Potraviny školskej jedálne v čase mimoriadnej situácie COVID19

potraviny

Potraviny školskej jedálne v čase mimoriadnej situácie COVID19

4508
14 máj 2020

Ako postupovať pri nakladaní s potravinami po záruke?

Kto nahradí vzniknuté škody?

To sú otázky, ktoré sme od Vás do redakcie dostávali najčastejšie. Tak, ako vedúci školských jedální, riaditelia škôl, či zriaďovatelia, aj my sme hľadali odpovede, na ktoré nebolo poskytnuté riešenie. ALE dočkali sme sa!. Prijaté nariadenie vlády o poskytovaní dotácií umožní uplatniť si aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, prerušila od 16. marca 2020 vyučovanie na školách a školských zariadeniach, ktoré trvá dodnes. Týmto opatrením bola prerušená aj činnosť zariadení školského stravovania, čím vznikla mimoriadna situácia vznikajúcich škôd na skladových zásobách potravín. V súvislosti touto mimoriadnou situáciou vznikli otázky ako postupovať pri nakladaní s potravinami s uplynulou dobou spotreby alebo minimálnej trvanlivosti.

Škody na majetku podľa Zákonníka práce

V súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov sa k druhom majetku, určeným na obeh alebo obrat (sem patria aj potraviny), podpisuje dohoda o hmotnej zodpovednosti. V prípade vzniknutej škody sa postupuje rovnako ako v prípade škody na majetku a tak sa spravidla vyhotoví škodový zápis alebo protokol o vzniknutej škode. Prostredníctvom toho sa určí rozmer škody, závažnosť, dôvod vzniku a uvedenie sa zodpovednosť na ťarchu organizácie (ak škodu nespôsobila iná osoba, či zamestnanec). Takýto zápis, či protokol o škodovom konaní sa overí základnou finančnou kontrolou a je podkladom pre vytvorenie účtovného dokladu (interného dokladu) o zaúčtovaní vzniknutej škody (cez nákladový účet manká a škody, určené na ťarchu organizácie (školy, obce).

Prípady škodových udalostí z pravidla upravuje Interná smernica školy alebo zriaďovateľa, či Zásady hospodárenia s majetkom, ktoré platia i pre zriadenú organizáciu v pôsobnosti obce alebo mesta, alebo vyššieho územného celku.“

Podľa §178 Zákonníka práce je zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu. Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je na odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný zakročiť.

Čo to znamená pre vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania ?

Zamestnanec zariadenia školského stravovania, ktorý je zodpovedný za skladové zásoby potravín:

a) Vykoná inventarizáciu skladových zásob a vyhotoví inventúrny súpis potravín, ktorým uplynula doby spotreby alebo minimálnej trvanlivosti (ďalej len doba spotreby) a sú ďalej nepoužiteľné. V súpise potravín uvedie názov potraviny, množstvo, cenu a dobu spotreby. Súpis vzniknutých škôd na potravinách bude dokladom k Hláseniu o škode - na stiahnutie TU.

b) Ďalej vypracuje súpis potravín s končiacou dobou spotreby s predpokladom opätovného otvorenia škôl a školských zariadení k 1.júnu 2020.

c) Jednotlivé súpisy potravín a Hlásenie o škode predloží riaditeľovi školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou alebo zriaďovateľovi školy a školského zariadenia.

d) Škodovú udalosť v mimoriadnej situácii následne posúdi riaditeľ / zriaďovateľ školy a školského zariadenia alebo postupuje v súlade s vydanou internou smernicou školy o činnosti škodovej komisie alebo podľa zásad o hospodárení s majetkom obce.

e) Potraviny po dobe spotreby bezodkladne fyzicky zlikviduje v súlade so zákonom o odpadoch, ako biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

f) Pre dodržanie zásad správnej výrobnej praxe HACCP uvedie potraviny po dobe spotreby aj v evidencii HACCP F16 Stiahnutie produktov z obehu.

Potraviny pred skončením doby spotreby, pre zachovanie hospodárnosti a minimalizáciu odpadov, odporúčame darovať (Darovacia zmluva) charitatívnym organizáciám, Červenému krížu, sociálnym domovom a pod. Upozorňujeme, že potraviny po záručnej dobe sú určené na likvidáciu a z hľadiska zdravotnej bezpečnosti už nie je možné ich darovať!

Odpis potravín zo skladových zásob v dokumentácii školskej jedálne

Pri účtovnom vyradovaní potravín zo skladovej evidencie je potrebné sa riadiť pokynmi prevádzkovateľov počítačových aplikácií pre vedenie hospodárenia školskej jedálne. Vyradenie potravín z dôvodu škôd, nemôže byť započítané do skutočných nákladov a mať vplyv na čerpanie finančného limitu. V praxi to znamená, že prenos rozdielu + zo dňa uzatvorenia školskej jedálne bude rovnaký ako v deň opätovného začatia činnosti školskej jedálne.

Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. z 28. apríla 2020 o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie vlády“).

Podľa § 10 ods. 2 nariadenia vlády na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu:

a) vyhlásenia krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní, alebo

b) prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu bezprostredne pred vyhlásením krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu a troch vyučovacích dní.

Ustanovenie nariadenia vlády zabezpečuje zmiernenie dopadov vyhlásenej krízovej situácie v dôsledku uzavretia zariadení školského stravovania, ktoré už mali zabezpečené zásoby potravín na prípravu stravy pre deti v materských školách alebo základných školách tak, aby dotácia na stravu sa mohla použiť aj na úhradu škôd spôsobených na skladových zásobách bez potreby preukazovania nákladov na likvidáciu skladových zásob.

Podľa nariadenia vlády si žiadateľ môže z dotácie na stravu (obedy zadarmo) uplatniť náklady za škodu a to vo výške, ktorá zodpovedá sume súčinu dotácie na stravu, počtu detí prihlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní.

Výpočet:
Ak deň pred vyhlásením krízovej situácie bolo na stravovanie prihlásených 100 detí, výška dotácie, ktorá môže byť zúčtovaná týmto spôsobom predstavuje sumu 360 eur (1,20 € x 100 detí x 3 dni). Na tento účel sa za deň vyhlásenia krízovej situácie považuje aj deň uzatvorenia školy na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Dôvodom je skutočnosť, že v niektorých krajoch/okresoch/mestách boli školy uzatvorené napr. už od 9. marca 2020.

V prípade, ak škody na potravinách presahujú zúčtovateľnú náhradu škôd z dotácie, rozdiel na vzniknutých škodách bude vedený na ťarchu zriaďovateľa školy.

Ďalšie informácie o konkrétnych podmienkach pri uplatňovaní náhrad škôd na potravinách vám poskytneme po metodickom usmernení rezortom práce sociálnych vecí a rodiny.

 

Zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/food">Food photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Diskusia (11x)

Helena Kadlubeková napísal/a 02 júl 2020

Dobrý deň, všade sa dočítame ako riešiť vyradenie potravín po záruke z dôvodu COVID 19 a následnú dotáciu na ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH. My sme špeciálne odborné učilište, mali sme zásoby potravín podľa predpisov na dva týždne, z ktorých je už značná časť po záruke. Potraviny nakupujeme z platieb žiakov a zamestnancov bez prispenia dotácie od štátu. Zaujímalo by ma, z čoho máme nakúpiť nové potraviny od septembra, majú žiaci a zamestnanci platiť dvakrát? To asi nie, predsa oni nezapríčinili zatvorenie škôl a žiaci sú zo sociálne slabších rodín.

napísal/a 07 júl 2020

Jedálne.sk

Vzhľadom k tomu, že dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa sa nevzťahuje na  žiakov stredných škôl, nie je možné uplatniť si  škody na potravinách  vzniknuté z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 z tejto dotácie.
Vzniknuté škody nemôže vznášať stravník (žiak, zamestnanec). Tieto mimoriadne vzniknuté , škody pripadajú na ťarchu školy, ktorá v prípade nedostatku finančných prostriedkov na vyrovnanie škôd požiada (v dohodovacom konaní) svojho zriaďovateľa, v tomto prípade príslušný okresný úrad, o navýšenie resp. o úpravu rozpočtu. 

napísal/a 15 máj 2020

Redakcia jedálne.sk

Pripravili sme pre Vás článok s odpoveďou na otázky týkajúce sa škôd na potravinách v čase mimoriadnej situácie - prosím prečítajte si:

https://www.jedalne.sk/clanky/doc/potraviny-skolskej-jedalne-v-case-mimoriadnej-situacie-covid19-246/doc-article.htm

Helena napísal/a 29 apr 2020

28.4. 2020 vláda SR schválila nariadenie , ktoré by nám mohlo pomôcť vysporiadať škody na potravinách po záruke. Pre nás je zaujímavý : § 10 (1) Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona, ak dieťa odobralo obed alebo iné jedlo v čase krízovej situácie alebo v čase prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu do účinnosti tohto nariadenia vlády, považuje za splnenú. (2) Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu a) vyhlásenia krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní, alebo b) prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu bezprostredne pred vyhlásením krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu a troch vyučovacích dní.

napísal/a 15 máj 2020

Pripravili sme pre Vás článok s odpoveďou na otázky týkajúce sa škôd na potravinách v čase mimoriadnej situácie - prosím prečítajte si:

https://www.jedalne.sk/clanky/doc/potraviny-skolskej-jedalne-v-case-mimoriadnej-situacie-covid19-246/doc-article.htm

Duška napísal/a 16 apr 2020

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať čo s potravinami v ŠJ, ktoré ostali na sklade a sú po záruke alebo im uplynie záruka v dohľadnej dobe. Kto mi vynahradí vzniknuté škody?

MÁRIA napísal/a 09 apr 2020

Dobrý deň ,poprosím o radu čo s tovarom na sklade v školských jedalňach ,ktoré sa náhle v dôsledku Coronadokrizy zavreli a tovar je pred koncom záruky. Počítam z variantou, že jedálne sa do konca školského roka neotvoria, tým pádom sa jedná o nie malé množstvo tovaru keďže sme varili pre 300 stravníkov. Kto vlastne straty uhradí - ĎAKUJEM veľmi pekne za info.

Ľubica napísal/a 16 apr 2020

Dobrý deň, dal niekto odpoveď na otázku ohľadom potravín po záruke, ktoré zostali v skladoch? Kto uhradí tie straty,? Ďakujem

Soňa Bukovčanová napísal/a 07 apr 2020

Dobrý deň, chcem sa takisto opýtať, čo sa dá všetko spraviť s tovarom po záruke, aký spôsob likvidácie na školách je najlepší

Chmurčiaková Oľga napísal/a 06 apr 2020

Pani vedúca pozdravujem Vás z Čadce. Ak by ste mi poslali e- mailovú adresu, skúsim Vám preposlať usmernenie k danej problematike odpisovov potravin po uplynutí doby spotreby v súvislosti s COVID-19.

napísal/a 06 apr 2020

Dobrý deň ,poprosím.o radu ,nemôžem sa do tom dočítať nikde,čo s tovarom na sklade v školských jedalnach ,ktoré sa náhle v dôsledku Coronadokrizy zavreli a tovar ako mlieko a mliečne výrobky ostali nespotrebovane ,tak isto aj zelenina,či zemiaky.Varit začneme bohvie kedy ale tovar ostal na sklade.Určite nie som sama vedúca ŠJ ,ktorá toto rieši a robí si starosti.Budem Vám vďačná za Vašu radu a pomoc.Ďakujem veľmi pekne.Prajem všetko dobré.

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok