Otvárame prevádzku zariadenia školského stravovania.

balení pokrmů

Otvárame prevádzku zariadenia školského stravovania.

3775 25 aug 2020

Ktoré opatrenia v súvislosti s COVID-om 19 sú v platnosti? Ako to zvládnuť?

Prinášame  dokument, ktorý by Vám mohol pomôcť pri zavádzaní opatrení pre spustenie prevádzky zariadenia školského stravovania v šk. roku 2020/2021.
V prílohe nájdete vzorové tlačivá a dodatok k prevádzkovému poriadku, ktorý si vypracujete na konkrétne podmienky  školy a školského zariadenia.

Organizácia prípravy a výdaja pokrmov v zariadení školského stravovania pre školský rok 2020/2021.

Prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní

Úvod

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na webovej stránke manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Zahájením prevádzky materských škôl, základných škôl, stredných škôl, škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadení (ďalej „škola“) pre školský rok 2020/2021 odporúčame upraviť podmienky prípravy a výdaja pokrmov v zariadeniach školského stravovania nasledovne:

Zriaďovateľ školy a školského zariadenia a riaditeľ školy alebo školského zariadenia
 • vydajú pokyny, upravujúce podmienky školy a školského zariadenia na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach:
 • prevádzky a vnútorného režimu na školský rok 2020/2021,
 • podmienok pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia stravníkov a zamestnancov.
 • zabezpečia dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu plôch a priestorov zariadenia, ako aj osobné ochranné prostriedky (vrátane rúšok na použitie na pracovisku), jednorazové rukavice;
 • zamestnanci pri nástupe do zamestnania vyplnia Zdravotný dotazník a vyhlásenie(vzor v prílohe)
 • zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania(vzor v prílohe)
 • zamestnanci absolvujú školenie so zameraním na zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov.

V prípade potreby zriaďovatelia a riaditelia škôl a školských zariadení konzultujú s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Organizácia prevádzky zariadenia školského stravovania

Dodatok k prevádzkovému poriadku

Pred zahájením činnosti vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania vypracuje Dodatok k prevádzkovému poriadku (vzor v prílohe) na aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID19. Vypracovaný dokument nie je potrebné predkladať na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Dodatok (podobne ako aj schválený prevádzkový poriadok) musí byť v zariadení školského stravovania voľne prístupný k nahliadnutiu.

1. Podmienky dodávania, príjmu a preberania tovaru:

 • za preberanie tovaru zodpovedá vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania;
 • pre zamedzenie prenosu ochorenia prostredníctvom kontaktu s obalom potravín, obaly z potravín, ktoré je možné vybaliť, ihneď likvidovať do odpadu (krabice, fólie z veľkoobchodných balení);
 • vypracovať zoznam dodávateľov, ktorí zabezpečujú dodávku potravín (evidencia HACCP F17);
 • zamedziť vstup dodávateľov do priestorov zariadenia školského stravovania.

2. Zabezpečenie prípravy hygienicky bezpečných pokrmov:

 • prípravu pokrmov a nápojov zabezpečovať podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie r. 2018;
 • pri výrobe a manipulovaní s potravinami prísne dodržiavať zásady správnej výrobnej
 • a hygienickej praxe;
 • pri vstupe do priestoru na prípravu pokrmov (kuchyňa) vytvoriť pracovnú plochu na vybaľovanie potravín vydaných zo skladu pre zabránenie krížovej kontaminácie pracovných plôch v prevádzke;
 • pri prechode prác používať dezinfekciu rúk.

3. Podmienky výdaja pokrmov a nápojov pre deti a žiakov:

 • pri výdaji pokrmov pre deti materskej školy zabezpečiť stravovanie v miestnosti, kde sa skupina detí zdržuje počas dňa; ak je stravovanie detí materskej školy zabezpečené v spoločnej školskej jedálni, časovo oddeliť stravovanie detí od žiakov;
 • pri výdaji pokrmov v školskej jedálni odporúčame podľa možností zabezpečiť harmonogram stravovania tak, aby sa skupiny detí a žiakov nepremiešavali;
 • pre deti a žiakov z iných škôl, ktorí sa stravujú v školskej jedálni inej školy, podľa možností upraviť časový harmonogram stravovania tak, aby sa skupiny detí a žiakov z jednotlivých škôl nepremiešavali;
 • v školskej jedálni (podľa vlastných podmienok, množstva žiakov) vytvoriť oddelené sektory stolov pre jednotlivé skupiny žiakov podľa tried;
 • pokrmy (polievka, chlieb, ovocie, nápoj) môže vydávať len poverený zamestnanec spolu s čistým, príborom; deti si samé nedokladajú pokrmy a nápoje a neberú si príbor;
 • hlavné jedlo je možné vydávať pri výdajnom okienku;
 • po každej skupine detí je potrebné vydezinfikovať povrchové plochy stolov;
 • v priestoroch jedálne musí byť zabezpečené časté a intenzívne vetranie;
 • zamestnanec je povinný pri výdaji pokrmov používať ochranné rúško a jednorazové rukavice.

4. Podmienky prepravy pokrmov a nápojov do výdajnej školskej jedálne:

 • výdaj pokrmov a nápojov do prepravných termosov (várnic) a termoportov na prenos do výdajnej školskej jedálne zabezpečovať za prísnych hygienických požiadaviek v zmysle správnej výrobnej praxe (naberanie pokrmov realizovať vo vyhradenom priestore kuchyne na manipuláciu s prepravnými nádobami);
 • prepravu uskutočňovať prepravným vozidlom určeným výhradne na prevoz stravy;
 • zabezpečovať pravidelné vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla;
 • zamestnanec je povinný pri manipulácii s pokrmami používať ochranné rúško
 • a jednorazové rukavice.

5. Výdaj pokrmov pre iné fyzické osoby (cudzí dospelí stravníci) v školskej jedálni:

 • pri výdaji pokrmov pre cudzích stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni odporúčame zabezpečiť časový harmonogram tak, aby sa predišlo k premiešavaniu so žiakmi a zamestnancami školy;
 • pri vstupe do jedálne zabezpečiť dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk;
 • v školskej jedálni vytvoriť oddelený sektor stolov pre cudzích stravníkov;
 • pokrmy (polievka, chlieb, ovocie, nápoj a hlavné jedlo) môže vydávať len poverený zamestnanec spolu s čistým, zabaleným príborom; stravníci si nedokladajú pokrmy a nápoje a neberú si príbor;
 • po každej skupine je potrebné vydezinfikovať povrchové plochy stolov;
 • v priestoroch jedálne musí byť zabezpečené časté a intenzívne vetranie;
 • zamestnanec je povinný pri výdaji pokrmov používať vyhradený pracovný odev, ochranné rúško a jednorazové rukavice.

6. Výdaj balených pokrmov pre cudzích stravníkov:

 • výdaj pokrmov pre cudzích stravníkov zabezpečovať do zdravotne bezpečných jednorazových obalov ( nie do obedára, alebo vlastných prinesených nádob);
 • zabalenú stravu si prevezme stravník podľa vypracovaného časového harmonogramu, vo vyhradenom priestore vo vstupnej časti do zariadenia za dodržania nasledovných hygienických podmienok:
 • vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)
 • dodržiavanie 2 m odstupov
 • rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk
 • zamestnanec je povinný pri kontakte s cudzími stravníkmi používať vyhradený odev, ochranné rúško a jednorazové rukavice.

Proces výdaja pokrmov je potrebné ukončiť do troch hodín od ich prípravy.

7. Príjem a výdaj individuálne donesených diétnych pokrmov:

 • individuálne donášať diétne pokrmy do zariadenia je možné len deťom a žiakom, ktorí už boli rozhodnutím riaditeľa prijatí na stravovanie a spĺňajú podmienky stravníka s diétou (potvrdenie od ošetrujúceho lekára, prihláška na diétne stravovanie
 • a informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa);
 • zákonný zástupca dieťaťa s diétnym stravovaním prinesie do zariadenia školského stravovania hotový diétny pokrm v jednorazových prepravných nádobách alebo
 • v umývateľných uzatvorených nádobách, ktoré je možné pred uskladnením vydezinfikovať;
 • dodržiava zákaz vstupu nepovolaným osobám do výrobných priestorov, používa prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiava 2 m odstup, rešpektuje minimálny kontakt;
 • poverený zamestnanec preberie v rukaviciach prepravnú nádobu, očistí ju dezinfekčným prostriedkom a uloží vo vyhradenej chladničke, v ktorej sa neskladujú potraviny ani vzorky;
 • výdaj diétneho pokrmu sa ďalej zabezpečuje bežným spôsobom s dodržiavaním hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe – evidencia F7.C (príloha) *.
  *nové tlačivo určené pri donáške diétnych pokrmov, potrebné doplniť aj do príručky HACCP

8. Preventívne hygienické opatrenia

 • denne vykonávať sanitáciu prevádzky podľa sanitačného programu systému HACCP;
 • zabezpečovať dezinfekcie pracovných povrchov a pracovného náradia po každej vykonávanej činnosti;
 • vypracovať zoznam používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov – evidencia HACCP F11;
 • viesť evidenciu o vykonávaní sanitácie a dezinfekcie v prevádzke – F10;
 • v priestoroch zariadenia zabezpečiť časté a intenzívne vetranie;
 • osobitnú pozornosť venovať dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov,
 • do ktorých vstupujú zamestnanci z vonkajších priestorov a priestorom určeným na príjem tovaru;
 • dezinfikovať dotykové plochy kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia;
 • toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk;
 • nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk;
 • v spoločných priestoroch a v školskej jedálni používať len ochranné rúška vyhradené na používanie v priestoroch zariadenia (nie v exteriéri – cesta do práce, nákup potravín a pod.);
 • zamestnanci musia byť poučení o sprísnených podmienkach hygieny, o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a pracovného náradia – F15.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok