Otváranie škôl, otváranie zariadení školského stravovania od 8.2.2021

balení pokrmů

Otváranie škôl, otváranie zariadení školského stravovania od 8.2.2021

1013 12 feb 2021

Komu môže školská jedáleň poskytovať stravovanie, kto si môže odobrať obed, kto má nárok na dotáciu „obedy zadarmo“?

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydaním rozhodnutia číslo: 2021/10079:1-A1810s účinnosťou od 8.2.2021 čiastočne obnovil školské vyučovanie a prevádzku škôl a školských zariadení.

Prečo čiastočne?

Zjednodušene povedané vyučovanie sa obnovuje pre deti materských škôl, žiakov špeciálnych škôl, žiakov základných škôl na prvom stupni, žiakov v poslednom ročníku stredných škôl a žiakov škôl uvedených v rozhodnutí.

Podľa rozhodnutia ministra školstva sa v uvedených školách obnovuje aj prevádzka zariadení školského stravovania pre deti, žiakov a zamestnancov škôl.

Pre deti a žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne sa umožňuje konzumácia pokrmov a nápojov v školskej jedálni; pre žiakov škôl, ktorí sa naďalej vzdelávajú dištančne, sa umožňuje len výdaj jedál a nápojov.

Organizácia konzumácie jedál v školskej jedálni zostáva nezmenená a pokračuje v zmysle vypracovaného dodatku k prevádzkovému poriadku zariadenia školského stravovania.

Výdaj jedál a nápojov pre žiakov na dištančnom vzdelávaní

Podľa VYHLÁŠKY 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa zakazuje z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok, okrem osôb, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Napriek tomu, že UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb a to zabezpečenie starostlivosti o deti.

V zmysle §2 ods.1 NARIADENIA VLÁDY č. 130/2020 Z.z. ak je z dôvodu krízovej situácie prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole alebo prerušené vyučovanie v základnej škole a dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa považuje za splnenú.

Summa summárum: Pre žiaka, ktorý absolvuje vyučovanie dištančnou formou, môže zákonný zástupca žiaka, s potvrdením o negatívnom teste na COVID 19 nie staršom ako 7 dní, prevziať obed v jednorazovej nádobe na vyhradenom výdajnom mieste a vo vyhradenom čase. Na tento vydaný obed môže byť použitá dotácia k stravovacím návykom dieťaťa. Náklady na úhradu prepravných nádob znáša stravník alebo školská jedáleň, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Pri výdaji je povinnosťou zamestnancov dodržiavať prísne hygienické opatrenia pri ohrození ochorením COVID19 (ROR).

!!! Aj zamestnanci školských zariadení sa pri vstupe na pracovisko preukazujú potvrdením o negatívnom teste na COVID 19.

V prípade, že sa zamestnanec školy alebo školského zariadenia nezúčastní zo subjektívnych dôvodov testovania a nevzťahuje sa na neho výnimka z testovania, má zamestnávateľ nasledujúce možnosti:

  • môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce,
  • môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv.prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

Osobitný spôsob stravovania detí a žiakov

Ak dieťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, neodobralo stravu z dôvodu, že školská jedáleň diétne nepripravuje, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Dotácia sa vyplatí dieťaťu aj v prípade, ak je vzdelávané dištančne. Podmienkou je obnovená prevádzka školy a zariadenia školského stravovania.

Ak to prevádzkové podmienky neumožňujú, s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19, a školské vyučovanie sa v školách neobnoví, zostáva naďalej mimoriadne prerušené (pokračuje dištančné vzdelávanie) a rovnako zostáva aj mimoriadne prerušená prevádzka školských zariadení.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok