Otvárame prevádzky zariadenia školského stravovania

DSC_0099fc

Otvárame prevádzky zariadenia školského stravovania

1511 18 apr 2021

Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 sa postupne obnovuje vyučovanie v základných školách a tým sa obnovuje aj prevádzka zariadení školského stravovania v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zariadenia školského stravovania na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 prevádzkovali svoju činnosť v obmedzenom režime alebo ich prevádzka bola prerušená úplne. Vzhľadom k zlepšovaniu sa nepriaznivej epidemickej situácie obnovujú svoju činnosť všetky prevádzky školského stravovania v plnom režime.

Obnovené prevádzky podľa COVID AUTOMAT- u schváleného príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky :

Zariadenia školského stravovania od 19.04.2021

- pre deti a žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne, v bežnom režime, konzumácia obedov v školskej jedálni;

- pre ostatných žiakov na dištančnom vzdelávaní formou výdaja obedov do prepravných nádob;

- pre zamestnancov prítomných na pracovisku (v škole), konzumácia obedov v školskej jedálni;

- pre cudzích stravníkov formou výdaja obeda do prepravných nádob.

Organizácia prevádzky zariadenia školského stravovania

Zariadenia školského stravovania, aj napriek zlepšeniu epidemickej situácie, zabezpečujú svoju činnosť v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a v súlade s platným usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení SOPZŠČ/4317/98672/2020.

Pred zahájením činnosti vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania aktualizuje Dodatok k prevádzkovému poriadku podľa podmienok konkrétneho zariadenia a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID19. Vypracovaný dokument nie je potrebné predkladať na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok v znení neskorších dodatkov musí byť v zariadení školského stravovania voľne prístupný k nahliadnutiu.

1. Podmienky dodávania, príjmu a preberania tovaru:

 • za preberanie tovaru zodpovedá vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania;
 • pre zamedzenie prenosu ochorenia prostredníctvom kontaktu s obalom potravín, obaly z potravín, ktoré je možné vybaliť, ihneď likvidovať do odpadu (krabice, fólie z veľkoobchodných balení);
 • vypracovať zoznam dodávateľov, ktorí zabezpečujú dodávku potravín (evidencia HACCP F17);
 • zamedziť vstup dodávateľov do priestorov zariadenia školského stravovania, minimalizovať kontakt.

2. Zabezpečenie prípravy hygienicky bezpečných pokrmov:

 • prípravu pokrmov a nápojov zabezpečovať podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie r. 2018;
 • pri výrobe a manipulovaní s potravinami prísne dodržiavať zásady správnej výrobnej
 • a hygienickej praxe;
 • pri vstupe do priestoru na prípravu pokrmov (kuchyňa) vytvoriť pracovnú plochu na vybaľovanie potravín vydaných zo skladu pre zabránenie krížovej kontaminácie pracovných plôch v prevádzke;
 • pri prechode prác používať dezinfekciu rúk.

3. Podmienky výdaja pokrmov a nápojov pre deti a žiakov:

 • pri výdaji pokrmov pre deti materskej školy zabezpečiť stravovanie v miestnosti, kde sa skupina detí zdržuje počas dňa; ak je stravovanie detí materskej školy zabezpečené v spoločnej školskej jedálni, časovo oddeliť stravovanie detí od žiakov;
 • pri výdaji pokrmov v školskej jedálni odporúčame podľa možností zabezpečiť harmonogram stravovania tak, aby sa skupiny detí a žiakov nepremiešavali;
 • pre deti a žiakov z iných škôl, ktorí sa stravujú v školskej jedálni inej školy, podľa možností upraviť časový harmonogram stravovania tak, aby sa skupiny detí a žiakov z jednotlivých škôl nepremiešavali;
 • v školskej jedálni (podľa vlastných podmienok, množstva žiakov) vytvoriť oddelené sektory stolov pre jednotlivé skupiny žiakov podľa tried;
 • pokrmy (polievka, chlieb, ovocie, nápoj) môže vydávať len poverený zamestnanec spolu s čistým, príborom; deti si samé nedokladajú pokrmy a nápoje a neberú si príbor;
 • hlavné jedlo je možné vydávať pri výdajnom okienku;
 • po každej skupine detí je potrebné vydezinfikovať povrchové plochy stolov;
 • v priestoroch jedálne musí byť zabezpečené časté a intenzívne vetranie;
 • zamestnanec je povinný pri výdaji pokrmov používať ochranu dýchacích ciest a jednorazové rukavice.

4. Podmienky prepravy pokrmov a nápojov do výdajnej školskej jedálne:

 • výdaj pokrmov a nápojov do prepravných termosov (várnic) a termoportov na prenos do výdajnej školskej jedálne zabezpečovať za prísnych hygienických požiadaviek v zmysle správnej výrobnej praxe (naberanie pokrmov realizovať vo vyhradenom priestore kuchyne na manipuláciu s prepravnými nádobami);
 • prepravu uskutočňovať prepravným vozidlom určeným výhradne na prevoz stravy;
 • zabezpečovať pravidelné vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla;
 • zamestnanec je povinný pri manipulácii s pokrmami používať ochranu dýchacích ciest
 • a jednorazové rukavice.

5. Výdaj pokrmov pre iné fyzické osoby (cudzí dospelí stravníci) v školskej jedálni:

 • pri výdaji pokrmov pre cudzích stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni odporúčame zabezpečiť časový harmonogram tak, aby sa predišlo k premiešavaniu so žiakmi a zamestnancami školy;
 • pri vstupe do jedálne zabezpečiť dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk;
 • v školskej jedálni vytvoriť oddelený sektor stolov pre cudzích stravníkov;
 • pokrmy (polievka, chlieb, ovocie, nápoj a hlavné jedlo) môže vydávať len poverený zamestnanec spolu s čistým, zabaleným príborom; stravníci si nedokladajú pokrmy a nápoje a neberú si príbor;
 • po každej skupine je potrebné vydezinfikovať povrchové plochy stolov;
 • v priestoroch jedálne musí byť zabezpečené časté a intenzívne vetranie;
 • zamestnanec je povinný pri výdaji pokrmov používať vyhradený pracovný odev, ochranné rúško a jednorazové rukavice.

6. Výdaj balených pokrmov pre cudzích stravníkov:

 • výdaj pokrmov pre cudzích stravníkov zabezpečovať do zdravotne bezpečných jednorazových obalov ( nie do obedára, alebo vlastných prinesených nádob);
 • zabalenú stravu si prevezme stravník podľa vypracovaného časového harmonogramu, vo vyhradenom priestore vo vstupnej časti do zariadenia za dodržania nasledovných hygienických podmienok:
 • vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)
 • dodržiavanie 2 m odstupov
 • rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk
 • zamestnanec je povinný pri kontakte s cudzími stravníkmi používať vyhradený odev, ochranu dýchacích ciest a jednorazové rukavice.

Proces výdaja pokrmov je potrebné ukončiť do troch hodín od ich prípravy.

7. Príjem a výdaj individuálne donesených diétnych pokrmov:

 • individuálne donášať diétne pokrmy do zariadenia je možné len deťom a žiakom, ktorí už boli rozhodnutím riaditeľa prijatí na stravovanie a spĺňajú podmienky stravníka s diétou (potvrdenie od ošetrujúceho lekára, prihláška na diétne stravovanie a informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa);
 • zákonný zástupca dieťaťa s diétnym stravovaním prinesie v dohodnutom čase do zariadenia školského stravovania hotový diétny pokrm v jednorazových prepravných nádobách alebo v umývateľných uzatvorených nádobách, ktoré je možné pred uskladnením vydezinfikovať;
 • dodržiava zákaz vstupu nepovolaným osobám do výrobných priestorov, používa prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiava 2 m odstup, rešpektuje minimálny kontakt;
 • poverený zamestnanec preberie v jednorazových rukaviciach prepravnú nádobu, očistí ju dezinfekčným prostriedkom a uloží vo vyhradenej chladničke;
 • výdaj diétneho pokrmu sa ďalej zabezpečuje bežným spôsobom s dodržiavaním hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe.

8. Preventívne hygienické opatrenia

Pred opätovným zahájením činnosti dôkladne vykonať čistenie a dezinfekciu výrobných priestorov.

 • denne vykonávať sanitáciu prevádzky podľa sanitačného programu systému HACCP;
 • zabezpečovať dezinfekcie pracovných povrchov a pracovného náradia po každej vykonávanej činnosti;
 • vypracovať zoznam používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov – evidencia HACCP F11;
 • viesť evidenciu o vykonávaní sanitácie a dezinfekcie v prevádzke – F10;
 • v priestoroch zariadenia zabezpečiť časté a intenzívne vetranie;
 • osobitnú pozornosť venovať dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú zamestnanci z vonkajších priestorov a priestorov určeným na príjem tovaru;
 • dezinfikovať dotykové plochy kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia;
 • toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk;
 • nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk;
 • v spoločných priestoroch a v školskej jedálni používať ochranu dýchacích ciest vyhradenú na používanie v priestoroch zariadenia (nie v exteriéri – cesta do práce, nákup potravín a pod.);
 • zamestnanci musia byť poučení o sprísnených podmienkach hygieny, o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a pracovného náradia – F15.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok