,
 • má povinnosť dodržiavať a sledovať predpisy o spoločnom stravovaní detí a mládeže,
 • zabezpečuje, aby pokrmy boli chutne včas upravené, v zodpovedajúcom množstve a kvalite,
 • je bezprostredným predstaveným pracovníkov,
 • podľa návrhu vedúceho kuchára rozvrhuje pracovnú dobu,
 • v prípade ochorenia zamestnanca zabezpečuje ihneď náhradu,
 • objednáva a obstaráva potraviny,
 • zodpovedá za správnu akosť potravín,
 • zodpovedá za správne skladovanie a vykonáva kontroly nezávadnosti potravín,
 • obstaráva údržbu a doplňovanie invetára,

Administratívna sila

 • prijíma prihlášky a odhlášky na stravovanie,
 • vyberá od žiakov peniaze,
 • vedie doklady o vybratých príspevkoch a zľavách na stravnom,
 • vedie peňažný denník a finančnú zálohu,
 • vedie evidenciu o počte stravníkov a vypočítava denný náklad na stravu,
 • vedie zdravotné záznamy o zamestnancoch,
 • vedie skladové karty a raz do mesiaca vykonáva inventúru skladu.

Prvý kuchár

 • riadi prácu ostatných pracovníkov kuchyne,
 • zodpovedá za:
 1. správne preberanie potravín zo skladu,
 2. účelné využitie potravín pre výrobu pokrmov,
 3. dodržiavanie dávok potravín podľa noriem,
 4. dodržiavanie technologických postupov,
 5. akosť, chutnosť a zdravotnú nezávadnosť pokrmov,
 6. správne podávanie a rozdeľovanie pokrmov,
 7. účelné využitie pracovného času podriadených,
 8. čistotu výrobných miestností,
 9. odoberanie vzoriek pokrmov.

Kuchár

 • pripravuje a vydáva pokrmy podľa pokynov prvého kuchára.

Pomocná sila

 • pomáha pri príprave jedál a vykonáva pomocné a upratovacie práce podľa pokynov prvého kuchára.

Všimli ste si, že pre stanovenie pracovných povinností jednotlivých zamestnancov stačilo jednoduché metodické usmernenie. Každý na svojej pracovnej pozícii vedel, čo má robiť a ako to má robiť. Do kuchýň boli prijímané ženy z domácnosti, ktoré vedeli dobre variť (chýrečné kuchárky dediny), bez odborného vzdelania či „odbornej spôsobilosti“. Dôležité bolo navariť chutne, včas a zabezpečiť výživu pre množstvo stravníkov .

Súhlasíte, že umenie varenia a prirodzená zodpovednosť za urobenú prácu nenahradí ani podrobne vypracovaná pracovná náplň?

Aké činnosti a povinnosti pribudli zamestnancom školských jedální za posledné roky?

Napovieme?

HACCP a jeho evidencia, celospoločenské programy zdravia, práce okolo hmotnej núdze, obedy zadarmo, verejné obstarávanie potravín, matky – výživové poradkyne, stravníci s vycibreným vkusom k jedlu..........

 

Zaujímavosťou bolo zriadenie Stravovacej komisie. Vedúce školských jedální, ktoré pôsobia v školskom stravovaní dlhšie obdobie, si na stravovacie komisie určite pamätajú.

Stravovacia komisia ako iniciatívny a poradný orgán mal

 • pomáhať vedúcemu kuchyne v úspešnom riadení podľa zásad správnej výživy;
 • dozerať na hygienu v stravovacom zariadení;
 • spolupracovať na vytváraní kultúrneho prostredia v školskej jedálni;
 • pomáhať zabezpečovať údržbu zariadenia a zásobovanie potravinami (pestovanie ovocia, zeleniny a pod.);
 • vyhľadávať náhradných pracovníkov, napr. z radov dôchodcov, rodičov vyšetrených na bacilonosičstvo, ktorí by zastúpili nemocných zamestnancov zariadenia.

Stravovacia komisia v praxi neplnila svoju hlavnú činnosť – poradnú, či pomocnú a jej pôsobenie bolo zamerané na kontrolu školskej jedálne.

Dnes už žiadny legislatívny predpis neustanovuje zriaďovať stravovacie komisie v školách.

V ďalšej časti zo života 75 ročného školského stravovania sa budeme venovať hygienickým zásadám. Pozrieme sa na legislatívne usmernenia a najčastejšie zisťované nedostatky rozvíjajúcich sa jedální.

diskusia k článku

Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Pridať komentár k článku
Naši partneri