MODERNIZÁCIU POTREBUJEME, ALE CENTRÁLNE VÝROBNE JEDÁL S VYDAJŇAMI TIEŽ?

archiv

MODERNIZÁCIU POTREBUJEME, ALE CENTRÁLNE VÝROBNE JEDÁL S VYDAJŇAMI TIEŽ?

1090 11 sep 2018

Prinášame vám video z Dunajskej Stredy, kde na začiatku tohto školského roka slávnostne odovzdali zmodernizovanú centrálnu školskú kuchyňu.

Samospráva mesta Dunajská Streda založila 100% mestskú spoločnosť Gastro DS, s.r.o.  s cieľom  centrálneho zaobstarávania surovín a rozvíjania školských jedální. Konateľmi sú MUDr. Zoltán Horváth, viceprimátor Dunajskej Stredy a Ing. Pavol Sebők, poslanec Mestského zastupiteľstva.

Prvá modernizovaná
centrálna školská kuchyňa v Dunajskej Strede, Základná škola Gyulu Szabóa, varí 450 obedov pre svojich žiakov a cirkevnú základnú školu. Hodnotu investícií vyčíslili na 830 tisíc eur.

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda označil za cieľ  tohto projektu zlepšiť kvalitu školského stravovania a znížiť príspevky rodičov. Variť by v školskom zariadení chceli aj pre jedáleň Centra sociálnej starostlivosti. Majú záujem stravovať tu aj dôchodcov.

Gastro DS, s.r.o. je prepojené s rozpočtovou organizáciou Stredisko služieb škole, ktorej výsledok hospodárenia za rok 2017 bol podľa FinStatu -110 930€. Združuje, centrálne riadi a zásobuje centrálne potravinami všetky školské kuchyne v pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede jednu z najostrejších diskusií vyvolala mestská spoločnosť Gastro DS založená na prevádzkovanie školských jedální so zastrešením pod školské zariadenia Stredisko služieb škole. Poslanec Roland Hakszer vzniesol niekoľko námietok. Poslanec si  myslí, že: „Netreba zničiť fungujúci systém školského stravovania.  Všetky kuchyne MŠ a ZŠ by sa mali modernizovať, nie stravu vyvážať.“ Podľa neho plánovaná modernizácia neslúži záujmom detí a rodičov.

Zdroj: www.dunajskostredsky.sk

Modernizovať  školské jedálne potrebujeme, ale patria centrálne vývarovne s výdajňami do školského stravovania? Je faktom, že rozvozom a následným výdajom kvalita jedla stráca svoju výživovú hodnotu.  Je potrebná neuveriteľne presná a dôsledná organizácia výdaja. Je to spojené so zvýšením náročnosti pracovného výkonu. Ako je riešená motivácia zamestnancov?


Spriemyselňovanie výroby jedál a centralizácia nie je v súlade s koncepciou a poslaním školského stravovania. Školské stravovanie sa zameriava na kvalitnú výrobu jedál, výživovo hodnotnú, na vytváranie zdravých stravovacích návykov detí a žiakov počas ich pobytu v škole a najmä v ostatnom čase tak preferovanú prevenciu obezity.

Stredisko služieb škole je školským zariadením, ktorého poslaním podľa § 143 Školského zákona  je poskytovať odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc škole a školskému zariadeniu, poskytovať  investorské a dodávateľské služby.  Pokiaľ sú školské jedálne a výdajne organizačnou súčasťou Strediska služieb škole, tak takáto organizačná zmena nie je v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Ich úlohou nie je centralizovať  školské jedálne a zabezpečovať ich centrálne potravinami.

 V minulosti na Slovensku pôsobili firmy, ktoré centralizovali školské jedálne ako „Magnólia“, „Strecha“ a na východe Slovenska „Školstrav“. Výsledkom boli dlhy a neúspešná centralizácia. Posledný pokus bol v Bratislave v MČ Staré Mesto, kde rodičia túto zmenu odmietli a projekt sa nakoniec nerealizoval. A tu už vyvstáva otázka, ako na takúto zmenu reagujú rodičia a či sú v dostatočnom rozsahu  informovaní, a či ide o rozhodnutie odkonzultované s odborníkmi.

Modernizáciu jednotlivých kuchýň potrebujeme. V tejto otázke sme pravdepodobne všetci zajedno. Technológia je však len časťou toho, čo má dopad na kvalitu školského stravovania.

Aký je váš názor na centralizáciu školského stravovania, spriemyselňovanie výroby jedál, prípadne akú máte skúsenosť?
 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok