TRI DNI ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA V KOŠICIACH

ZUK4d601e_jidlo

TRI DNI ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA V KOŠICIACH

615 23 apr 2018

Zmena systému odmeňovania pracovníkov školského stravovania, aktualizácia MSN 2018, NPK a mnohé významné témy sa stali predmetom rokovaní, ktoré prebehli na pôde Školského internátu, Medická 2 v Košiciach.

Počas troch dní zasadala Celoslovenská sekcia pre školské stravovanie (CSŠS) pod taktovkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVV a Š SR) v zastúpení Ing. Silvie Tokárovej a Mgr. Jany Gers. CSŠS je poradný orgán generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho školstva Ing. Mariana Galana a tvoria ho zástupcovia z celého Slovenska. CSŠS predsedá Mgr. Oľga Nádaská, OÚ Odbor školstva, Trnava. Členmi sú odborní radcovia pre školské stravovanie na OÚ, MsÚ a vedúce ZŠS. CSŠS iniciatívne predkladá návrhy na zmenu legislatívy, prerokováva materiály, ktoré rieši MŠVV a Š SR a môže k nim zaujímať stanoviská a odporúčania. Školské stravovanie je postavené na vedeckých základoch. Sú to Odporúčané výživové dávky (OVD) pre obyvateľstvo SR vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) ako 9.revízia zo dňa 19.júna 2015, zverejnené vo Vestníku MZ SR.

Medzi najdôležitejšie prerokované témy patrili aktuálne informácie k revízii Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia MSN 2018) a aplikácia princípov k revízii. Sprievodné aktivity k Celospoločenským programom podpory zdravia v školách v r. 2017/2018 a výsledky z rokovania s MP a RV SR k Národnému potravinovému katalógu.

Vo štvrtok 19.apríla 2018 o 10.00hod. prebehlo stretnutie medzi MŠVV a Š SR, CSŠS, Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) v zastúpení RNDr. Ingrid Gamčíkovou, krajskou predsedníčkou OZPŠaV pre Košický kraj a Editou Horváthovou, predsedníčkou SŠS OZPŠaV na Slovensku a PRVOU ASOCIÁCIOU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA (AŠKOS), zastúpeného prezidentkou Mgr. Oľgou Koklesovou a Ing. Jarmilou Bandziovou, ekonómkou AŠKOS. Cieľom bolo spojiť sily a podporiť vzájomnú spoluprácu. Horúcou témou bola zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. S návrhom Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý spracoval Inštitút pre stratégie a analýzy nikto z prítomných nesúhlasil.

Budeme vás priebežne informovať o nových skutočnostiach a vývoji situácie.
Úplný návrh Úradu Vlády Slovenskej republiky je k dispozícii v sekcii AŠKOS.
 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok