Otvárame prevádzku zariadenia školského stravovania.

balení pokrmů

Otvárame prevádzku zariadenia školského stravovania.

3195 25 aug 2020

Ktoré opatrenia v súvislosti s COVID-om 19 sú v platnosti? Ako to zvládnuť?

Prinášame  dokument, ktorý by Vám mohol pomôcť pri zavádzaní opatrení pre spustenie prevádzky zariadenia školského stravovania v šk. roku 2020/2021.
V prílohe nájdete vzorové tlačivá a dodatok k prevádzkovému poriadku, ktorý si vypracujete na konkrétne podmienky  školy a školského zariadenia.

Organizácia prípravy a výdaja pokrmov v zariadení školského stravovania pre školský rok 2020/2021.

Prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní

Úvod

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na webovej stránke manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Zahájením prevádzky materských škôl, základných škôl, stredných škôl, škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadení (ďalej „škola“) pre školský rok 2020/2021 odporúčame upraviť podmienky prípravy a výdaja pokrmov v zariadeniach školského stravovania nasledovne:

Zriaďovateľ školy a školského zariadenia a riaditeľ školy alebo školského zariadenia
 • vydajú pokyny, upravujúce podmienky školy a školského zariadenia na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach:
 • prevádzky a vnútorného režimu na školský rok 2020/2021,
 • podmienok pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia stravníkov a zamestnancov.
 • zabezpečia dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu plôch a priestorov zariadenia, ako aj osobné ochranné prostriedky (vrátane rúšok na použitie na pracovisku), jednorazové rukavice;
 • zamestnanci pri nástupe do zamestnania vyplnia Zdravotný dotazník a vyhlásenie(vzor v prílohe)
 • zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania(vzor v prílohe)
 • zamestnanci absolvujú školenie so zameraním na zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov.

V prípade potreby zriaďovatelia a riaditelia škôl a školských zariadení konzultujú s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Organizácia prevádzky zariadenia školského stravovania

Dodatok k prevádzkovému poriadku

Pred zahájením činnosti vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania vypracuje Dodatok k prevádzkovému poriadku (vzor v prílohe) na aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID19. Vypracovaný dokument nie je potrebné predkladať na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Dodatok (podobne ako aj schválený prevádzkový poriadok) musí byť v zariadení školského stravovania voľne prístupný k nahliadnutiu.

1. Podmienky dodávania, príjmu a preberania tovaru:

 • za preberanie tovaru zodpovedá vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania;
 • pre zamedzenie prenosu ochorenia prostredníctvom kontaktu s obalom potravín, obaly z potravín, ktoré je možné vybaliť, ihneď likvidovať do odpadu (krabice, fólie z veľkoobchodných balení);
 • vypracovať zoznam dodávateľov, ktorí zabezpečujú dodávku potravín (evidencia HACCP F17);
 • zamedziť vstup dodávateľov do priestorov zariadenia školského stravovania.

2. Zabezpečenie prípravy hygienicky bezpečných pokrmov:

 • prípravu pokrmov a nápojov zabezpečovať podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie r. 2018;
 • pri výrobe a manipulovaní s potravinami prísne dodržiavať zásady správnej výrobnej
 • a hygienickej praxe;
 • pri vstupe do priestoru na prípravu pokrmov (kuchyňa) vytvoriť pracovnú plochu na vybaľovanie potravín vydaných zo skladu pre zabránenie krížovej kontaminácie pracovných plôch v prevádzke;
 • pri prechode prác používať dezinfekciu rúk.

3. Podmienky výdaja pokrmov a nápojov pre deti a žiakov:

 • pri výdaji pokrmov pre deti materskej školy zabezpečiť stravovanie v miestnosti, kde sa skupina detí zdržuje počas dňa; ak je stravovanie detí materskej školy zabezpečené v spoločnej školskej jedálni, časovo oddeliť stravovanie detí od žiakov;
 • pri výdaji pokrmov v školskej jedálni odporúčame podľa možností zabezpečiť harmonogram stravovania tak, aby sa skupiny detí a žiakov nepremiešavali;
 • pre deti a žiakov z iných škôl, ktorí sa stravujú v školskej jedálni inej školy, podľa možností upraviť časový harmonogram stravovania tak, aby sa skupiny detí a žiakov z jednotlivých škôl nepremiešavali;
 • v školskej jedálni (podľa vlastných podmienok, množstva žiakov) vytvoriť oddelené sektory stolov pre jednotlivé skupiny žiakov podľa tried;
 • pokrmy (polievka, chlieb, ovocie, nápoj) môže vydávať len poverený zamestnanec spolu s čistým, príborom; deti si samé nedokladajú pokrmy a nápoje a neberú si príbor;
 • hlavné jedlo je možné vydávať pri výdajnom okienku;
 • po každej skupine detí je potrebné vydezinfikovať povrchové plochy stolov;
 • v priestoroch jedálne musí byť zabezpečené časté a intenzívne vetranie;
 • zamestnanec je povinný pri výdaji pokrmov používať ochranné rúško a jednorazové rukavice.

4. Podmienky prepravy pokrmov a nápojov do výdajnej školskej jedálne:

 • výdaj pokrmov a nápojov do prepravných termosov (várnic) a termoportov na prenos do výdajnej školskej jedálne zabezpečovať za prísnych hygienických požiadaviek v zmysle správnej výrobnej praxe (naberanie pokrmov realizovať vo vyhradenom priestore kuchyne na manipuláciu s prepravnými nádobami);
 • prepravu uskutočňovať prepravným vozidlom určeným výhradne na prevoz stravy;
 • zabezpečovať pravidelné vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla;
 • zamestnanec je povinný pri manipulácii s pokrmami používať ochranné rúško
 • a jednorazové rukavice.

5. Výdaj pokrmov pre iné fyzické osoby (cudzí dospelí stravníci) v školskej jedálni:

 • pri výdaji pokrmov pre cudzích stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni odporúčame zabezpečiť časový harmonogram tak, aby sa predišlo k premiešavaniu so žiakmi a zamestnancami školy;
 • pri vstupe do jedálne zabezpečiť dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk;
 • v školskej jedálni vytvoriť oddelený sektor stolov pre cudzích stravníkov;
 • pokrmy (polievka, chlieb, ovocie, nápoj a hlavné jedlo) môže vydávať len poverený zamestnanec spolu s čistým, zabaleným príborom; stravníci si nedokladajú pokrmy a nápoje a neberú si príbor;
 • po každej skupine je potrebné vydezinfikovať povrchové plochy stolov;
 • v priestoroch jedálne musí byť zabezpečené časté a intenzívne vetranie;
 • zamestnanec je povinný pri výdaji pokrmov používať vyhradený pracovný odev, ochranné rúško a jednorazové rukavice.

6. Výdaj balených pokrmov pre cudzích stravníkov:

 • výdaj pokrmov pre cudzích stravníkov zabezpečovať do zdravotne bezpečných jednorazových obalov ( nie do obedára, alebo vlastných prinesených nádob);
 • zabalenú stravu si prevezme stravník podľa vypracovaného časového harmonogramu, vo vyhradenom priestore vo vstupnej časti do zariadenia za dodržania nasledovných hygienických podmienok:
 • vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)
 • dodržiavanie 2 m odstupov
 • rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk
 • zamestnanec je povinný pri kontakte s cudzími stravníkmi používať vyhradený odev, ochranné rúško a jednorazové rukavice.

Proces výdaja pokrmov je potrebné ukončiť do troch hodín od ich prípravy.

7. Príjem a výdaj individuálne donesených diétnych pokrmov:

 • individuálne donášať diétne pokrmy do zariadenia je možné len deťom a žiakom, ktorí už boli rozhodnutím riaditeľa prijatí na stravovanie a spĺňajú podmienky stravníka s diétou (potvrdenie od ošetrujúceho lekára, prihláška na diétne stravovanie
 • a informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa);
 • zákonný zástupca dieťaťa s diétnym stravovaním prinesie do zariadenia školského stravovania hotový diétny pokrm v jednorazových prepravných nádobách alebo
 • v umývateľných uzatvorených nádobách, ktoré je možné pred uskladnením vydezinfikovať;
 • dodržiava zákaz vstupu nepovolaným osobám do výrobných priestorov, používa prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiava 2 m odstup, rešpektuje minimálny kontakt;
 • poverený zamestnanec preberie v rukaviciach prepravnú nádobu, očistí ju dezinfekčným prostriedkom a uloží vo vyhradenej chladničke, v ktorej sa neskladujú potraviny ani vzorky;
 • výdaj diétneho pokrmu sa ďalej zabezpečuje bežným spôsobom s dodržiavaním hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe – evidencia F7.C (príloha) *.
  *nové tlačivo určené pri donáške diétnych pokrmov, potrebné doplniť aj do príručky HACCP

8. Preventívne hygienické opatrenia

 • denne vykonávať sanitáciu prevádzky podľa sanitačného programu systému HACCP;
 • zabezpečovať dezinfekcie pracovných povrchov a pracovného náradia po každej vykonávanej činnosti;
 • vypracovať zoznam používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov – evidencia HACCP F11;
 • viesť evidenciu o vykonávaní sanitácie a dezinfekcie v prevádzke – F10;
 • v priestoroch zariadenia zabezpečiť časté a intenzívne vetranie;
 • osobitnú pozornosť venovať dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov,
 • do ktorých vstupujú zamestnanci z vonkajších priestorov a priestorom určeným na príjem tovaru;
 • dezinfikovať dotykové plochy kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia;
 • toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk;
 • nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk;
 • v spoločných priestoroch a v školskej jedálni používať len ochranné rúška vyhradené na používanie v priestoroch zariadenia (nie v exteriéri – cesta do práce, nákup potravín a pod.);
 • zamestnanci musia byť poučení o sprísnených podmienkach hygieny, o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a pracovného náradia – F15.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok